Prisiminti išnykę kaimai

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Pa­pi­lės se­niū­ni­jos iš­ny­ku­sių kai­mų vie­to­var­džių pri­si­mi­ni­mų va­ka­ro ini­cia­to­rė Pa­pi­lės mies­te­lio Ka­zio Narš­čiaus bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Ire­na Rim­kie­nė sa­kė: "Di­džiau­sias ne­ti­kė­tu­mas, kad su­si­rin­ko dau­giau vy­rų, ne­gu mo­te­rų, – jo­kia­me bib­lio­te­kos ren­gi­nys taip nė­ra bu­vę. Sup­ra­tau, kad įdo­mu".
Ap­link Pa­pi­lę (Ak­me­nės raj.) iš­ny­kę de­šim­tys kai­mų, jų pa­va­di­ni­mai taip pat už­mirš­ta­mi. To­kių vie­to­var­džių pri­si­mi­ni­mų va­ka­ras praė­ju­sį sa­vait­ga­lį su­kvie­tė į mies­te­lio kul­tū­ros na­mus apie pus­šim­tį da­ly­vių.

Vie­na ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių Pa­pi­lės mies­te­lio Ka­zio Narš­čiaus bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Ire­na Rim­kie­nė pa­sa­ko­jo apie gau­tus ra­jo­no kraš­to­ty­ros ar­chy­vus, kur už­fik­suo­ta ke­tu­rio­li­ka se­niū­ni­jo­je iš­ny­ku­sių kai­mų.

"Ruoš­da­ma­si va­ka­rui su­ra­dau be­veik šim­to me­tų se­nu­mo že­mė­la­pį su su­žy­mė­tais kai­mais ne­to­li Pa­pi­lės, ir ėmiau tie­siog sek­ti, ku­rių ne­bė­ra", – "Šiau­lių kraš­tui" pa­sa­ko­jo bib­lio­te­ki­nin­kė.

Sus­kai­čiuo­ta tris­de­šimt iš­ny­ku­sių kai­mų. I. Rim­kie­nė rin­ko pa­pil­do­mus duo­me­nis apie bu­vu­sių kai­mų geog­ra­fi­nę pa­dė­tį, gy­ven­to­jus, ki­tus is­to­ri­nius fak­tus.

Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­jus tink­la­la­py­je ra­gi­no at­si­liep­ti iš­ny­ku­sių kai­mų gy­ven­to­jus, at­vy­kus pa­si­da­lin­ti pri­si­mi­ni­mais.

Da­bar Kur­šė­nuo­se gy­ve­nan­tis Sta­sys Dau­nys pa­sa­ko­jo apie gim­tą­jį Za­bi­kų kai­mą.

"Koks bu­vo po­ka­rio gy­ve­ni­mas, to­kio ne­lin­kė­čiau nė pik­čiau­siam prie­šui: žmo­nių bi­jok die­ną nak­tį, – ar stri­bų ar dar ko nors iš miš­ko, – kur dar vil­kų gau­sy­bė, va­ka­rais kaip ko­kiais or­kest­rais kauk­da­vo", – pa­sa­ko­jo S. Dau­nys.

Pa­pi­lė­niš­kė Va­le­ri­ja Ži­la­kaus­kie­nė į ren­gi­nį at­vy­ko iš lai­do­tu­vių, at­si­svei­ki­nu­si su 96 me­tų te­ta, ku­ri bu­vo se­niau­sia iš su­ny­ku­sio Ur­bo­nai­čių kai­mo gy­ven­to­jų.

"Iš sa­vo vai­kys­tės la­biau­siai at­si­me­nu jaus­mą, kai at­va­žia­vau at­si­svei­kin­ti su me­lio­ra­ci­jos griau­na­mais na­mais: iš­šla­viau tuš­čią tro­bą ir už­ra­ki­nau du­ris", – vos grau­du­lį tram­dė mo­te­ris.

Pa­pi­lė­niš­kis Sta­sys Ber­ži­nis pa­tei­kė fak­tų, su­rink­tų drau­ge su pusb­ro­liu Aloy­zu Bal­čiū­nu, gy­ve­nan­čiu Ven­to­je, ir iš­dės­ty­tų kny­go­je apie gim­tą­jį Žar­de­lių kai­mą, ku­rio ne­be­li­ko maž­daug prieš pus­šim­tį me­tų.

Pa­pi­lės se­niū­nas An­ta­nas Vai­čius siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į prie se­niū­ni­jos pa­sta­to ka­ban­tį že­mė­la­pį su pa­žy­mė­tais iš­ny­ku­siais kai­mais.

"Bū­tų gra­žu, jei iš­ny­ku­sių kai­mų pa­va­di­ni­mai at­si­ras­tų su­tei­kiant pa­va­di­ni­mus nau­joms gat­vėms ar ki­toms vie­toms", – siū­lė se­niū­nas. – Tik bė­da, kad žmo­nėms to kar­tais ne­rei­kia ".

Ren­gi­ny­je kon­cer­ta­vo Pa­pi­lės kul­tū­ros na­mų me­no mė­gė­jai, Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los at­sto­vai, teks­tus skai­tė Pa­pi­lės gim­na­zis­tai.

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ap­link Pa­pi­lę iš­ny­ku­siais kai­mais iki šiol do­mi­si šia­me kraš­te gy­ve­nan­tys Va­le­ri­ja Ži­la­kaus­kie­nė (iš kai­rės), Sta­sys Ber­ži­nis, Ste­po­nas Ado­ma­vi­čius, Aloy­zas Bal­čiū­nas.