Sumanymas – įamžinti išnykusius kaimus

Bib­lio­te­kos nuo­tr.
Prie Ty­ru­lių se­niū­ni­jos pa­sta­to pa­sta­ty­to­je at­mi­ni­mo len­to­je – še­šių iš­ny­ku­sių kai­mų pa­va­di­ni­mai.
Kai­mų pa­va­di­ni­mai iš že­mė­la­pio dings­ta dėl įvai­rių prie­žas­čių. Iš­sau­go­ti iš­ny­ku­sių kai­mų at­mi­ni­mą – šio dar­bo ėmė­si Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

Ne­leis pa­mirš­ti iš­ny­ku­sių kai­mų

Sa­vi­val­dy­bės Pa­vel­do­sau­gos ir tu­riz­mo po­sky­rio ve­dė­jo Vy­tau­to Si­me­lio tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iki 1989 me­tų iš Lie­tu­vos že­mė­la­pio bu­vo iš­brauk­ta 5,6 tūks­tan­čio kai­mų pa­va­di­ni­mų – vie­toj bu­vu­sių 25 jų li­ko apie 19 tūks­tan­čių. Dar ke­lių tūks­tan­čių ne­li­ko jau Nep­rik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je.

Ne­leis­ti vi­suo­me­nei pa­mirš­ti iš­ny­ku­sių kai­mų pa­va­di­ni­mų ėmė­si Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, šį už­mo­jį įtrau­ku­si į sa­vo įgy­ven­di­na­mą pro­jek­tą "Ne­pa­rei­sim kai­mų ta­ke­liu...".

Šio dar­bo jau im­ta­si tri­jo­se se­niū­ni­jo­se – Šiau­lė­nų, Rad­vi­liš­kio ir Ty­ru­lių. Ei­lė­je dar lau­kia Bai­so­ga­los se­niū­ni­ja, ku­rio­je, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, skai­čiuo­ja­ma 18 iš­ny­ku­sių kai­mų.

Anot bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos-kraš­to­ty­ros sky­riaus bib­lio­te­ki­nin­kės Ri­mos Gied­rie­nės, tiks­lių duo­me­nų, kiek ir ko­kių kai­mų ku­rio­je se­niū­ni­jo­je ne­be­li­ko, nė­ra.

"Tai dar tik ban­do­ma iš­siaiš­kin­ti, to­dėl ma­no­me, jog bib­lio­te­kos pra­dė­tas dar­bas bus pra­smin­gas", – sa­kė bib­lio­te­ki­nin­kė.

Tie­sa, ir be bib­lio­te­ki­nin­kų ar val­džios pa­stan­gų tai vie­nur, tai ki­tur at­si­ran­da kai­mo žmo­nių, bend­ruo­me­nių pa­sta­ty­ti pa­mink­li­niai ak­me­nys, len­te­lės ar kry­žiai, skir­ti iš­ny­ku­sių kai­mų at­mi­ni­mui, ta­čiau tai – tik vi­suo­me­nės pa­stan­go­mis da­ro­mi ge­ri dar­bai, sten­gian­tis iš­sau­go­ti kraš­to pa­vel­dą.

Kryp­tin­gai ir sis­te­min­gai šis dar­bas ra­jo­ne neat­lie­ka­mas.

Iš­ki­lo kai­mų at­mi­ni­mo ženk­lai

Per lapk­ri­tį Ty­ru­liuo­se, Dau­gė­lai­čiuo­se ir Šiau­lė­nuo­se at­si­ra­dę iš­ny­ku­sių kai­mų at­mi­ni­mo ženk­lai – vi­sur skir­tin­gi.

