Tūkstančiams lankytojų – įvairiaspalvių tulpių jūra

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Šių­me­tę, jau de­vy­nio­lik­tą­ją, Tul­pių šven­tę ap­lan­kė tūks­tan­čiai lan­ky­to­jų.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Bur­biš­kio dva­re, dvi die­nas vy­ku­si Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė pa­si­gro­žė­ti uni­ka­lia gė­lių ko­lek­ci­ja bei pa­pra­mo­gau­ti su­kvie­tė mi­nią lan­ky­to­jų, ku­riuos šie­met pa­si­ti­ko per 460 tul­pių rū­šių.

Vi­lio­jo tul­pės ir at­rak­ci­jos

De­vy­nio­lik­tą kar­tą Bur­biš­kio dva­re su­reng­ta Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė su­lau­kė lan­ky­to­jų ne tik iš įvai­riau­sių ša­lies kam­pe­lių – au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė­je sto­vė­jo au­to­bu­sai bei au­to­mo­bi­liai už­sie­nie­tiš­kais nu­me­riais. At­vy­ko de­le­ga­ci­jos iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Gru­zi­jos.

Kaip ir kas­met, rad­vi­liš­kie­čių Tul­pių šven­tė­je bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Sei­mo na­rių, Vy­riau­sy­bės at­sto­vų. Tra­di­ci­nę šven­tę sa­vo vi­zi­tu pa­ger­bė ir Bur­biš­kio dva­ro pa­li­kuo­nys Ba­žens­kiai, 1992 me­tais pa­do­va­no­ję gra­žų­jį dva­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, kad ši jį ir 28 hek­ta­rus uži­man­tį par­ką pri­kel­tų ant­ram gy­ve­ni­mui ir kad jie ga­lė­tų džiu­gin­ti vi­suo­me­nę.

Šven­tės or­ga­ni­za­to­rius šeš­ta­die­nį kiek su­ne­ra­mi­no lie­tu­mi pra­kiu­ręs dan­gus, ta­čiau, pa­si­ro­do, lan­ky­to­jų tai neiš­gąs­di­no – jų au­to­mo­bi­liai, kaip vi­sa­da, ne­be­til­po sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ir ri­kia­vo­si to­lo­kai pa­lei ma­gist­ra­li­nį ke­lią Pa­ne­vė­žys-Rad­vi­liš­kis-Šiau­liai.

Žmo­nes Bur­biš­kio dva­re vi­lio­jo ne tik spal­vo­ta tul­pių jū­ra. Šven­tė­je kiek­vie­nas ga­lė­jo ras­ti sau įdo­mų už­siė­mi­mą. Vai­kus vi­lio­jo pra­mo­gos: ba­tu­tai, pa­si­jo­di­nė­ji­mas žir­gais, ska­nu­my­nai, suau­gu­siuo­sius – gau­si tau­to­dai­li­nin­kų mu­gė, gar­džiais kva­pais vi­lio­jan­tys val­giai, vie­nas ki­tą kei­čian­tys ži­no­mi ša­lies at­li­kė­jai.

Dva­ro priei­go­se lan­ky­to­jų tra­di­ciš­kai lau­kė se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių bei se­no­vi­nių gra­mo­fo­nų ir pa­te­fo­nų ko­lek­ci­ja, fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da, čia pat, vie­to­je, ta­pan­tys dai­li­nin­kai.

Iš Vil­niaus į šven­tę su dviem sū­nu­mis sek­ma­die­nį at­vy­kę Ele­na ir Da­rius Bloš­kiai sa­kė, jog spe­cia­liai da­ly­va­vo išanks­ti­niuo­se Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, kad ga­lė­tų rin­ki­mų die­ną da­ly­vau­ti Tul­pių šven­tės Šei­mų pik­ni­ke.

