Tris dienas skambėjo Kuršėnų gimtadienio šventė

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Kur­šė­niš­kių ir sve­čių ke­lio­nė į ki­tą Ven­tos upės kran­tą.

Kur­šė­nų mies­tas tris praė­ju­sio sa­vait­ga­lio die­nas šven­tė 438-ąjį mies­to gim­ta­die­nį. Ati­da­ry­tos net ke­lios pa­ro­dos, vy­ko kon­cer­tai, šven­ti­nis bė­gi­mas, spor­to var­žy­bos, Kur­šė­nai ta­po lai­ki­ną­ja Že­mai­ti­jos sos­ti­ne, pri­sta­ty­tas tu­ris­ti­nis marš­ru­tas, Kur­šė­nų bai­ke­rių klu­bas „Bie­sa“ ap­va­žia­vo ap­link Že­mai­ti­ją net 438 ki­lo­met­rus, o šven­tės už­da­ry­mą nu­švie­tė įspū­din­gi fe­jer­ver­kai Ven­tos upės sa­lo­je.

Šiau­lių ra­jo­no et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re ati­da­ry­ta tri­jų tel­šiš­kių me­džio dro­žė­jo Pra­no Du­žins­ko, ta­py­to­jo Jo­no For­tu­na­to Iga­rio ir ju­ve­ly­ro An­ta­no Gri­ciaus kū­ry­bos pa­ro­da. Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Sta­sys Kas­pa­ra­vi­čius at­ve­žė pri­sta­ty­ti sa­vo nau­jau­sią kny­gą „Že­mai­ti­ja – pa­slap­čių že­mė“. Že­mai­ti­jos kū­rė­jus į Kur­šė­nus at­ly­dė­jo Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kė Si­gi­ta Da­cie­nė. Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Sta­sys Kas­pa­ra­vi­čius pen­kiems kur­šė­niš­kiams iš­kil­min­gai su prie­sai­ka įtei­kė že­mai­čių pa­sus.

Po pa­ro­dos vi­si iš­sku­bė­jo į L. Ivins­kio aikš­tę, kur vy­ko vie­nas įspū­din­giau­sių šven­tės ren­gi­nių – ei­se­na su 100 met­rų tris­pal­ve į ki­tą Ven­tos upės kran­tą. Įs­pū­din­gą tris­pal­vės ke­lio­nę pa­svei­ki­no ir Kur­šė­nų bai­ke­rių klu­bas „Bie­sa“, ne­tru­kus iš­ly­dė­tas į 438 ki­lo­met­rų ke­lio­nę ap­link Že­mai­ti­ją. Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, vai­ruo­da­mas įspū­din­gą mo­to­cik­lą, taip pat drau­ge su bai­ke­riais ap­su­ko ra­tą ap­link L. Ivins­kio aikš­tę. Vė­liau me­ras pri­si­jun­gė prie įspū­din­gos tris­pal­vės ei­se­nos.

Šven­ti­nis šeš­ta­die­nis Kur­šė­nuo­se pra­si­dė­jo šven­ti­niu bė­gi­mu „Kur­šė­nams - 438. Prie Kur­šė­nų gais­ri­nės bu­vo ati­deng­ta ju­bi­lie­ji­nė at­mi­ni­mo len­te­lė „At­kur­tos Lie­tu­vos 100“, pri­sta­ty­tas tu­ris­ti­nis marš­ru­tas „Sal­džio­ji Kur­šė­nų is­to­ri­ja“. Po­piet žmo­nės rin­ko­si į se­ną­jį mies­to par­ką, kur vy­ko sma­gi šur­mu­ly­nė, vei­kė tau­to­dai­li­nin­kų, ama­ti­nin­kų, ska­nu­my­nų ga­min­to­jų mu­gė.

Lau­kiant iš­kil­min­go šven­tės ati­da­ry­mo, žiū­ro­vus nu­džiu­gi­no Šiau­lių ra­jo­ne gy­ve­nan­tis is­pa­nas An­to­nio Mar­que­zas Lu­que – su ris­tū­nu at­li­ko įspū­din­gą šo­kį pa­gal is­pa­niš­kus rit­mus.

Šven­tės da­ly­vius svei­ki­no Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Sei­mo Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės na­riai Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė, Sta­sys Tu­mė­nas bei Lai­ma Mo­ge­nie­nė. Šven­tėn su­si­rin­ku­sius kur­šė­niš­kius ir sve­čius links­mi­no Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vai „Die­me­dis“ ir „Die­me­dė­lis“, kon­cer­ta­vo Kel­mės ir Pas­va­lio folk­lo­ro ko­lek­ty­vai. Šven­tės kul­mi­na­ci­ja – Lo­re­tos Sun­gai­lie­nės ir Lie­tu­vos trom­bo­ni­nin­kų bei Žil­vi­no Žva­gu­lio Kon­cer­tas. Ir tai dar ne vis­kas, vė­lų va­ka­rą Kur­šė­nų šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je skam­bė­jo Lat­vi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės vo­ka­li­nio an­samb­lio „La­bi­rin­tai“ kon­cer­tas.