Šiau­lė­nuo­se nau­jai pa­sta­ty­ta ąžuo­li­nė skulp­tū­ra ati­deng­ta prie­šais Šiau­lė­nų kraš­to mu­zie­jų. Jo­je – 10 iš­ny­ku­sių kai­mų pa­va­di­ni­mų. Skulp­tū­ros au­to­rius – tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas. Skulp­tū­ros vir­šu­je "švie­čian­čią" me­ta­li­nę sau­lu­tę su­kū­rė rad­vi­liš­kie­tis tau­to­dai­li­nin­kas, kal­vis Sta­nis­lo­vas Špu­kas.

Ty­ru­liuo­se me­di­nis at­mi­ni­mo ženk­las ati­deng­tas prie se­niū­ni­jos pa­sta­to. At­mi­ni­mo len­tos au­to­rius – AB "Di­dy­sis ty­ru­lis". Jo­je – še­šių iš­ny­ku­sių kai­mų pa­va­di­ni­mai.

Dau­gė­lai­čių kai­mo cent­re ant pa­mink­li­nio ak­mens už­ra­šo su­gu­lė ke­tu­rių kai­mų pa­va­di­ni­mai, nors su­kaup­ta kraš­to­ty­ri­nė me­džia­ga nu­ro­do, kad Dau­gė­lai­čių kraš­te iš­ny­ko de­šimt kai­mų. Atei­ty­je, gal­būt, bus įam­žin­ti ir ki­ti ne­pa­mi­nė­ti kai­mai.

Gy­ven­to­jų yra, kai­mo – ne­bėr

Kai "Šiau­lių kraš­te", pub­li­ka­ci­jo­je "Bib­lio­te­kos kny­go­je – Rad­vi­liš­kio kraš­to le­gen­dos" bu­vo pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas, apė­męs ne tik jos iš­leis­tą kny­gą, bet ir su­ma­ny­mą įam­žin­ti iš­ny­ku­sius kai­mus, re­dak­ci­ja su­lau­kė Šniū­rai­čių kai­mo gy­ven­to­jos Ma­ry­tės Mi­ka­liū­nie­nės skam­bu­čio.

Apie pla­nuo­ja­mą iš­ny­ku­sių kai­mų pa­ger­bi­mo pro­jek­tą pa­skai­čiu­si kai­mo sen­bu­vė pa­pa­sa­ko­jo at­virkš­ti­nę is­to­ri­ją, anot jos, te­be­jau­di­nan­čią dau­ge­lį šniū­rai­tiš­kių.

83 me­tų mo­te­ris ap­gai­les­ta­vo, kad se­niū­ni­jo­je ne­be­li­ko di­džią­ją da­bar­ti­nio Šniū­rai­čių kai­mo da­lį užė­mu­sio Ku­rų kai­mo ("Toks gra­žus kai­mas bu­vo, o li­ko tik Ku­rų baž­ny­čia ir Ku­rų gat­vė").

"Bu­vu­sio Ku­rų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je sto­vi kur kas dau­giau na­mų, ne­gu Šniū­rai­čių kai­me. Man la­bai skau­du, kad Ku­rų kai­mo, kur gi­mė ma­no tė­vai, aš pa­ti ir ma­no vai­kai, jau ne­li­ko.

Prie bend­ruo­me­nės na­mų at­si­ra­do iš­ny­ku­sių kai­mų kel­ro­dė, ku­rio­je – ir Ku­rų kai­mo pa­va­di­ni­mas. Bet ar­gi jis iš­ny­ko? Kaž­ko­dėl ne­be­li­ko tik jo pa­va­di­ni­mo.

Ki­tur lie­ka kai­mo pa­va­di­ni­mas, nors ja­me gy­ve­na gal tik vie­nas-du gy­ven­to­jai, o pas mus – gy­ven­to­jų daug, o pa­va­di­ni­mo ne­bė­ra", – lie­jo skau­du­lius šniū­rai­tiš­kė.

Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Ba­lins­kie­nė re­dak­ci­jai sa­kė ne­pri­si­me­nan­ti, ko­dėl bu­vo pa­nai­kin­tas Ku­rų kai­mas, nors sa­vi­val­do­je dir­ba jau daug me­tų.

