Renka parašus bažnyčiai remontuoti

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Nuo baž­ny­čios fa­sa­do prieš Ka­lė­das nu­kri­to di­džiu­lis ga­ba­las tin­ko.
Ža­ga­rės pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nė ren­ka gy­ven­to­jų pa­ra­šus, ku­riuos dar ge­gu­žę ke­ti­na pa­teik­ti ra­jo­no me­rui Vi­ta­li­jui Gai­liui bei ra­jo­no ta­ry­bai su pra­šy­mu pri­si­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti ir pa­rem­ti Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čios re­mon­tą. Nuo šven­to­vės sie­nos prie pa­grin­di­nio įė­ji­mo dau­giau nei prieš tre­jus me­tus nu­kri­to ke­lių kvad­ra­ti­nių met­rų tin­ko ga­ba­las, ku­ris to­liau tru­pa.

Ža­ga­rės pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nė ti­ki­si, kad nau­jo­ji ra­jo­no val­džia at­si­žvelgs ir skirs lė­šų re­mon­tui. Pa­ra­šai ren­ka­mi pa­vie­nių ini­cia­to­rių, ei­nant pas gy­ven­to­jus į na­mus, taip pat – ren­gi­niuo­se.

Iki ge­gu­žės pra­džios pa­si­ra­šė per šim­tas gy­ven­to­jų, pa­ra­šus dar ke­ti­na­ma rink­ti iki mė­ne­sio vi­du­rio.

Nau­jo­sios Ža­ga­rės (mies­tas tu­ri dvi baž­ny­čias Se­no­jo­je ir Nau­jo­jo­je da­ly­se) baž­ny­čios fa­sa­de di­džiu­lis ke­lių kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to lo­pas nu­kri­tus tin­kui at­si­vė­rė 2016-ųjų gruo­dį prieš pat di­džią­sias me­tų šven­tes. Šven­to­vė re­mon­tuo­ta be­veik prieš de­šimt­me­tį, dir­bu­si bend­ro­vė praė­jus ket­ve­riems me­tams po de­ry­bų bu­vo grį­žu­si per­da­žy­ti spė­ju­sį nu­si­lup­ti sto­gą. Da­bar ga­ran­ti­nis dar­bų lai­kas pa­si­bai­gęs.

To­je vie­to­je jau se­niau bū­ta bė­dų, nes ly­jant nuo sto­go plūs­tan­tis van­duo ne­spė­da­vo nu­te­kė­ti per liet­vamz­džius ir iš da­lies bė­go ant sie­nos. Vie­to­mis jis per­si­sunk­da­vo į vi­dų, ga­di­no baž­ny­čios lu­bas.

Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ma­rius Dyg­lys tuo me­tu ti­kė­jo­si sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos, tuo tar­pu, jos spe­cia­lis­tai, teig­da­mi, kad pa­sta­tu rū­pin­tis tu­ri pa­tys sa­vi­nin­kai, tai yra – pa­ra­pi­ja, ža­dė­jo tik me­to­di­nę pa­gal­bą (apie tai "Šiau­lių kraš­te ra­šy­ta pub­li­ka­ci­jo­je "Nuo Ža­ga­rės baž­ny­čios sie­nų kren­ta tin­kas", 2017 01 03).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.