„Radviliškio Vilties“ svajonės pildosi

„Radviliškio Vilties“ svajonės pildosi

„Rad­vi­liš­kio Vil­ties“ sva­jo­nės pil­do­si

Į nau­jas pa­tal­pas per­si­kė­lu­si su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­ja „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ – užuo­vė­ja šei­moms, pri­žiū­rin­čioms in­te­lek­to ir psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­čius ar­ti­muo­sius.

Sa­vo jė­go­mis su­re­mon­tuo­to­se pa­tal­po­se jau pra­dė­ta teik­ti die­nos so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­ga, ne­drą­siai pa­sva­jo­ja­ma ir apie lai­ki­no­jo ato­kvė­pio pa­slau­gas.

Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

alaima@skrastas.lt

Bend­ri­jo­je – įkur­tu­vės

At­vi­rų du­rų die­ną pa­skel­bu­sios bend­ri­jos „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ na­riai ne­slė­pė džiaugs­mo – dve­jus me­tus ne­tu­rė­ję kur pri­si­glaus­ti ir vos neiš­si­vaikš­čio­ję kas kur, jie pa­ga­liau tu­ri ne tik kur rink­tis.

Nuo ge­gu­žės 20 die­nos čia jau pra­dė­ta teik­ti die­nos so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­ga pen­kiems bend­ri­jos na­riams. At­nau­jin­tos pa­tal­pos tu­ri ir di­de­lę te­ri­to­ri­ją, ku­ri ir­gi la­bai pra­vers neį­ga­lie­siems.

Pa­sak Da­nu­tės Ja­nu­šaus­kie­nės, bend­ri­jos „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kės, atei­ty­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti dau­giau šia pa­slau­ga be­si­nau­do­jan­čių lan­ky­to­jų.

„Ne­ži­nau, kiek va­lan­dų čia pra­lei­do­me kar­tu su šei­mo­mis – daug dar­bų pa­da­ry­ta pa­čių, ka­dan­gi tau­pė­me kiek­vie­ną eu­rą“, – sa­kė pir­mi­nin­kė, pri­mi­nu­si, jog pa­tal­pų re­mon­tui Sa­vi­val­dy­bė bend­ri­jai sky­rė apie 40 tūks­tan­čių eu­rų, dar ke­tu­ris tūks­tan­čius bend­ri­ja pri­si­dė­jo sa­vo su­tau­py­tų lė­šų.

„Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ – pir­mo­ji ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja ra­jo­ne, iš ku­rios Sa­vi­val­dy­bė nu­pir­ko die­nos so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gas.

„At­nau­jin­sim sa­vi­pa­gal­bos gru­pes, ku­rios la­bai sėk­min­gai dir­bo, pa­ke­liui – die­nos so­cia­li­nė glo­ba na­muo­se ir mū­sų atei­ties sva­jo­nė – lai­ki­no­jo ato­kvė­pio pa­slau­ga“, – pla­nuo­ja­mus įgy­ven­din­ti dar­bus var­di­jo D. Ja­nu­šaus­kie­nė.

Me­ro An­ta­no Če­po­no­nio tei­gi­mu, to­kių cent­rų įkū­ri­mas ša­lia na­mų bus aks­ti­nas šei­moms, glo­bo­jan­čioms ne­ga­lią tu­rin­čius as­me­nis, neiš­vež­ti jų to­li nuo na­mų, o gau­ti ko­ky­biš­ką pa­slau­gą ša­lia na­mų.

Sva­jo­nė­se – lai­ki­no­jo ato­kvė­pio pa­slau­ga

Kad šios pa­slau­gos yra la­bai rei­ka­lin­gos in­te­lek­to ir psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems as­me­nims bei jų šei­moms, pri­ta­rė vi­si da­ly­va­vu­sie­ji at­vi­rų du­rų die­no­je.

„Iš­ti­so­mis pa­ro­mis bū­ti su to­kių ne­ga­lių ka­muo­ja­mais sa­vo vai­kais, ki­tais ar­ti­mai­siais, sun­ku ir fi­ziš­kai, ir psi­cho­lo­giš­kai.

Taip, ret­kar­čiais mums pa­gel­bė­ja gi­mi­nai­čiai, kai­my­nai, ta­čiau daž­nai tai yra pa­čių šei­mų rū­pes­tis. Pail­sė­ti nuo šių rū­pes­čių nors ke­lias va­lan­das, ga­lų ga­le su­si­ras­ti dar­bą bent pu­se eta­to – kiek­vie­no iš mū­sų sva­jo­nė“, – tei­gė bend­ri­jos na­riai.

