Sutvarkytas Pavandenės alkakalnis

Var­nių re­gioni­nio par­ko di­rek­ci­jos nuo­tr.
Sut­var­ky­tas Kel­mės ra­jo­ne esan­tis Pa­van­de­nės al­ka­kal­nis, va­di­na­mas Sklep­kal­niu. Mau­zo­lie­ju­je bu­vo lai­do­ja­ma Sa­ke­lių gi­mi­nė.
Var­nių re­gio­ni­nia­me par­ke, Kel­mės ra­jo­ne, baig­tas tvar­ky­ti ir vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tas Pa­van­de­nės al­ka­kal­nis, va­di­na­mas Sklep­kal­niu.

Sim­bo­li­nę juos­te­lę per­kir­po Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis ir Var­nių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos va­do­vė Ire­na Zimb­lie­nė.

Bu­vęs il­ga­me­tis Už­ven­čio se­niū­nas Zo­nis Vir­ba­las pri­si­mi­nė is­to­ri­nius įvy­kius, su­si­ju­sius su al­ka­kal­niu bei ne­to­lie­se bu­vu­siais Sa­ke­lių dva­ro rū­mais.

Var­nių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos kul­tū­ro­lo­gas Li­nas Šed­vi­las ve­dė eks­kur­si­ją, pri­sta­tė kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą.

Pa­van­de­nės var­das ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se mi­ni­mas nuo XIV am­žiaus, jis yra pri­klau­sęs Ger­vy­dams, Tiš­ke­vi­čiams, Ged­gau­dams, Da­ni­le­vi­čiams, Sa­ke­liams.

La­biau­siai dva­ras su­kles­tė­jo Sa­ke­lių val­dy­mo me­tais, čia sto­vė­jo 1890 me­tais pa­sta­ty­ti mū­ro rū­mai, vė­jo ma­lū­nas, pie­ni­nė, ply­ti­nė, ne­ma­žai ki­tų sta­ti­nių, bu­vo įreng­ti žu­vi­nin­kys­tės tven­ki­niai.

Dva­ro šei­mi­nin­kų pa­lai­kai bu­vo lai­do­ja­mi gre­ta esan­čia­me Sklep­kal­ny­je. 1904 me­tais, mi­rus dva­ro šei­mi­nin­kui Leo­nar­dui Sa­ke­liui, jo sū­nus Zig­man­tas Sa­ke­lis čia įren­gė šei­mos mau­zo­lie­jų, į jį iš ke­lių vie­tų bu­vo per­kel­ti ki­tų Sa­ke­lių ir anks­čiau dva­rą val­džiu­sių Da­ni­la­vi­čių pa­lai­kai.

Zig­man­tas Sa­ke­lis 1941 me­tais bu­vo nu­žu­dy­tas Rai­niuo­se.