Veteranų entuziazmo plona piniginė neslopina

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Di­džiau­sias "SK Še­du­vos ma­lū­nas" mo­te­rų ve­te­ra­nių ko­man­dos pa­sie­ki­mas – va­sa­rą iš­ko­vo­ta Eu­ro­pos ve­te­ra­nų krep­ši­nio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jų tau­rė.
Sa­vait­ga­lį Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je vi­rė krep­ši­nio ko­vos – taip spor­to klu­bas "SK Še­du­vos ma­lū­nas" pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los de­šimt­me­tį.
Klu­bo gar­bę ju­bi­lie­ji­nia­me drau­giš­ka­me tur­ny­re gy­nė vy­rų ko­man­da ir mo­te­rys, šių me­tų va­sa­rą ta­pu­sios Eu­ro­pos ve­te­ra­nų krep­ši­nio čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jo­mis.

Klu­be – krep­ši­nio en­tu­zias­tai

Šeš­ta­die­nį Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je spor­to klu­bo "SK Še­du­vos ma­lū­nas" de­šimt­me­tį ko­vo­mis pa­mi­nė­jo 12 ko­man­dų, ke­tu­rios iš jų – mo­te­rų.

"Vi­sa­da sten­gia­mės su­žais­ti kuo ge­riau ir sie­kia­me re­zul­ta­to. Aikš­te­lė­je esa­me žai­dė­jai, ta­čiau ve­te­ra­nams svar­bu ne vien tai. Po var­žy­bų sma­gu su­si­tik­ti su bend­ra­min­čiais, pa­bend­rau­ti.

Vie­ni ki­tus jau ga­na ne­blo­gai pa­žįs­ta­me, su­si­tik­da­mi įvai­riuo­se tur­ny­ruo­se, to­dėl ko­kia be­bū­tų var­žy­bų ei­ga ir ko­kios aist­ros jo­se be­vir­tų, po var­žy­bų esa­me tar­si tos pa­čios ko­man­dos na­riai", – lyg su­si­ta­rę vie­nas ki­tam ant­ri­na klu­bo "SK Še­du­vos ma­lū­nas" pre­zi­den­tas Gin­tau­tas Ša­raus­kas ir mo­te­rų ko­man­dos ka­pi­to­nė Eu­ge­ni­ja Gus­tai­tie­nė.

Abie­jų tei­gi­mu, į klu­bą ir vy­rai, ir mo­te­rys su­si­bū­rė iš mei­lės krep­ši­niui. Ko­man­dos tre­ni­ruo­ja­si kar­tą per sa­vai­tę. Rink­tis daž­niau esą ne­la­bai pa­vyk­tų. To­dėl no­rin­tys į krep­šį pa­mė­ty­ti daž­niau, tą or­ga­ni­zuo­ja­si jau in­di­vi­dua­liai. No­ro žais­ti ne­su­ma­ži­na net trau­mos, ku­rių tu­ri, ko ge­ro, vi­si – ap­si­gy­do ir vėl atei­na į klu­bą.

"Mo­te­rų ko­man­do­je mes vi­sos žai­dė­me krep­ši­nį mo­kyk­lo­je, po jos. Kol au­gi­no­me vai­kus, dau­ge­liui žai­di­mą te­ko pa­mirš­ti, o vė­liau jis vėl įsi­ver­žė į mū­sų gy­ve­ni­mą. Ne vel­tui klu­bo šū­kis yra: "Tik­ra­sis gy­ve­ni­mas pra­si­de­da po 40-ies", – sa­ko E. Gus­tai­tie­nė.

Anot G. Ša­raus­ko, jie į klu­bą su­si­bū­rė priar­tė­jus ve­te­ra­nų am­žiui – su­lau­kę 40-ies, no­rė­da­mi įgy­ven­din­ti sva­jo­nę "pa­si­stum­dy­ti aikš­te­lė­je su bu­vu­sio­mis krep­ši­nio žvaigž­dė­mis" ir jau 10 me­tų yra ve­te­ra­nų krep­ši­nio ly­gos na­riai.

"Še­du­vos ma­lū­no" vy­rų ko­man­dą su­da­ro tik ra­jo­no gy­ven­to­jai. Mo­te­rys svar­bes­niems tur­ny­rams ko­man­dos su­dė­tį pa­stip­ri­na žai­dė­jo­mis iš Kau­no.

Ta­čiau vien krep­ši­niu klu­bo veik­la neap­si­ri­bo­ja. Rad­vi­liš­kie­čiai – ir pa­plū­di­mio tur­ny­ro "100 me­tų – ne ri­ba" pro­jek­to da­ly­viai. Šis tur­ny­ras ori­gi­na­lus tuo, kad ko­man­dai ga­li at­sto­vau­ti du spor­ti­nin­kai, ku­rių am­žiaus su­ma tu­ri vir­šy­ti 100 me­tų.

Klu­be per de­šimt­me­tį su­si­for­ma­vo ir sa­vos tra­di­ci­jos, kai kar­tu lais­va­lai­kis lei­džia­mas ne tik tre­ni­ruo­tė­se ir var­žy­bo­se, bet ir ren­gia­mi se­zo­no ati­da­ry­mai ir už­da­ry­mai, kar­tu pa­si­tin­ka­mos Ka­lė­dos.

Ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nė­mis

Spor­to klu­bo "SK Še­du­vos ma­lū­nas" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da klu­be – ir­gi ko­ne nuo pat pra­džių. Ka­pi­to­nės E. Gus­tai­tie­nės tei­gi­mu, ko­man­do­je su­si­bū­ru­sios mo­te­rys – di­džiu­lės krep­ši­nio en­tu­zias­tės, to­dėl jei tik lei­džia fi­nan­sai, ko­man­da da­ly­vau­ja dau­ge­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mų tur­ny­rų ("kur kvie­čia, ten ir va­žiuo­jam").

"Kiek­vie­ną mė­ne­sį nuo šei­mos "at­gny­biam" da­lį at­ly­gi­ni­mo, ži­no­da­mos, kad rei­kės va­žiuot į tur­ny­rą", – juo­kia­si E. Gus­tai­tie­nė.

Iki tol žai­du­sios tik Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, rad­vi­liš­kie­tės šie­met ket­vir­tą kar­tą da­ly­va­vo Eu­ro­pos ve­te­ra­nų čem­pio­na­te ir ta­po čem­pio­nė­mis, nu­ga­lė­ju­sios dar ke­tu­rias sa­vo am­žiaus gru­pės čem­pio­na­to da­ly­ves.

"Eu­fo­ri­ja ir džiaugs­mas – ne­nu­sa­ko­mi. Bet ne­tgi pir­mai­siais me­tais, kai Kroa­ti­jo­je tarp tri­jų da­ly­vių užė­mė­me tre­čią­ją vie­tą, jau­tė­mės pri­zi­nin­kė­mis, o ne aut­sai­de­rė­mis, nes ve­te­ra­nų ko­vos, prio­ri­te­tai ir sie­kiai yra ki­to­kie nei jau­ni­mo", – sa­ko E. Gus­tai­tie­nė.

Anot E. Gus­tai­tie­nės, Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se mo­te­rys ne­si­jau­čia esan­čios že­miau už vy­rus, nors na­cio­na­li­nė­je erd­vė­je tai jau­čia­si.

"Mus į čem­pio­na­tus ve­ža vy­rai, daž­niau­siai įvai­riems tur­ny­rams ten­ka pa­plo­nin­ti šei­mos pi­ni­gi­nę, ta­čiau en­tu­ziaz­mo žais­ti, da­ly­vau­ti ir neap­ker­pė­ti tai ne­nu­mu­ša, to­dėl ir ki­tą­met jau ži­no­me, kad vyk­si­me į Veng­ri­jo­je vyk­sian­tį Eu­ro­pos čem­pio­na­tą. Juk rei­kės ap­gin­ti čem­pio­nių ti­tu­lą", – op­ti­miz­mo ne­sto­ko­ja E. Gus­tai­tie­nė.

