RADVILIŠKIO RAJONO NAUJIENOS

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rau­dond­va­rio kai­me yra ne vie­nas ap­leis­tas ir ne­tvar­ko­mas pa­sta­tas. Tarp jų – ir šis kaž­ka­da bu­vęs po­pu­lia­riu vieš­bu­tis.

Ne­sit­var­kan­tys mo­kės dau­giau

Ra­jo­no Ta­ry­ba ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ne­pri­žiū­rin­čius jo sa­vi­nin­kus "bau­džia" nu­sta­ty­tu di­des­niu 3 pro­cen­tų mo­kes­čių ta­ri­fu.

At­nau­jin­ta­me ap­leis­to, ne­pri­žiū­ri­mo, ne­nau­do­ja­mo ar nau­do­ja­mo ne pa­gal pa­skir­tį tur­to są­ra­še – 12-ka pen­kio­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se esan­čių pa­sta­tų. Dau­giau­sia ne­pri­žiū­ri­mo tur­to – Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jo­je.

Tai – ap­leis­ti san­dė­liai, ad­mi­nist­ra­ci­niai ir ki­ti pa­sta­tai, par­duo­tu­vės, na­mai. Kai ku­rie iš jų – sto­vin­tys pa­čia­me mies­to cent­re.

Tarp ne­si­tvar­kan­čių – Rad­vi­liš­ky­je stūk­san­tis ap­leis­tas bu­vęs vieš­bu­tis "Ža­ra", šiuo me­tu pri­klau­san­tis UAB "Gi­nus", UAB "Vis­kas už vie­ną eu­rą" nuo­sa­vy­bė­je esan­tis bu­vęs "Lie­tu­vos du­jų" pa­sta­tas.

Pa­kal­niš­kių se­niū­ni­jo­je nė­ra tvar­ko­mas Rau­dond­va­rio kai­me sto­vin­tis bu­vęs vieš­bu­tis, da­bar pri­klau­san­tis UAB "Auks­me­tė", bei čia esan­tis pri­va­tiems as­me­nims pri­klau­san­tis kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nys – bu­vęs san­dė­lis.

Še­du­vo­je nė­ra tvar­ko­mas bu­vu­sios pie­ni­nės pa­sta­tas, Aukš­tel­kuo­se – pri­va­čiam as­me­niui ir koo­pe­ra­ty­vui "Ag­ro­liuk­sas" pri­klau­san­tis bu­vu­sios gais­ri­nės pa­sta­tas.

Šių ir ki­tų ne­pri­žiū­ri­mų pa­sta­tų sa­vi­nin­kams, Ta­ry­bos spren­di­mu, teks mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius.

***

Mo­ky­to­jams – apie svei­ka­tą ir ug­dy­mą

Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­jo­je aš­tun­tą kar­tą su­reng­ta moks­li­nė – pra­kti­nė kon­fe­ren­ci­ja "Svei­kas mo­ky­to­jas – sėk­min­go ug­dy­mo ga­ran­tas" ir šį­kart su­lau­kė di­džiu­lės sėk­mės.

Jo­je da­ly­va­vo per 200 da­ly­vių, su­va­žia­vu­sių iš įvai­rių ša­lies ra­jo­nų – Bir­žų, Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Kel­mės, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių bei Rad­vi­liš­kio.

Ir aš­tun­to­ji kon­fe­ren­ci­ja, ku­rios ini­cia­to­rė – pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ra­sa Da­gie­nė, bu­vo gau­si įdo­mių pra­ne­ši­mų, ku­riuos skai­tė ži­no­mi ša­lies svei­ka­tos, mi­ty­bos, psi­cho­lo­gi­jos, ma­dos ir ki­ti spe­cia­lis­tai.

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Min­dau­gas Stan­kū­nas kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius kvie­tė pra­plės­ti sa­vo ma­ty­mo lau­ką ir ma­ty­ti ne tik nei­gia­mus, bet ir tei­gia­mus da­ly­kus, nes šian­die­nos žmo­gus, su­si­tel­kęs į sa­vo da­bar­ti­nes pro­ble­mas, pa­sau­lį ima ma­ty­ti tar­si po vamz­džio sky­lę.

Au­re­li­ja Stel­mo­kie­nė, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to pro­de­ka­nė, Psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ros do­cen­tė pa­brė­žė, kad emo­ci­nis in­te­lek­tas ga­li pa­dė­ti už­megz­ti su mo­ki­niais bend­ra­dar­bia­vi­mu grįs­tus san­ty­kius ir kar­tu pa­siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų. Svar­biau­sia, anot lek­to­rės, do­mė­tis, da­lin­tis tuo, ką su­ži­no­jai, ir už­deg­ti ki­tus.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to Svei­ka­tos moks­lų ins­ti­tu­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos ka­ted­ros ve­dė­jas, pro­fe­so­rius Ri­man­tas Stu­kas ci­ta­vo An­ti­kos fi­lo­so­fų ir gy­dy­to­jų min­tis apie svei­ka­tą ir tei­gė, jog dau­ge­lis lie­tu­vių mai­ti­na­si ne itin svei­kai, var­to­ja per daug pra­mo­ni­niu bū­du ap­do­ro­to mais­to, to­dėl ne­gau­na rei­kia­mo kie­kio nau­din­gų me­džia­gų.

