„Saulėtekio“ remonto išlaidos padvigubėjo

„Saulėtekio“  remonto išlaidos padvigubėjo

„Sau­lė­te­kio“ re­mon­to iš­lai­dos pa­dvi­gu­bė­jo

Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jo­je at­nau­jin­ti re­mon­to dar­bai, ku­rių ver­tė apie 250 tūks­tan­čių eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je skelb­ta, kad maž­daug tiek pat anks­čiau jau su­mo­kė­ta už dar­bus, ku­rie tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ti. Dar­bų priė­mi­mo ak­tai bu­vo pa­si­ra­šy­ti, pi­ni­gai su­mo­kė­ti, o dar­bai ne­pa­da­ry­ti. Apie tai ne kar­tą ra­šy­ta „Šiau­lių kraš­te“.

Vy­tau­tas RUŠ­KYS

vytautas@skrastas.lt

2017-ujų pir­mo­je pu­sė­je „Sau­lė­te­kį“ re­mon­tuo­ti pra­dė­jo Tel­šių BUAB SMD. Po me­tų bend­ro­vė nu­trau­kė dar­bus ir iš­si­kraus­tė.

Da­lis „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jos bu­vo pa­lik­ta pu­siau skus­ta pu­siau lup­ta. To­se pa­tal­po­se, kur tu­rė­tų įsi­kur­ti mu­zi­kos mo­kyk­la, – iš­griau­tos per­tva­ros, sie­nos ne­baig­tos da­žy­ti. Spor­to sa­lė ir­gi ne­tin­ka­ma už­siė­mi­mams.

Sa­vi­val­dy­bė­je su­skai­čiuo­ta pa­tir­ta ža­la – apie 280 tūks­tan­čių eu­rų. Neį­vyk­dy­ta dau­gy­bė dar­bų, o at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai pa­si­ra­šė jų priė­mi­mo ak­tus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė skelb­ti nau­ją kon­kur­są ne­baig­tiems dar­bams atlikti. Da­ly­viai siū­lė­si už ge­ro­kai di­des­nes pi­ni­gų su­mas, ne­gu siū­ly­ta lė­šų iš ra­jo­no biu­dže­to. Pas­kui ad­mi­nist­ra­ci­ja fi­nan­sa­vi­mą di­di­no ne kar­tą. Ga­lop tik ket­vir­ta­me kon­kur­se lai­mė­to­ja pa­skelb­ta Ak­me­nės ma­žo­ji bend­ri­ja „At­rai­ža“. Ji pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną – 245 tūks­tan­čius eu­rų. Kon­kur­suo­se da­ly­va­vo dau­giau kaip 20 kon­ku­ren­tų, kai ku­rie pra­šė net ke­lis kar­tus di­des­nių su­mų.

Pla­nuo­ja­ma, kad sau­sio pa­bai­go­je „At­rai­ža“ baigs vi­sus dar­bus. Anks­čiau­siai bū­sian­ti at­gai­vin­ta spor­to sa­lė – čia pa­mo­kos vėl tu­rė­tų vyk­ti nuo nau­jų moks­lo me­tų pra­džios.

„Nau­jiems re­mon­ti­nin­kams ne tik rei­kia baig­ti dar­bus, bet kai ku­riuos net per­da­ry­ti, – sa­kė Sta­ty­bų sky­riaus in­ži­nie­rius Al­vy­das Stat­kus. – Daug kur re­mon­tuo­ta, ne­si­lai­kant pro­jek­to rei­ka­la­vi­mų“.

Sta­ty­bi­nin­kai ten­ki­no­si tech­ni­niu pro­jek­tu, ne­si­teik­da­mi pa­reng­ti dar­bo pro­jek­to. Jis pri­va­lo­mas. Ta­čiau dar­bų už­sa­ko­vė „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­ja ne­pa­rei­ka­la­vo. Ne­bu­vo sam­do­mas tech­ni­nės prie­žiū­ros spe­cia­lis­tas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Aro­me­dos Lau­cie­nės tei­gi­mu, im­ta­si tei­si­nių pro­ce­dū­rų at­gau­ti sta­ty­bi­nin­kams iš­mo­kė­tus pi­ni­gus. Me­džia­ga per­duo­ta Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai.

Tel­šių BUAB „SMD“ yra nu­trau­ku­si veik­lą. Šiai bend­ro­vei 2018 me­tų ru­de­nį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė bank­ro­to by­lą, pa­sky­rė bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rių.

Au­to­riaus nuo­tr.

Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­ją re­mon­ta­vu­si Tel­šių BUAB „SMD“ po­pie­riais pa­skel­bė dar­bų pa­bai­gą, o Ak­me­nės ma­žo­ji bend­ri­ja „At­rai­ža“ vėl su­mon­ta­vo sta­ty­bų pa­sto­lius.