Šiaulių rajono administracijos direktorių pavaduos liberalė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no po­li­ti­kai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja iš­rin­ko kur­šė­niš­kę po­li­ti­kę ir pe­da­go­gę Re­gi­ną Rup­šie­nę.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė už­bai­gė val­džios for­ma­vi­mą. Ant­ra­die­nį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja pa­skir­ta li­be­ra­lė Re­gi­na Rup­šie­nė. Šis po­stas ati­te­ko dviem Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio na­riams, pri­si­jun­gu­siems prie 13 Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vų ir kar­tu su­for­ma­vu­siems val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją. Vi­ce­me­ro, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­go­se – "vals­tie­čių" at­sto­vai, o tos pa­čios par­ti­jos me­rą An­ta­ną Be­za­rą ra­jo­no gy­ven­to­jai iš­rin­ko tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se.

Li­be­ra­lams taip pat pa­ža­dė­tas vie­no iš pen­kių – Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų – ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­rei­gos. Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no po­li­ti­kai su­si­skir­stė į ko­mi­te­tus, ta­čiau pir­mi­nin­kus rink­sis jau ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se.

Slap­to bal­sa­vi­mo me­tu už R. Rup­šie­nės kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 16 iš 23 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių Ta­ry­bos na­rių. 7 šiai kan­di­da­tū­rai prieš­ta­ra­vo.

Edu­ko­lo­gi­jos ma­gist­ro laips­nį Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te įgi­ju­si R. Rup­šie­nė nuo 1999 me­tų va­do­va­vo Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­lai. Ta­ry­bos na­re ren­ka­ma jau ke­lias ka­den­ci­jas. 2015-2019 me­tų ka­den­ci­jo­je bu­vo iš­rink­ta Ko­mu­na­li­nio ir vie­ti­nio ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

R. Rup­šie­nė pa­rei­gas pra­dės ei­ti nuo ge­gu­žės 14 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.