Jų tei­gi­mu, ši pro­ble­ma yra be ga­lo jaut­ri ne tik dėl lai­ki­no ato­kvė­pio: daž­ną šei­mą kan­ki­na am­ži­nas klau­si­mas – kas bus su jų at­ža­lo­mis, jiems pa­se­nus, išė­jus Ana­pi­lin?

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Bra­zys pri­mi­nė: ne už kal­nų 2030-ie­ji, ka­da ne­be­tu­rės lik­ti psi­cho­neu­ro­lo­gi­nių pen­sio­na­tų – neį­ga­lie­ji su psi­chi­ne ne­ga­lia bus in­teg­ruo­ja­mi į vi­suo­me­nę, at­si­ras gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai: ne­di­de­lės bend­ruo­me­nės, kur neį­ga­lie­siems bus iš­ti­są pa­rą tei­kia­mos rei­ka­lin­gos pa­slau­gos.

D. Bra­zys su­ti­ko, kad iš es­mės toks po­ky­tis yra pa­žan­gus ir rei­ka­lin­gas, ta­čiau, anot jo, sa­vi­val­dy­bes ne­ra­mi­na to­kių bend­ruo­me­nių fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mai – kam ati­teks ši naš­ta?

So­cia­li­nių pa­slau­gų po­rei­kis di­dė­ja

Pa­sak D. Bra­zio, neį­ga­lie­siems rei­ka­lin­gos įvai­rios pa­slau­gos, tik kai ku­rių dar pri­si­bi­jo­ma. Kad ir die­nos so­cia­li­nė glo­ba na­muo­se.

„Kai mes prieš maž­daug še­še­rius me­tus pra­dė­jo­me teik­ti in­teg­ra­lią pa­gal­bą na­muo­se, gal­vo­jo­me, iš kur ra­si­me šia pa­slau­ga be­si­nau­do­jan­čių se­nų, li­go­tų žmo­nių, ku­rie įsi­leis­tų sve­ti­mą žmo­gų į sa­vo na­mus.

Da­bar ne­bes­pė­ja­me ten­kin­ti po­rei­kių. Ši pa­slau­ga tei­kia­ma 36-iems as­me­nims ir dar ko­kie aš­tuo­ni sto­vi ei­lė­je, nes šei­mos pa­ma­tė, kad ga­li­my­bė ke­lias va­lan­das skir­ti sau yra di­de­lė pa­gal­ba. Prip­ras prie to­kios pa­gal­bos ir tu­rin­tie­ji šei­mos na­rių su psi­chi­ne ne­ga­lia“, – tei­gė D. Bra­zys.

Anot jo, ge­rai, kad at­si­ra­do kon­ku­ren­ci­ja ir da­bar die­nos pa­slau­gas žmo­nėms su in­te­lek­to su­tri­ki­mais teiks ne tik Die­nos užim­tu­mo sky­rius, ku­ria­me – 17 klien­tų, bet ir „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“.

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų tei­gi­mu, ge­rai, kai ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos su­bu­ria žmo­nes dai­nai, šo­kiui, bet jau pa­ts lai­kas joms plės­ti pa­slau­gas. „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ tą pa­da­rė pa­ti pir­mo­ji.

Pa­sak D. Bra­zio, so­cia­li­nių pa­slau­gų po­rei­kis au­ga, vis dau­giau lė­šų pri­rei­kia ir so­cia­li­nei pa­ra­mai.

„2003 me­tais so­cia­li­nės pa­ra­mos iš­lai­dos su vi­sais se­ne­lių, vai­kų glo­bos na­mais bu­vo 6 mi­li­jo­nai li­tų. Per­nai be se­ne­lių na­mų, be vai­kų die­nos cent­rų ir vai­kų glo­bos na­mų, be Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro, vien tik iš­mo­kos su­da­rė 16 mi­li­jo­nų eu­rų. Naš­ta per­ke­lia­ma sa­vi­val­dy­bėms, o pa­pil­do­mų lė­šų tam ne­per­ve­da­ma“, – di­dė­jan­čius po­rei­kius var­di­jo D. Bra­zys.

Au­to­rės nuo­tr.

Sut­ri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­jos „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ va­do­vė Da­nu­tė Ja­nu­šaus­kie­nė: „Iš­si­pil­dė mū­sų sva­jo­nė ne tik tu­rė­ti pa­tal­pas, bet ir teik­ti pa­slau­gas neį­ga­lie­siems“.

Kad ga­lė­tų įsi­kur­ti at­nau­jin­ta­me pa­sta­te, bend­ri­jos „Rad­vi­liš­kio Vil­tis“ na­riai iš­si­juo­sę plu­šo ne vie­ną die­ną.