Pa­sak jos, at­gai­vin­ti šį kai­mą šniū­rai­tiš­kiai tu­rė­jo pro­gos prieš ke­le­rius me­tus, kai ra­jo­ne bu­vo tiks­li­na­mos kai­mų vie­to­vių gy­ve­na­mo­sios ri­bos, ta­čiau nei bend­ruo­me­nė, nei ki­ti gy­ven­to­jai to­kio no­ro ne­pa­reiš­kė, to­dėl ten ne­bu­vo net vyk­dy­ta gy­ven­to­jų ap­klau­sa. Ta­da esą tik vie­na gat­vė bu­vo pa­va­din­ta Ku­rų gat­ve.

"Nors, pa­vyz­džiui, bu­vo at­gai­vin­tas Rad­vi­lų kai­mo pa­va­di­ni­mas, nors ten žmo­nių ne­gy­ve­no. To­kį no­rą bu­vo pa­reiš­kę bu­vę šio kai­mo gy­ven­to­jai", – sa­kė V. Ba­lins­kie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Va­luc­kas re­dak­ci­jai sa­kė, jog teo­ri­nė ga­li­my­bė at­kur­ti Ku­rų kai­mą yra, ta­čiau ini­cia­ty­vą pir­miau­sia tu­ri pa­ro­dy­ti pa­tys gy­ven­to­jai – tu­ri bū­ti pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va.

O jau ta­da bū­tų žiū­ri­mos vi­sos to­kio pro­ce­so ga­li­my­bės pa­gal tei­siš­kai nu­ma­ty­tą ei­gą.

Anot ar­chi­tek­to, at­ku­riant kai­mo ri­bas, ga­li bū­ti ir įvai­rių trik­džių, pa­vyz­džiui, že­mėt­var­ki­nių.

Komentarai

Tyruliškė    Ket, 2019-11-28 / 13:11
Kad prisimenami išnykę kaimai labai gražu.Bet kuo čia dėtas ** šventikas? Ar jis čia gimęs ir augęs? Juk tikrai giliai tikinčių,kassekmadienį lankančių bažnyčias žmonių nebėra nei 10%.Ir iš visų nuotraukoje esančių moterėlių tik dvi daugiau ar mažiau religingos.Tad kam tada veidmainiauti,kam lankstytis prieš nuožmiuosius kryžiuočius ir juos pasiuntųsį Vatikaną viduramžiais,apkrikštijant Europą išžudžiusius virš 7 milijonų nekaltų žmonių,ypač ''raganų'' moterų? Galų gale tapkime normaliais,protiškai sveikais savo proproprosenelių tradicijų tęsėjais.
Geriau    Pen, 2019-11-29 / 08:06

In reply to by Tyruliškė

Pasidziaugtum, kad zmogus imasi veiklos. Bambedama ir "skaiciuodama" tikinciuosius tikrai naudinggo darbo nenuveiksi. Tave varo kas nors i Baznycia?
Laisvamanis    Pen, 2019-11-29 / 12:54

In reply to by Tyruliškė

Taip,''Tyruliške'',Jūs visiškai teisi.JAV mokslininkai jau seniai moksliškai įrodė,kad religingi,maldos namus pastoviai lankantys žmonės yra psichiniai ligoniai ir juos reikia gydyti.Pas juos''bažnyčias''lanko vos 2-3 proc.gyventojų.Lankytis maldos namuose darosi gėda prieš kitus visuomenės narius.Ateis tai ir pas mus.
Gal    Ket, 2019-11-28 / 15:39
vietoj tų lentų reikėjo pastatyti ką nors rimtesnio, kad nei laikas, nei vandalai nesunaikintų ir prižiūrint reikalautų mažesnių sąnaudų. Praeis koks dešimtmetis ir neliks jo, kaip ir kaimo pavadinimo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.