Rašytoja pasakojo apie Tėvą Stanislovą

Rašytoja pasakojo apie Tėvą Stanislovą

Ra­šy­to­ja pa­sa­ko­jo apie Tė­vą Sta­nis­lo­vą

Nau­jo­sios Ak­me­nės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­tas ra­šy­to­jos Vi­ta­li­jos Mor­kū­nie­nės, dir­bu­sios „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je, kū­ry­bos va­ka­ras.

Vieš­nia pa­sa­ko­jo apie sa­vo kny­gų he­ro­jų – Lie­tu­vos švie­suo­lį, ku­ni­gą Al­gir­dą My­ko­lą Dob­ro­vols­kį – ka­pu­ci­nų vie­nuo­lį Tė­vą Sta­nis­lo­vą.

Pir­mo­ji kny­ga „Po­kal­biai Tė­vo Sta­nis­lo­vo ce­lė­je“ jau su­lau­kė ke­lių pa­kar­to­ti­nų lei­di­mų. Nau­jau­sia kny­ga „Tė­vo Sta­nis­lo­vo Pa­ber­žė. Gies­mė Esi­mui“ iš­leis­ta per­nai.

Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Zi­ta Sin­ke­vi­čie­nė ir bib­lio­te­ki­nin­kė Kris­ti­na Ur­nie­žie­nė pa­skai­tė vieš­nios kny­gos „Lai­min­ga­sis“ iš­trau­kų. Pa­ti au­to­rė pri­sta­tė ei­les iš esė, mi­nia­tiū­rų kny­gos „Obuo­lė­tas. Įsi­žiū­rė­ji­mas“.

V. Mor­kū­nie­nė sa­kė sva­jo­jan­ti su­kur­ti kny­gą apie kryž­dir­bį Vin­cen­tą Svirs­kį.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Ra­šy­to­ja iš Šiau­lių Vi­ta­li­ja Mor­kū­nie­nė pa­si­ra­ši­nė­jo au­tog­ra­fus Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je su­reng­ta­me au­to­ri­nia­me kū­ry­bos va­ka­re.