"Diemedis" šoka jau 25-erius metus

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
"Die­me­džio" 25-me­čio šven­tė­je.
Lapk­ri­čio 16-ąją Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­gy­ve­nu­sių­jų liau­diš­kų šo­kių gru­pė „Diemedis”, va­do­vau­ja­ma vie­nos gar­siau­sių Šiau­lių ra­jo­no cho­reog­ra­fių Egi­di­jos Šėgž­dai­tės pa­kvie­tė į ko­lek­ty­vo 25-me­čio mi­nė­ji­mą.

Į gar­sio­jo ra­jo­no ko­lek­ty­vo gim­ta­die­nį su­si­rin­ko bu­vę ir esa­mi šo­kė­jai, jų šei­mų na­riai, drau­gai ir ger­bė­jai, Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė, Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, ki­ti sve­čiai. Ra­jo­no me­ras šo­kė­jams įtei­kė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ženk­liu­kus su ra­jo­no her­bu.

Šio ko­lek­ty­vo is­to­ri­jos pra­džia – 1993 me­tais gruo­dis, kai pa­gal skel­bi­mą į tuo­me­ti­nius „Ven­tos“ kul­tū­ros na­mus su­si­rin­ko ke­le­tas žmo­nių no­rin­čių šok­ti. Ka­dan­gi jų neuž­te­ko net ke­tu­rioms po­roms su­da­ry­ti, di­rek­to­rė Vi­ta­li­ja Bur­ke pa­ža­dė­jo su­ras­ti dau­giau šo­kė­jų. Jau se­kan­čią re­pe­ti­ci­ją ke­tu­rios po­ros pra­dė­jo re­pe­tuo­ti „Pat­rep­sė­lį“. Šios po­ros šo­ko ir pir­ma­me kon­cer­te, skir­ta­me pa­mi­nė­ti Va­sa­rio 16-ąją. Ta­da šo­kė­jams va­do­va­vo Sta­sė Šegž­die­nė, o di­rek­to­rės ir šo­kė­jų pa­stan­go­mis 1994 me­tų pa­va­sa­rį ko­lek­ty­vas šo­ko jau pil­nu są­sta­tu – aš­tuo­nios po­ros. Nuo 1994 me­tų ru­dens va­do­vau­ti ko­lek­ty­vui pra­dė­jo va­do­vės duk­ra Egi­di­ja Šėgž­dai­tė, ku­ri prieš tai šo­kė­jams su­da­ry­da­vo re­per­tua­rą. Po de­šimt me­tų, 2004-ai­siais, ko­lek­ty­vui bu­vo su­teik­tas „Die­me­džio“ var­das.

15 me­tų "Die­me­džio" kon­cer­tuo­se, fes­ti­va­liuo­se, kon­kur­suo­se akom­pa­na­vo kul­tū­ros na­mų „Ven­ta“ liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la va­do­vau­ja­ma Juo­zo Šu­kio. Per­si­kė­lus vi­siems mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vams į ra­jo­no kul­tū­ros cent­rą, su ko­lek­ty­vu bend­ra­dar­biau­ti pra­dė­jo liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Sal­du­va“ (va­do­vas Al­gi­man­tas Bar­ta­šius), ku­ri jau de­šimt me­tų ly­di šo­kė­jus į kon­kur­sus, fes­ti­va­lius, kon­cer­tus ir at­sa­kin­gus ren­gi­nius. Nuo 1998 me­tų ko­lek­ty­vas da­ly­va­vo vi­so­se Lie­tu­vos dai­nų šven­tė­se. „Die­me­dis“ yra dau­ge­lio res­pub­li­ki­nių, ap­skri­ties, ra­jo­no ren­gi­nių da­ly­vis, šo­kęs įvai­riuo­se fes­ti­va­liuo­se. 2014 me­tais ko­lek­ty­vas da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me folk­lo­ro fes­ti­va­ly­je „Oh­rid wa­ves“ Ma­ke­do­ni­jo­je. „Die­me­dis“ – res­pub­li­ki­nių ir re­gio­ni­nių kon­kur­sų „Po­ra už po­ros“, „Re­vuo­na“, „Suk, suk ra­te­lį“ lau­rea­tas ir dip­lo­man­tas, o 2014 me­tais ko­lek­ty­vas įver­tin­tas „Auk­so paukš­tė“ no­mi­na­ci­jo­je „Ge­riau­sias mies­te­lių šo­kių ko­lek­ty­vas ir va­do­vas“.

"Die­me­dis" - vie­nas ti­tu­luo­čiau­sių Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vų.

Komentarai

Jurgita    Pir, 2020-01-06 / 08:28
Gaila, kad kolektyvą paliko jo įkūrėja ir vadovė E. Šėgždaitė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.