"Sparnai" – su autorinėmis dainomis

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vi­suo­se pen­kiuo­se pop – ro­ko mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­se "Spar­nai" kon­cer­ta­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los gru­pė "Soul Wings".

Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se penk­tą kar­tą su­reng­tas pop – ro­ko mu­zi­kos fes­ti­va­lis "Spar­nai".

Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­la kas ant­ri ar tre­ti me­tai su­kvie­čia jau­nuo­sius at­li­kė­jus, dau­giau­sia – iš mu­zi­kos, me­no mo­kyk­lų ar gim­na­zi­jų. Šie­met gru­pių skai­čius išau­go iki pen­kio­li­kos iš Kau­no, Šiau­lių, Ma­žei­kių, Plun­gės, Skuo­do, Pa­lan­gos, Ak­me­nės kraš­tų.

Penk­tą kar­tą kon­cer­ta­vo ir Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los gru­pė "Soul Wings", ku­rio­je pa­si­kei­tu­sios mu­zi­kan­tų kar­tos, o va­do­vau­ja­mos to pa­ties Taut­vy­do Ka­ra­liaus, ku­ris yra ir fes­ti­va­lio ini­cia­to­rius.

Vie­nas iš fes­ti­va­lio ve­dė­jų taip ne­si­kei­tė – Min­dau­gas Bart­ke­vi­čius, ku­ris yra ki­li­mo iš Nau­jo­sios Ak­me­nės, da­bar dir­ban­tis Vil­niu­je.

Kon­cer­ti­nė­je pro­gra­mo­je prio­ri­te­tai bu­vo tei­kia­mi gy­vai gro­jan­čioms gru­pėms su sa­vo kū­ry­bos dai­no­mis, skam­bė­jo ir po­pu­lia­rios me­lo­di­jos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos