Renginį skyrė Juozui Šliavui ir Tautodailės metams

La­ri­sos KA­ZA­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.
Min­ti­mis apie Juo­zą Šlia­vą pa­si­da­li­jo et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­džy­tė.
Pak­ruo­jo kraš­to "Žiem­ga­los" mu­zie­jaus Žei­me­ly­je pa­mi­nė­tos mo­ky­to­jo, kraš­to­ty­ri­nin­ko Juo­zo Šlia­vo (1930–1979) 90-osios gi­mi­mo me­ti­nės.

Ren­gi­ny­je apie iš­ki­lią Žiem­ga­los kraš­to as­me­ny­bę min­ti­mis da­li­jo­si kal­bi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Garš­va, et­no­lo­gė Gra­ži­na Ka­džy­tė, ar­cheo­lo­gas Al­gir­das Gi­ri­nin­kas, ar­cheo­lo­gas, mu­zie­ji­nin­kas Er­nes­tas Va­si­liaus­kas, Žei­me­lio gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Vi­ta Son­gai­lie­nė, Žei­me­lio gim­na­zi­jos kraš­to­ty­ros bū­re­lio va­do­vė Re­gi­na No­rei­kie­nė, bu­vęs J. Šlia­vo mo­ki­nys, da­bar vers­li­nin­kas Vy­das Da­ma­la­kas, tuo­me­ti­nis Pak­ruo­jo švie­ti­mo sky­riaus va­do­vas Vi­du­tis Skir­man­tas, mo­nog­ra­fi­jos "Žei­me­lis" su­da­ry­to­jas Aloy­zas Bė­čius ir ki­ti su­si­ti­ki­mo da­ly­viai.

"J. Šlia­vas yra ne­pa­mirš­tas, dar yra daug žmo­nių, jo mo­ki­nių, žei­me­lie­čių, ku­rie jį at­si­me­na­me. Lin­ku­vo­je gy­ve­na J. Šlia­vo sū­nė­nas, ir­gi bu­vo at­vy­kęs į ren­gi­nį, – sa­ko Pak­ruo­jo kraš­to "Žiem­ga­los" mu­zie­jaus Žei­me­ly­je di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­ly­tė. – Žei­me­ly­je di­džiau­sias J. Šlia­vo pa­lik­tas pėd­sa­kas – mu­zie­jus, ir vi­sa, kas yra mu­zie­ju­je, eks­po­na­tai, ku­riuos ji su sa­vo mo­ki­niais su­rin­ko."

Pa­sak D. Skrups­ke­ly­tės, J. Šlia­vo veik­la la­bai pla­ti: nag­ri­nė­jo mi­to­lo­gi­ją, ar­cheo­lo­gi­ją, tau­to­sa­ką, su­rink­tą me­džia­gą ap­ra­šė, su­si­ste­mi­no.

"Dar­bai so­vie­ti­niais lai­kais bu­vo taip pui­kiai at­lik­ti, kad net ste­bė­ti­na", – sa­ko D. Skrups­ke­ly­tė. Ke­le­tas J. Šlia­vo mo­ki­nių nuė­jo mo­ky­to­jo ke­liu – pa­si­rin­ko ar­cheo­lo­gi­jos, is­to­ri­jos spe­cia­ly­bes.

E. Va­si­liaus­kas val­džios at­sto­vus ra­gi­no pa­baig­ti J. Šlia­vo dar­bus – ju­ri­diš­kai įtei­sin­ti Žiem­ga­los re­gio­no mu­zie­jų ir pa­sta­ty­ti pa­mink­lą Teo­do­rui Gro­tu­sui.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Žei­me­lio gim­na­zi­jos šo­kė­jai ir skai­to­vai, Žei­me­lio sen­jo­rų an­samb­lis, gro­jo Žei­me­lio vy­rų ka­pe­la.

Žiem­ga­los mu­zie­ju­je pri­sta­ty­tos ir dvi tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­dos, skir­tos tau­to­dai­lės me­tams: Ed­mun­do Gau­bo me­džio rai­ži­niai ir Vy­tau­to Ja­ru­čio me­ta­lo dir­bi­niai.

Pa­sak D. Skrups­ke­ly­tės, abi pro­gos sie­ja­si – J. Šlia­vas yra daug pri­si­dė­jęs prie tau­to­dai­lės dar­bų iš­sau­go­ji­mo.