Smagi darželinukų olimpiada šįmet vyko Meškuičiuose

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Meš­kui­čiuo­se ma­žie­ji ra­jo­no gy­ven­to­jai var­žė­si ir links­mi­no­si sa­vo olim­pia­do­je.

At­si­nau­ji­nan­čia­me Meš­kui­čių mies­te­lio par­ke ket­vir­ta­die­nį vy­ko Šiaulių ra­jo­no dar­že­li­nu­kų olim­pia­da – kas­met ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­ja­ma vi­sų prieš­mo­kyk­li­nių ir iki­mo­kyk­li­nių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų spor­to šven­tė. Šie­met į šven­tę at­vy­ko 9 ra­jo­no lop­še­lių-dar­že­lių bei 8 mo­kyk­lų, ku­rio­se yra prieš­mo­kyk­li­nės ir iki­mo­kyk­li­nės gru­pės, at­sto­vai – iš vi­so 330 vai­kų.

Šven­tė­je da­ly­va­vo ir ne­ma­žai suau­gu­sių­jų – dar­že­li­nu­kų tė­ve­liai ir se­ne­liai dir­bo „olim­pia­dos“ tei­sė­jais, vai­kus į šven­tę at­ly­dė­jo auk­lė­to­jos. Šven­tė­je da­ly­va­vo ug­nia­ge­sių, ka­riš­kių, ku­rie vi­rė „olim­pie­čiams“ ka­rei­viš­ką ko­šę.

Šven­tė pra­si­dė­jo iš­kil­min­ga olim­pie­čių ei­se­na bei olim­pi­nės ug­nies nešimu, ją į dar­že­li­nu­kų olim­pia­dą įne­šė rai­te­liai.

Dar­že­li­nu­kų šven­tes kas­met or­ga­ni­zuo­ja Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius bei ku­ris nors iš ra­jo­no dar­že­lių. Šie­met šven­tės or­ga­ni­za­vi­mas pa­ti­kė­tas Meš­kui­čių lop­še­liui-dar­že­liui. Jo di­rek­to­rė Si­gi­ta Už­ku­rai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad to­kios šven­tės yra skir­tos ne tik su­telk­ti dar­že­li­nu­kus spor­ti­nei veik­lai, bet ir pa­bend­rau­ti, su­si­pa­žin­ti. Šven­tės da­ly­vius pa­svei­ki­no Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius.

Šie­met ra­jo­no dar­že­li­nu­kų šven­tė bu­vo skir­ta Vie­to­var­džių me­tams – kiek­vie­nas dar­že­lis tu­rė­jo pa­si­do­mė­ti, iš kur ki­lęs jų gy­ve­na­mo­sios vie­tos – mies­to, mies­te­lio, gy­ven­vie­tės pa­va­di­ni­mas, su kuo jis su­si­jęs. Pa­gal tai su­ma­ny­tos ir jud­rio­sios rung­tys. Kiek­vie­nas dar­že­lis įren­gė sa­vo sek­to­rių, ku­ria­me jud­rius žai­di­mus ir rung­tis kvies­ta žais­ti pa­gal vie­to­var­džio te­mą. Kur­šė­niš­kiai dar­že­li­nu­kai kvie­tė pa­rung­ty­niau­ti ve­žio­jant šie­ną, pa­ven­tiš­kiai kvie­tė at­rak­ty­viai žve­jo­ti "Ven­to­je", Bu­bių dar­že­li­nu­kai gar­si­no sa­vo gy­ven­vie­tės pa­va­di­ni­mą, ku­ris ki­lo nuo kur­ti­nių bau­bi­mo, o meš­kui­tiš­kiai su­kū­rė es­ta­fe­tę apie meš­ku­tę ir jos olą.

Dvi su pu­se va­lan­dos Meš­kui­čių par­kas kle­gė­jo nuo vai­kų juo­ko, sma­gių pa­tir­čių ir jud­rių žai­di­mų. At­siė­mę sal­džius „olim­pia­dos“ pri­zus, vai­kai rin­ko­si prie ka­rei­viš­kos vir­tu­vės, kur bu­vo vai­ši­na­mi ka­rei­viš­ka ko­še.

Ko­šę 330 vai­kų ka­riš­kiai iš­vi­rė iš 16 ki­log­ra­mų mė­sos, 10 ki­log­ra­mų žir­nių, 10 ki­log­ra­mų per­li­nių kruo­pų, 3 lit­rų alie­jaus, mor­kų, svo­gū­nų ir prie­sko­nių. Apie 13 va­lan­dą „olim­pie­čiai“ iš­sku­bė­jo į sa­vo dar­že­lius, kad ne­pa­vė­luo­tų pie­tų mie­ge­lio.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.