Šiupyliuose sušvito Kalėdinis namas

Jur­gi­tos Ka­mins­kie­nės as­men. nuo­tr.
Ka­lė­dų na­mas, su­švi­tęs Šiu­py­liuo­se.
Šiau­lių ra­jo­ne Šiu­py­lių kai­me su­ži­bo Ka­lė­di­nis na­mas. Taip ka­lė­di­nė­mis de­ko­ra­ci­jo­mis iš­puoš­tą sa­vo gy­ve­na­mą­jį na­mą, ku­ria­me gy­ve­na jau 10 me­tų, pa­va­di­no jo šei­mi­nin­kė Jur­gi­ta Ka­mins­kie­nė.

Jos vy­ras Bro­nius Ka­mins­kas pa­sa­ko­jo, kad sa­vo na­mus ka­lė­di­ne pa­sa­ka pa­ver­čia jau tre­čius me­tus. Puoš­me­nas daž­niau­siai už­si­sa­ko iš in­ter­ne­ti­nių par­duo­tu­vių. Šei­mi­nin­kas sa­ko, jog taip nu­si­per­ka pa­puo­ši­mų per­pus pi­giau. Kiek­vie­nas me­tais šį gro­žį vis pa­pil­do. Štai šį­met tam iš­lei­do apie 100 eu­rų. Pi­ni­gė­lius šiam tiks­lui tau­py­ti ima dar va­sa­rą, anks­ti pa­da­ro ir in­ter­ne­ti­nius už­sa­ky­mu.

Da­lį puoš­me­nų šei­mi­nin­kas pa­ga­mi­na ir pa­ts. Pa­vyz­džiui, šių me­tų nau­jo­vė – di­de­lė švie­čian­ti snai­gė ant na­mo sto­go. Pirk­ti to­kią net in­ter­ne­tu šei­mi­nin­kams bū­tų bu­vę per bran­gu, tad po­nas Bro­nius pa­ts ją su­meist­ra­vo.

B. Ka­mins­kas sa­ko, kad ka­bin­ti pa­puo­ši­mus pra­de­da iš anks­to, kol lau­ke dar šil­tes­nė tem­pe­ra­tū­ra, nes plo­nes­ni lai­dai, lanks­ty­da­mie­si mi­nu­si­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je, lūž­ta. Dar­buo­ja­si kar­tu su žmo­na. Du sū­nus au­gi­nan­ti šei­ma šiuo­se dar­buo­se dau­giau pa­gal­bos su­lau­kia iš jau­nes­nio­jo, aš­tuon­me­čio. Da­bar ka­lė­di­nį ap­švie­ti­mą įjun­gia va­ka­rais, o per šven­tes pa­lie­ka švies­ti vi­są nak­tį.

"Gra­žu, daug vai­kų su­si­ren­ka pa­si­žiū­rė­ti, įdo­mu jiems. Ir šiaip at­va­žiuo­ja daug žmo­nių, pro ša­lį va­žiuo­da­mi stab­te­li. Mums ne­truk­do, te­gul džiau­gia­si. Gi­mi­nės at­va­žiuo­ja, jiems sma­gu", – pa­ten­kin­tas B. Ka­mins­kas, kad džiaugs­mą do­va­no­ja ne tik sa­vo šei­mai, bet ir ki­tiems.

Jis ne­slė­pė, kad ne kar­tą va­žia­vo ap­žiū­rė­ti pri­va­taus Ka­lė­di­nio na­mo, ku­ris kas­met nu­švin­ta Šiau­liuo­se ne­to­li Res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės. Pa­si­žiū­ri, kar­tais kaž­ką pa­ko­pi­juo­ja, ta­čiau la­biau pa­tin­ka ieš­ko­ti sa­vų va­rian­tų.

Šei­mi­nin­kas ža­da, kad kiek tik gy­vens Šiu­py­liuo­se, kas­met sa­vo na­muo­se kurs Ka­lė­dų pa­sa­ką.

Jur­gi­tos Ka­mins­kie­nės as­men. nuo­tr.
Jur­gi­ta ir Bro­nius Ka­mins­kai sa­vo na­mus puoš­ti Ka­lė­doms pra­de­da dar šil­tą ru­de­nį.