Pa­sak E. Gus­tai­tie­nės, eu­ro­pi­niuo­se čem­pio­na­tuo­se pa­si­ma­to, ko­kios skir­tin­gos yra su­va­žiuo­jan­čių ko­man­dų fi­nan­si­nės ga­li­my­bės. Pa­vyz­džiui, į Kroa­ti­ją at­vy­ku­si uk­rai­nie­čių ko­man­da prieš čem­pio­na­tą da­ly­va­vo dvie­jų sa­vai­čių spor­to sto­vyk­lo­je, ku­rią joms fi­nan­sa­vo vie­tos Sa­vi­val­dy­bė. Pas­ta­ro­ji den­gė ir vi­sas bu­vi­mo Kroa­ti­jo­je iš­lai­das, ap­rū­pi­no ap­ran­ga.

"Mes apie tai ga­li­me tik pa­sva­jo­ti", – su ap­mau­do gai­de­le kal­ba Eu­ge­ni­ja.

Ju­dan­tys tab­le­čių neieš­ko

Ra­jo­no val­džios po­žiū­rį į ve­te­ra­nus iš da­lies pa­ro­dė ir tai, jog pa­svei­kin­ti klu­bo su de­šimt­me­čiu neat­vy­ko nė vie­nas Sa­vi­val­dy­bės ar Spor­to sky­riaus at­sto­vas, nors pa­pras­tai įvai­rio­se šven­tė­se ir ju­bi­lie­juo­se yra da­ly­vau­ja­ma.

Spor­to klu­bą "SK Še­du­vos ma­lū­nas" su de­šimt­me­čiu pa­svei­ki­nęs Lie­tu­vos krep­ši­nio ve­te­ra­nų ly­gos di­rek­to­rius Vi­tol­das Ma­sals­kis "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, jog Lie­tu­vos krep­ši­nio ve­te­ra­nai yra pa­sie­kę tik­rai ne­blo­gų re­zul­ta­tų.

"Leng­viau­sia yra pa­si­rink­ti tab­le­tes ir dak­ta­rus, sė­dė­ji­mą prie te­le­vi­zo­riaus ir kur kas sun­kiau rink­tis ju­dė­ji­mą. Bet si­tua­ci­ja nė­ra blo­ga. Krep­ši­ny­je ji net ge­res­nė nei šie­met bu­vo jau­ni­mo ir vy­rų rink­ti­nių.

Mes tu­ri­me apie 50 krep­ši­nio ve­te­ra­nų ko­man­dų, tarp ku­rių yra net sep­ty­nias­de­šimt­me­čių. Va­sa­rą da­ly­vau­jam Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se ir šie­met per vi­sas am­žiaus gru­pes par­si­ve­žė­me 25 me­da­lius", – pa­sie­ki­mus var­di­jo V. Ma­sals­kis.

Di­de­le pa­žan­ga sve­čias įvar­di­jo Rad­vi­liš­kio mo­te­rų ko­man­dos žai­di­mą ir fan­tas­tiš­kais įvar­di­jo Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­lus.

Pa­sak V. Ma­sals­kio, krep­ši­nis tarp ki­tų ve­te­ra­nų spor­to ša­kų Lie­tu­vo­je yra pir­ma­ja­me tre­je­te.

"O pa­gal iš­ko­vo­tus me­da­lius nuo 1995 me­tų mes Eu­ro­po­je esa­me ant­ri po ru­sų, o pa­sau­ly­je – ket­vir­ti po bra­zi­lų, ru­sų ir ame­ri­kie­čių. Gal tik pa­sta­rie­ji dve­ji me­tai bu­vo pa­sy­ves­ni. Bet tam ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos ir čem­pio­na­tų geog­ra­fi­ja, ka­dan­gi ve­te­ra­nai ren­ka­si įdo­mes­nes ša­lis, nes no­ri ne tik žais­ti, bet ir dau­giau pa­ma­ty­ti", – sa­kė sve­čias.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ju­bi­lie­ji­nį tur­ny­rą ste­bė­jo ir spor­to klu­bą "SK Še­du­vos ma­lū­nas" su de­šimt­me­čiu pa­svei­ki­no Lie­tu­vos krep­ši­nio ve­te­ra­nų ly­gos di­rek­to­rius Vi­tol­das Ma­sals­kis.
Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
"SK Še­du­vos ma­lū­nas" vy­rų ko­man­do­je – skir­tin­go am­žiaus žai­dė­jai.