Sve­čiai džiau­gė­si, kad Bur­biš­kio tul­pių ne­pa­lie­tė per ša­lį pra­slin­ku­sios šal­nos: "Kai ku­rios tul­pių rū­šys jau bai­gia žy­dė­ti, bet yra net ne­pra­sisk­lei­du­sių vė­ly­vų­jų rū­šių žie­dų, to­dėl kar­tu su šven­tės pa­bai­ga dva­ro tul­py­no gro­žis dar ne­si­baigs ir dar ku­rį lai­ką džiu­gins lan­ky­to­jus. Mus su­do­mi­no in­for­ma­ci­ja, kad tul­pių ko­lek­ci­ja šie­met pa­si­pil­dė nau­jo­mis rū­ši­mis, to­dėl va­žia­vo­me pa­si­žiū­rė­ti".

Šven­tės da­ly­vius džiu­gi­no ne tik at­nau­jin­ti dva­ro pa­sta­tai, bet ir uni­ka­li sa­lų, tven­ki­nių bei til­tų sis­te­ma, paukš­čių gar­sų pri­pil­dy­tas se­no­vi­nis par­kas.

Tre­čią kar­tą – šei­mų pik­ni­kas

Ant­rą­ją Tul­pių šven­tės die­ną šei­moms skir­tas pik­ni­kas Bur­biš­ky­je su­reng­tas tre­čią kar­tą. Iki tol toks pik­ni­kas bū­da­vo ren­gia­mas Še­du­vos se­niū­ni­jo­je, kol ne­ki­lo min­tis šven­tę šei­moms do­va­no­ti ne tik še­du­viams.

Tad sek­ma­die­nį, be tų pa­čių at­rak­ci­jų, šei­mų lau­kė liau­diš­kos mu­zi­kos at­li­kė­jai, gau­sy­bė žai­di­mų, už­duo­čių, ku­rio­se ga­lė­jo da­ly­vau­ti ir vai­kai, ir jų tė­ve­liai. Ne vie­na šei­ma į pik­ni­ką at­vy­ko ir su au­gin­ti­niais.

Su šyp­se­na lan­ky­to­jus su­tin­kan­čios bei iš­ly­din­čios Bur­biš­kio dva­re vei­kian­čios su­ve­ny­rų krau­tu­vė­lės šei­mi­nin­kės – tau­to­dai­li­nin­kės Elž­bie­ta Ka­ra­liū­tė ir jos ma­ma Jū­ra­tė Ka­ra­lie­nė džiau­gė­si spė­ju­sios pa­pil­dy­ti krau­tu­vė­lės asor­ti­men­tą nau­jais su­ve­ny­rais.

Pa­sak tau­to­dai­li­nin­kių, la­biau­siai lan­ky­to­jai pir­ko mag­ne­tu­kų, rak­tų pa­ka­bu­kų bei ki­tų smul­kių su­ve­ny­rų su Tul­pių šven­tės at­ri­bu­ti­ka.

Kai ku­riuos su­ve­ny­rus pa­ga­mi­no pa­čios tau­to­dai­li­nin­kės, kai ku­rių at­si­ve­žė pa­gal už­sa­ky­mą.

"Ne vie­nas lan­ky­to­jas do­mė­jo­si, kur ga­li­ma bū­tų įsi­gy­ti vie­no­kių ar ki­to­kių tul­pių svo­gū­nė­lių. Bet ka­dan­gi jų svo­gū­nė­liai so­di­na­mi ru­de­nį, be­si­do­min­tiems su­tei­kė­me in­for­ma­ci­jos, į ką jie ga­lė­tų kreip­tis", – sa­kė E. Ka­ra­liū­tė.

Su­ve­ny­rų tul­pių te­ma­ti­ka bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir pas mu­gės pre­kiau­to­jus – mo­li­nių, stik­li­nių ir me­di­nių tul­pių, ran­ki­nių su tul­pė­mis, tul­pės for­mos le­di­nu­kų bei ki­to­kių gro­žy­bių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.