Švarino parką ir poilsio zoną

Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos nuo­tr.
Jo­niš­kie­čiams bu­vo pa­ti­kė­ta rink­ti šiukš­les dva­ro par­ke.
Sa­vait­ga­lį prie Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­tos pi­lie­ti­nės ak­ci­jos „World Clea­nup Day 2019“, ku­ri skir­ta ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­moms spręs­ti, pri­si­jun­gė ir Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko (Joniškio r.) di­rek­ci­ja, su­kvie­tu­si į tal­ką moks­lei­vius. Jie rin­ko šiukš­les.

Į šią ant­rą kar­tą di­rek­ci­jos or­ga­ni­zuo­tą ru­de­ni­nę tal­ką at­vy­ko 24 Jo­niš­kio „Sau­lės“ mo­kyk­los, ir po 30 Ža­ga­rės gim­na­zi­jos bei Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­nių.

Jo­niš­kie­čiams bu­vo pa­ti­kė­ta rink­ti šiukš­les par­ke prie dva­ro, žir­gy­no, vie­tos, kur vyks­ta Vyš­nių fes­ti­va­lio ren­gi­niai. Ka­dan­gi po par­ko at­nau­ji­ni­mo dar­bų, kai bu­vo iš­pjau­ta da­lis me­džių ir pri­žė­lu­sių krū­mų, ki­ti iš­ge­nė­ti, at­si­vė­rė anks­čiau bu­vu­sios ne­priei­na­mos vie­tos, iš­žval­gy­ta, ar jo­se nė­ra nau­jų šiukš­ly­nų, ko­kie, jau ge­ro­kai įsi­se­nė­ję, bu­vo ras­ti per kas­me­ti­nę pa­va­sa­rį ren­gia­mą tal­ką „Da­rom“.

Pa­sak Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­res­nio­sios spe­cia­lis­tės Mo­des­tos Biels­kie­nės, šį kar­tą to­kių skau­du­lių neap­tik­ta, ras­ta pa­vie­nių šiukš­lių.

Ža­ga­rės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los mo­ki­niai su pe­da­go­gais rin­ko šiukš­les sta­dio­ne ir prie jo, ten, kur pa­tys daž­niau­siai vaikš­to, spor­tuo­ja. O Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ki­niams ir jiems va­do­va­vu­sioms pe­da­go­gėms Dai­vai Ski­rie­nei ir Alan­tai Mai­žiu­tei pa­ti­kė­ta ap­lin­ka poil­sio zo­no­je prie Žvel­gai­čio eže­ro ir kar­je­rų.

Iš vi­so su­rink­ta šiukš­lių tiek, kad jos, su­pil­tos į mai­šus, til­po į dvi au­to­mo­bi­li­nes prie­ka­bas.

M. Biels­kie­nė sa­ko, kad vis dar yra žmo­nių, ku­rie sa­vo bui­ti­nių at­lie­kų at­si­kra­to, jas tie­siog iš­mes­da­mi prie kon­tei­ne­rių gre­ta tre­čių­jų kar­je­rų, ku­rie yra la­biau nu­to­lę nuo mies­to, tai­gi, ten nie­kas ne­ma­to. Ta­čiau jau yra pa­sta­ty­tos ka­me­ros ir to­kiems ken­kė­jams grei­tai ga­li jų dar­bai at­si­rūg­ti.

„Ats­kir­ti bui­ti­nes, sta­ty­bi­nes at­lie­kas nuo poil­siau­to­jų pa­lie­ka­mų šiukš­lių la­bai pa­pras­ta. Juk tik­rai poil­siau­da­mi ne­tu­rė­si­te sta­ty­bi­nių me­džia­gų, kė­džių, li­no­leu­mo ga­ba­lų, krū­vos kiau­ši­nių dėk­lų“, – pa­vyz­džiais iliust­ra­vo M. Biels­kie­nė.

Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos nuo­tr.
Šiukš­lių kas­kart ma­žė­ja, bet vis dar ran­da­ma.