Šarūnas Marčiulionis Joniškyje pabrazdino gitara

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ša­rū­ną Mar­čiu­lio­nį, kaip ir prieš 26-erius me­tus, Krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jas Leo­nas Ka­ra­liū­nas iš­pro­vo­ka­vo pa­gro­ti gi­ta­ra bent ke­lis akor­dus.
Ką tik į Europos Parlamentą išrinktas krepšininkas Šarūnas Marčiulionis jau atsisakė mandato, bet pakviestas į Joniškį, atvažiavo. Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kęs olim­pi­nis čem­pio­nas sa­kė net neį­si­vaiz­da­vęs, koks įspū­din­gas čia įkur­tas vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je Krep­ši­nio mu­zie­jus, ko­kia gau­sa eks­po­na­tų ir jų įvai­ro­vė. Sakė, kad mu­zie­jaus įkū­rė­ją Leo­ną Ka­ra­liū­ną yra kvie­tęs dirb­ti pas sa­ve į krep­ši­nio mo­kyk­lą, bet jis pa­trio­tiš­kai pa­si­rin­ko lik­ti Jo­niš­ky­je.

Olim­pi­nis čem­pio­nas Jo­niš­kio krep­ši­nio mu­zie­ju­je, įkur­ta­me prieš de­šimt­me­tį, ap­si­lan­kė pir­mą kar­tą. Prieš 26-erius me­tus Jo­niš­ky­je yra da­ly­vavęs Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos šven­tė­je. Tą­kart Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis bu­vo iš­pro­vo­kuo­tas pa­gro­ti gi­ta­ra. Šį sy­kį L. Ka­ra­liū­nas vėl pa­rū­pi­no gi­ta­rą ir pa­pra­šė su­gro­ti bent vie­ną akor­dą, pa­skui ant inst­ru­men­to pa­lik­ti sa­vo pa­ra­šą, kad šis tap­tų dar vie­nu mu­zie­jaus eks­po­na­tu.

Krep­ši­nio mu­zie­ju­je taip pat yra ir Š. Mar­čiu­lio­nio spor­ti­niai ba­te­liai bei marš­ki­nė­liai.

„Aš pa­ts esu rin­kęs krep­ši­nio eks­po­na­tų iš drau­gų, bet ką ma­tau čia, ne­pa­ly­gi­na­mi da­ly­kai. To­kiam eks­po­na­tų kie­kiui tin­ka­mai iš­dės­ty­ti reik­ėtų de­šimt kar­tų di­des­nių pa­tal­pų. Tai – uni­ka­lus da­ly­kas. Ne­pap­ras­tas Leo­no Ka­ra­liū­no en­tu­ziaz­mas, ak­ty­vu­mas pra­mu­ša sie­nas. Kaž­ka­da aš jį kvie­čiau pas sa­ve į Krep­ši­nio mo­kyk­lą dirb­ti mar­ke­tin­go sri­ty­je, ta­čiau jis pa­si­rin­ko lik­ti Jo­niš­ky­je,“ – ge­rų žo­džių mu­zie­jui ir jo įkū­rė­jui ne­gai­lė­jo Š. Mar­čiu­lio­nis.

Jis svars­tė, kad Krep­ši­nio mu­zie­jus tik­rai ga­li pri­trauk­ti dar dau­giau tu­ris­tų.

Krep­ši­nin­kui, su ku­riuo su­si­tik­ti atė­jo spor­to en­tu­zias­tai, Leo­nas Ka­ra­liū­nas tu­rė­jo pa­ruo­šęs 13 klau­si­mų, nes šiuo nu­me­riu tra­di­ciš­kai bū­da­vo pa­žy­mė­ti Lie­tu­vos rink­ti­nė­je žai­du­sio Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio marš­ki­nė­liai.

Pir­ma­sis iš bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos iš­vy­kęs į NBA, Š. Mar­čiu­lio­nis sakė anuo­met nie­ko ne­ži­no­jęs apie krep­ši­nio žai­di­mo ypa­tu­mus, tech­ni­ką NBA ly­go­je, bet gal­būt to­dėl jam ir bu­vo pa­pras­čiau.

„Ko ne­ži­nai, to ir ne­bi­jai. Gal­vo­jau: jie tu­ri dvi ko­jas, dvi ran­kas, ir aš tu­riu po dvi ko­jas, ran­kas“, – pri­si­mi­nė krep­ši­nin­kas.

Š. Mar­čiu­lio­nis pa­sa­ko­jo spor­to ke­lią pra­dė­jęs nuo te­ni­so, ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nu. Ta­čiau iš­vy­kęs į tur­ny­rą Do­nec­ke jau­nuo­lis bu­vo ne­pri­leis­tas da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, nes vie­no­dai ge­rai mu­ši­nė­jo ka­muo­liu­ką ir kai­re, ir de­ši­ne ran­ka. Tei­sė­jai iš­pei­kė jo tech­ni­ką, nors spor­ti­nei for­mai ne­gai­lė­jo pa­gy­rų. O iš­vy­kęs stu­di­juo­ti į Vil­nių žur­na­lis­ti­kos Š. Mar­čiu­lio­nis per me­tus paau­go 11 cen­ti­met­rų ir bu­vo pa­ste­bė­tas bei pa­kvies­tas žais­ti Vil­niaus „Sta­ty­bo­je“.