Prisiekė Radviliškio rajono taryba

Prisiekė Radviliškio rajono taryba

Pri­sie­kė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba

Ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me pir­ma­ja­me nau­jo­sios Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je są­ži­nin­gai tar­nau­ti ra­jo­no žmo­nėms pri­sie­kė 25 ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai, tarp jų – ir šeš­ta­jai ka­den­ci­jai iš­rink­tas ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.

Rad­vi­liš­kie­čių pir­ma­sis po­sė­dis – vie­nas pa­sku­ti­nių­jų ša­ly­je. Vi­sur ki­tur nau­jai iš­rink­ti po­li­ti­kai jau yra da­vę prie­sai­kas.

Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

alaima@skrastas.lt

Se­niū­nas pa­si­rin­ko bū­ti po­li­ti­ku

Tarp pri­sie­ku­sių­jų – ir po­li­ti­kos sen­bu­viai, ir į po­li­ti­ką atė­ję nau­ji vei­dai ar­ba į ją su­grį­žę po il­ges­nės per­trau­kos. Pas­ta­rie­ji su­da­rys dau­giau nei pu­sę Ta­ry­bos.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­bą su­da­rys 11 TS-LKD na­rių ir šiai par­ti­jai at­sto­vau­jan­tis me­ras A. Če­po­no­nis, 4 „vals­tie­čiai“, 5 so­cial­de­mok­ra­tai, 2 „dar­bie­čiai“ ir 2 vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to „Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems“ na­riai.

Ko­ne iki pat pir­mo­jo po­sė­džio ne­bu­vo aiš­ku, ku­rį po­stą – va­do­va­vi­mą se­niū­ni­jai ar dar­bą Ta­ry­bo­je pa­si­rinks du se­niū­nai: Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nas Er­nes­tas Mon­čaus­kas ir Še­du­vos se­niū­nas Jus­ti­nas Pra­nys.

Ta­ry­bos na­rio man­da­tą iš jų pa­si­rin­ko tik E. Mon­čaus­kas, TS-LKD są­ra­še bu­vęs 49-as ir rin­kė­jų iš­rei­tin­guo­tas į 9-ąją po­zi­ci­ją.

Šis nau­ja­sis po­li­ti­kas dar iki rin­ki­mų pa­gar­sė­jo tuo, kad jo at­žvil­giu prieš pat rin­ki­mus Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Rad­vi­liš­kio rū­muo­se pra­dė­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je nag­ri­nė­ja­mi jo, kaip ka­ra­tė klu­bo „Ry­tų ko­vo­to­jas“ pre­zi­den­to ir tre­ne­rio veiks­mai, su­si­ję su gry­nų­jų pi­ni­gų ap­skai­ta.

Prieš ke­lio­li­ka me­tų jis bu­vo nu­teis­tas už va­gys­tes iš au­to­mo­bi­lių.

Re­dak­ci­jos pa­klaus­tas, ar ne­jaus ma­te­ria­li­nės skriau­dos, pa­li­kęs se­niū­no po­stą ir ne­te­kęs šiai pa­rei­gy­bei pri­klau­san­čio at­ly­gi­ni­mo, E. Mon­čaus­kas pa­ti­ki­no, kad, be se­niū­no dar­bo, tu­ri ki­tų veik­lų, to­dėl iš­gy­vens.

Vie­toj J. Pra­nio į Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ei­les Ta­ry­bo­je įsi­lie­jo Si­gi­tas Na­ku­tis.

Ki­tų par­ti­jų są­ra­šai Ta­ry­bo­je li­ko to­kie pa­tys.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skelb­ta apie su­kur­tas TS-LKD ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jas. Abi frak­ci­jos dirbs koa­li­ci­jo­je.

Vi­ce­me­ras – „vals­tie­tis“

Šio­je ka­den­ci­jo­je kon­ser­va­to­riai eis kar­tu su „vals­tie­čiais“. Jų par­tne­riais iki tol bu­vę so­cial­de­mok­ra­tai, li­ko opo­zi­ci­jo­je.

Kaip jau bu­vo sa­ky­ta anks­tes­nė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, kan­di­da­tu į vi­ce­me­rus bu­vo pa­siū­ly­tas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Min­dau­gas Pau­liu­kas.

Ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tams va­do­vau­jan­tis ir me­ro rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re da­ly­va­vęs Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis kar­tu su Dar­bo par­ti­ja pa­tei­kė M. Pau­liu­kui pa­siū­ly­mą tau­py­ti biu­dže­to lė­šas ir vi­ce­me­ru dar­buo­tis vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais.

Pa­sak jo, jei kan­di­da­to tai ne­ten­ki­na, jų ir Dar­bo par­ti­ja ga­lė­tų pa­siū­ly­ti sa­vo kan­di­da­tus į vi­ce­me­rus, ku­rie šio­se pa­rei­go­se dirb­tų be at­ly­gi­ni­mo.

Ta­čiau į to­kį pa­siū­ly­mą me­ras A. Če­po­no­nis ne­su­rea­ga­vo, teig­da­mas, kad „svei­kas pro­tas dik­tuo­ja ki­tas są­ly­gas“ ir į bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius bu­vo įra­šy­ta M. Pau­liu­ko pa­var­dė.

Už kan­di­da­tą bal­sa­vo 19 nau­jai pri­sie­ku­sių Ta­ry­bos na­rių, prieš bu­vo še­ši.

Vil­niu­je iki tol gy­ve­nęs ir dir­bęs M. Pau­liu­kas „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė jau se­no­kai tu­rįs Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je esan­čią so­dy­bą, kur ir gy­vens vi­ce­me­ro ka­den­ci­jos lai­ku.

Dėl šei­mos esą ir­gi pro­ble­mų ne­kils – M. Pau­liu­ko žmo­na šei­mos gy­dy­to­ja dir­ba Šve­di­jo­je, to­dėl abu su­si­tin­kan­tys tai Lie­tu­vo­je, tai Stok­hol­me.

Apie sa­vo ku­ruo­ja­mas sri­tis Sa­vi­val­dy­bė­je M. Pau­liu­kas sa­kė dar ne­ži­nan­tis – tai esą dar neap­tar­ta, ta­čiau, jo ti­ki­ni­mu, jis yra stip­rus in­ves­ti­ci­jų, tu­riz­mo, dar­bo su jau­ni­mu sri­ty­se, ge­rai ži­no sos­ti­nės mi­nis­te­ri­jas, o tai ir­gi ga­li pra­vers­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė – ta pa­ti

Po­sė­dy­je iš­rink­ta ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė. Jos kan­di­da­tū­ra taip pat ne­bu­vo pa­slap­ti­mi dar iki po­sė­džio. Ad­mi­nist­ra­ci­jai nau­ją­ją ka­den­ci­ją va­do­vaus ir prieš tai jai va­do­va­vu­si Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė, ga­vu­si 17 pa­lai­ky­mo bal­sų. Sep­ty­ni po­li­ti­kai bal­sa­vo prieš ją, vie­nas biu­le­te­nis bu­vo su­ga­din­tas.

Šeš­tai ka­den­ci­jai iš­rink­tas me­ras A. Če­po­no­nis su­lau­kė gau­sy­bės svei­ki­ni­mų ir gė­lių.

Vie­nin­te­lis į tri­bū­ną išė­jęs rad­vi­liš­kie­tis Al­ber­tas Vi­tar­tas, pri­jau­čian­tis vi­suo­me­ni­niam ko­mi­te­tui „Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems“, sa­kė me­ro ne­svei­kin­siąs ir jam ne­dė­ko­siąs tol, kol ne­bus ma­to­mų šios ka­den­ci­jos jo dar­bo re­zul­ta­tų.

Po­sė­dy­je už dar­bą pa­dė­ko­ta bu­vu­siam vi­ce­me­rui Ka­zi­mie­rui Au­gu­liui ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jai Jus­tei Venc­ku­tei.

Au­to­rės nuo­tr.

Dar ket­ve­rius me­tus ra­jo­ną „vai­ruos“ kon­ser­va­to­rius me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis (de­ši­nė­je) ir pir­mą kar­tą į Ta­ry­bą iš­rink­tas „vals­tie­tis“ Min­dau­gas Pau­liu­kas.

Er­nes­tas Mon­čaus­kas (kai­rė­je) ne­be­bus Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nu. Jis pa­si­rin­ko Ta­ry­bos na­rio man­da­tą.