Ma­dos ana­li­ti­kas, lek­to­rius, tink­la­raš­ti­nin­kas Ar­nol­das Re­mei­ka at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad dau­ge­lis iš mū­sų, pirk­da­mi nau­jus daik­tus, nė ne­su­si­mąs­to, kaip vei­kia ma­dos pra­mo­nė, ko­dėl ma­din­gi vie­no­kie ar ki­to­kie dra­bu­žiai.

Lek­to­riaus pa­tei­kė įdo­mių fak­tų apie ma­dos in­dust­ri­ją. Pa­sak jo, per atei­nan­čius dvi­de­šimt me­tų žmo­ni­ja pa­tirs to­kių dra­ma­tiš­kų po­ky­čių, ku­riuos pa­ty­rė per pa­sta­ruo­sius 200 tūks­tan­čių me­tų.

Nau­ji pro­duk­tai rin­ko­je at­si­ran­da la­bai grei­tai, per 10–14 die­nų, pa­sau­ly­je kles­ti trum­pa­lai­kis var­to­ji­mas, be­sai­kis pir­ki­mas: nu­sta­ty­ta, jog ame­ri­kie­čiai nie­ka­da ne­dė­vi 82 pro­cen­tų, bri­tai – 73 pro­cen­tų sa­vo pir­ki­nių. Anot lek­to­riaus, džiu­gi­na tik Z bei Y kar­tų są­mo­nin­ges­nis var­to­ji­mas, įsi­ga­lin­čios tva­rios ma­dos ten­den­ci­jos.Klau­sy­to­jų su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ir ki­tų lek­to­rių pa­teik­ti įdo­mūs fak­tai, si­tua­ci­jos, pa­ta­ri­mai.

***

Ar­vy­do ŽA­ROMS­KIO nuo­tr.
Bai­so­ga­lie­čių ko­man­da "Iman­tai" ta­po se­zo­no nu­ga­lė­to­jais ir bai­gia­mo­jo va­ka­ro pri­zi­nin­kais.

Pa­baig­tas ket­vir­ta­sis pro­tmū­šio se­zo­nas

Bai­so­ga­lo­je bai­gė­si ket­vir­ta­sis pro­tmū­šio "Šaukš­tu pro­to neįk­rė­si" se­zo­nas. Vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­čia­me pro­jek­te 2019-ai­siais da­ly­va­vo 28 ko­man­dos iš Bai­so­ga­los, Grin­kiš­kio, Bū­tė­nų, Skė­mių, Po­ciū­nė­lių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas), Plin­kai­ga­lio kai­mo (Kė­dai­nių ra­jo­nas), Še­du­vos, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių mies­tų ir ki­tų vie­to­vių.

Ge­riau­siais se­zo­no žai­dė­jais pa­skelb­tos "Iman­tų", "Au­ri­da­nos" ir "Uni­jo­nų" ko­man­dos. Ap­do­va­no­ti ir to­ta­li­za­to­riaus žai­di­mo nu­ga­lė­to­jai – tie, ku­rie dau­giau­siai kar­tų at­spė­jo sa­vai­tės žai­di­mų nu­ga­lė­to­jus.

"Me­tų ora­ku­lo" ti­tu­las su­teik­tas Aud­ro­nei Ša­raus­kie­nei iš "Šū­vio" ko­man­dos, pri­zais ap­do­va­no­ti ir ki­ti spė­ji­kai – Ka­zi­mie­ras Da­ni­le­vi­čius, Eg­lė Da­ni­le­vi­čie­nė, Eri­kas Šim­be­lis ("Ug­nia­ge­siai"), Jur­gi­ta Sku­kaus­kai­tė, Jur­gi­ta Gos­ce­vi­čie­nė ("Skė­miai").

"Au­ri­da­nos" spor­to are­no­je su­reng­to­se bai­gia­mo­jo va­ka­ro var­žy­bo­se ko­man­dos su­žai­dė 6 tu­rus po 10 klau­si­mų. At­sa­ky­mus rei­kė­jo pa­teik­ti raš­tu. Žai­di­mas tę­sė­si ke­tu­rias va­lan­das su per­trau­ko­mis.

Va­ka­ro žai­di­mo nu­ga­lė­to­ja ta­po "Šiau­ri­nės la­pės" ko­man­da, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo "Šuš­vės" žai­dė­jai, tre­ti bu­vo "iman­tiš­kiai".