Sudominti jaunus žmones – tam tikras iššūkis

As­me­ni­nės nuo­tr.
Jau­nus žmo­nes su­do­min­ti ko­kia nors veik­la nė­ra leng­va. At­vi­ro­jo jau­ni­mo cent­re jau­nuo­liams su­gal­vo­ja­ma vis nau­jų veik­lų.
Tarp de­vy­nių ša­lies Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to skelb­to kon­kur­so lai­mė­to­jų pa­te­ko ir Rad­vi­liš­kio Suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus At­vi­ro­jo jau­ni­mo cent­ro "Jau­ni­mo erd­vė" jau­ni­mo dar­buo­to­jas Min­dau­gas Vil­nius, pen­ke­rius me­tus dir­ban­tis su jau­nais rad­vi­liš­kie­čiais.

Lai­mė­jo 1000 eu­rų sti­pen­di­ją

Ant­rus me­tus ren­gia­ma­me kon­kur­se ra­jo­no jau­ni­mo cent­ro dar­buo­to­jas pa­ska­ti­ni­mą pel­nė pir­mą kar­tą.

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je lai­mė nu­si­šyp­so­jo at­vi­ro­jo jau­ni­mo cent­ro "Jau­ni­mo erd­vė" jau­ni­mo dar­buo­to­jui Min­dau­gui Vil­niui, lai­mė­ju­siam 1000 eu­rų de­par­ta­men­to sti­pen­di­ją.

Ra­jo­no Suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jos Ri­tos Vai­gaus­kie­nės tei­gi­mu, šio kon­kur­so tiks­las yra pa­ska­tin­ti su jau­ni­mu dir­ban­čius žmo­nes teik­ti ko­ky­biš­kas to­kio dar­bo pa­slau­gas re­gio­nuo­se.

De­par­ta­men­to sti­pen­di­jos ski­ria­mos už reikš­min­gų, pri­dė­ti­nę ver­tę ku­rian­čių bei tęs­ti­nu­mo sie­kian­čių dar­bo su jau­ni­mu veik­lų vyk­dy­mą per praė­ju­sius me­tus.

Kon­kur­so da­ly­viai tu­rė­jo ati­tik­ti nu­ro­dy­tas są­ly­gas – pa­teik­ti bent dvi re­ko­men­da­ci­jas, įro­dan­čias, kad per praė­ju­sius me­tus jie su­kū­rė pri­dė­ti­nę dar­bo su jau­ni­mu ver­tę vie­tos ar re­gio­no lyg­me­niu, kad per me­tus tie­sio­giai dir­bo su jau­nais žmo­nė­mis, da­ly­va­vo te­mi­niuo­se, me­to­di­niuo­se ar ki­to­kio po­bū­džio kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo ren­gi­niuo­se dar­bo su jau­ni­mu te­ma.

"Sma­gu, kad bu­vo pa­ste­bė­tas ir įver­tin­tas Min­dau­go dar­bas su jau­ni­mu", – re­dak­ci­jai sa­kė sky­riaus ve­dė­ja. Pa­sak jos, įsi­kū­rus at­vi­ram jau­ni­mo cent­rui "Jau­ni­mo erd­vė", veik­los jau­niems žmo­nėms tik­rai pa­dau­gė­jo.

Ne­ga­li ati­trūk­ti nuo jau­ni­mo ak­tua­li­jų

Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos gim­na­zis­tus is­to­ri­jos mo­kan­tis ir pen­ke­rius me­tus su jau­ni­mu AJC "Jau­ni­mo erd­vė" dir­ban­tis M. Vil­nius ra­šo ir įgy­ven­di­na pro­jek­tus įvai­rioms jau­nų žmo­nių veik­loms.

Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių žy­giai, krep­ši­nio, te­ni­so, gat­vės gim­nas­ti­kos ir ki­to­kie tra­di­ci­niai ir ne­tra­di­ci­niai spor­ti­niai tur­ny­rai, ki­no va­ka­rai – tai cent­ro lan­ky­to­jams or­ga­ni­zuo­ja­mos veik­los.

