Radviliškiečiai liko ištikimi Gitanui Nausėdai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuotr.
Rin­ki­mų ne­lai­mė­ju­si Ing­ri­da Ši­mo­ny­te už pa­lai­ky­mą ga­li bū­ti dė­kin­ga ma­žiau nei treč­da­liui Rad­vi­liš­kio ra­jo­no rin­kė­jų, ka­dan­gi 75,21 pro­cen­to jų bal­sa­vo už Gi­ta­ną Nau­sė­dą.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne rin­kė­jai sa­vo Pre­zi­den­tu pa­si­rin­ko Gi­ta­ną Nau­sė­dą. Už jį bal­sa­vo 75,21 pro­cen­to bal­suo­ti atė­ju­sių rin­kė­jų. Šis kan­di­da­tas rad­vi­liš­kie­čių fa­vo­ri­tu bu­vo ir pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re.

Triuš­ki­nan­tis G. Nau­sė­dos lai­mė­ji­mas

Ant­ra­ja­me ša­lies Pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­re bal­sa­vo kiek ma­žiau rad­vi­liš­kie­čių – 47,22 pro­cen­to (pir­ma­ja­me – 51,08 pro­cen­to).

Ma­žiau­sias rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bu­vo Pa­lo­nų ir Dau­gė­lai­čių apy­lin­kė­se, ku­rio­se ati­tin­ka­mai bal­sa­vo 36,27 ir 37,06 pro­cen­to rin­kė­jų. Di­džiau­sias bal­suo­to­jų ak­ty­vu­mas bu­vo di­džiau­sio­se ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kė­se: Ku­dir­kos – 54,81 pro­cen­to, Ei­ba­riš­kių – 52,9 pro­cen­to.

Kaip ir pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re, rad­vi­liš­kie­čiai sa­vo Pre­zi­den­tu pa­si­rin­ko G. Nau­sė­dą, ku­riam jie ati­da­vė 75,21 pro­cen­to sa­vo bal­sų, Ing­ri­dai Ši­mo­ny­tei – 24,79 pro­cen­to (pir­ma­ja­me tu­re ant­ru nu­me­riu rad­vi­liš­kie­čiai rin­ko­si Sau­lių Skver­ne­lį, o I. Ši­mo­ny­tė bu­vo tre­čia).

G. Nau­sė­da vi­so­se ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kė­se ga­vo dau­giau nei 70 pro­cen­tų pa­lai­ky­mo bal­sų, iš­sky­rus bai­so­ga­lie­čius. Pas­ta­rie­ji jam ati­da­vė 69,44 pro­cen­to.

Di­džiau­sio pa­lai­ky­mo G. Nau­sė­da su­lau­kė iš pa­kir­ši­nie­čių. Čia už jį bal­sa­vo 83,84 pro­cen­to rin­kė­jų. Pa­na­šiai bal­sa­vo ir pa­lo­niš­kiai (Pa­lo­nų rin­ki­mų apy­lin­kė­je šis kan­di­da­tas ga­vo 83,82 pro­cen­to bal­sų) bei šau­ko­tiš­kiai (Šau­ko­to rin­ki­mų apy­lin­kė­je už G. Nau­sė­dą bal­sa­vo 81,82 pro­cen­to rin­kė­jų).

Di­džiau­sio­je ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kė­je – Ku­dir­kos, ku­rio­je yra 2817 rin­kė­jų – G. Nau­sė­da ga­vo 71,79 pro­cen­to bal­sų, Vaiž­gan­to apy­lin­kė­je, ku­rio­je – 2702 rin­kė­jai, – 74,49 pro­cen­to.

I. Ši­mo­ny­tė tik Bai­so­ga­los rin­ki­mų apy­lin­kė­je ga­vo per 30 pro­cen­tų bal­sų, vi­sur ki­tur – ma­žiau.

Pir­mi – so­cial­de­mok­ra­tai, ant­ri – "vals­tie­čiai"

Eu­ro­pos par­la­men­to rin­ki­muo­se dau­giau­sia rad­vi­liš­kie­čių bal­sų (20,48 pro­cen­to) ga­vo so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kel­ti kan­di­da­tai (ša­ly­je už LSDP kan­di­da­tus bal­sa­vo 15,93 pro­cen­to bal­sa­vu­sių­jų).

So­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tams ma­žiau­siai sa­vo bal­sų ati­da­vė Kar­če­mų rin­ki­mų apy­lin­kės rin­kė­jai – 11,61 pro­cen­to, dau­giau­sia – Pa­var­ty­čių rin­kė­jai – 28,57 pro­cen­to.

Dau­giau­sia rad­vi­liš­kie­čių pir­mu­mo bal­sų ga­vo Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, ant­ras – Juo­zas Ole­kas, tre­čia – Ra­sa Bud­ber­gy­tė.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga yra ant­ro­je ra­jo­no rin­kė­jų kan­di­da­tams ati­duo­tų bal­sų po­zi­ci­jo­je. Jiems ra­jo­no rin­kė­jai ati­da­vė 19,89 pro­cen­to sa­vo bal­sų (ša­ly­je – 12,60 pro­cen­to).

Už "vals­tie­čius" dau­giau­siai bal­sa­vo pa­šuš­vie­čiai – 32,64 pro­cen­to, ma­žiau­siai – Pa­var­ty­čių rin­ki­mų apy­lin­kės rin­kė­jų – 12,18 pro­cen­to.

Dau­giau­sia pir­mu­mo bal­sų nuo rad­vi­liš­kie­čių ga­vo Bro­nis Ro­pė, ant­ras – Rai­mon­das Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis, tre­čias – aš­tun­tu prieš­rin­ki­mi­nia­me są­ra­še ėjęs Sta­sys Ja­ke­liū­nas.

Tre­čio­je po­zi­ci­jo­je – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tai. Šiai par­ti­jai ra­jo­no rin­kė­jai ati­da­vė 14,74 pro­cen­to bal­sų (ša­ly­je – 19,67 pro­cen­to).

Kon­ser­va­to­riai dau­giau­sia rad­vi­liš­kie­čių pa­lai­ky­mo bal­sų ga­vo iš vė­riš­kie­čių (22,82 pro­cen­to), ma­žiau­siai – iš pa­lo­niš­kių (6,20 pro­cen­to).

Dau­giau­sia rad­vi­liš­kie­čių pir­mu­mo bal­sų ati­te­ko And­riui Ku­bi­liui, Liu­dui Ma­žy­liui ir Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei.

Ma­žiau­siai – 0,5 pro­cen­to bal­sų – iš rad­vi­liš­kie­čių ga­vo "Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio blo­kas“ – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos ir Ru­sų al­jan­so koa­li­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.