Kad ir dviem eta­pais vy­ku­si va­sa­ros sto­vyk­la "Ju­di­nam va­sa­rą", ku­rio­je rad­vi­liš­kie­čiai da­ly­va­vo kar­tu su Pak­ruo­jo jau­ni­mo cent­ro lan­ky­to­jais.

Pir­ma­ja­me eta­pe da­lis jau­nuo­lių pa­tys kū­rė sto­vyk­los pro­gra­mą, ku­ri bu­vo įgy­ven­di­na­ma va­sa­ros pa­bai­go­je vei­ku­sio­je sto­vyk­lo­je.

Pa­sak M. Vil­niaus, pro­jek­tas ki­to­kiu ta­po bū­tent dėl to, kad da­lis pro­gra­mą kū­ru­sių jau­nuo­lių ne tik kar­tu su vi­sais tu­ri­nin­gai lei­do lai­ką, bet ir įga­vo sto­vyk­lų va­do­vų pa­tir­ties.

Veik­los pla­nai, pa­sak M. Vil­niaus, pa­pras­tai yra ku­ria­mi bend­rai. Kar­tu su jau­ni­mu ap­ta­ria­mi pa­si­tei­si­nę ir ne­la­bai pa­vy­kę ren­gi­niai, pa­si­da­li­ja­ma min­ti­mis, idė­jo­mis ir pa­siū­ly­mais, o jau ta­da ra­šo­mos pa­raiš­kos ir lau­kia­ma fi­nan­sa­vi­mo idė­joms įgy­ven­din­ti.

Ge­rų įspū­džių pa­li­ko ir nau­ja pa­tir­tis sa­vai­tę tru­ku­sio­je tarp­kul­tū­ri­nių jau­ni­mo mai­nų pro­gra­mo­je Veng­ri­jo­je, ten vy­kę mo­ky­mai, už­siė­mi­mai, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės.

M. Vil­nius sa­ko, jog nė­ra taip leng­va su­bur­ti jau­nus žmo­nes, kaip at­ro­dy­tų.

"Kaip vi­sa­da, yra ini­cia­ty­vus bran­duo­lys, ku­riam įdo­mu vis­kas, o no­rint į veik­las pri­trauk­ti ir ki­tus, ten­ka ge­ro­kai pa­si­steng­ti, to­bu­lė­ti, pa­čiam nea­tit­rūk­ti nuo jau­nų žmo­nių gy­ve­ni­mo ak­tua­li­jų.

Ten­ka ir įti­ki­nė­ti, ir kvies­ti. Rū­pes­čiu tam­pa ir tai, kad į cent­ro veik­lą įsi­jun­gę vy­res­nių kla­sių moks­lei­viai, prieš eg­za­mi­nus ati­trūks­ta nuo vi­sų veik­lų.

Bet sa­ky­ti, kad jau­ni­mas yra pa­sy­vus, nie­ko ne­no­rin­tis, tik­rai ne­ga­liu, nors lai­kai spar­čiai kei­čia­si, vir­šų ima iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos, to­dėl svar­bu tu­rė­ti ką jiems pa­siū­ly­ti, kad bū­tų įdo­mu.

Ir tar­tis su jais. Tai, kas įdo­mu mums, ne­bū­ti­nai bus įdo­mu jiems. Ir to įdo­mu­mo, su­do­mi­ni­mo ieš­ko­ji­mas ne­re­tai tam­pa iš­šū­kiu", – sa­ko M. Vil­nius.

Pa­sak jo, per me­tus dvie­juo­se ra­jo­no jau­ni­mo cent­ruo­se – Rad­vi­liš­kio ir Še­du­vos – į veik­las įsi­trau­kia per 300 jau­nuo­lių. Tarp jų yra to­kių, ku­riems cent­ras ta­pęs ant­rais na­mais, bet yra ir at­si­tik­ti­nių, "pri­trauk­tų" jau­nuo­lių.