Prieš šimtmetį suburta ugniagesių draugija

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Pa­sau­lio ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ko­man­dų čem­pio­na­te bron­zos me­da­lio lai­mė­to­jas Gin­tau­tas Sa­maus­kis (de­ši­nė­je) įsi­dar­bi­no Ak­me­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je, at­si­sa­kęs po­li­ci­nin­ko pro­fe­si­jos.
Ak­me­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos or­ga­ni­zuo­to­je tra­di­ci­nė­je ug­nia­ge­sių šven­tė­je pa­mi­nė­ta Ak­me­nės mies­to sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių drau­gi­jos veik­los 100 me­tų su­kak­tis.

Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se vy­ku­sio ren­gi­nio ve­dė­ja Jur­gi­ta Šid­laus­kie­nė sa­kė, kad jai neįp­ras­tai at­ro­do šios or­ga­ni­za­ci­jos is­to­ri­jo­je už­ra­šy­tos su­si­kū­ri­mo prie­žas­tys. "Nes daug vy­ko ne­su­ta­ri­mų tarp skir­tin­gų gy­ven­to­jų sluoks­nių, ir daž­nai ūki­nin­kų bei nau­ja­ku­rių ki­vir­čai baig­da­vo­si ug­ni­mi", – sa­kė J. Šid­laus­kie­nė.

Ak­me­nės mies­te­lio ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai, bai­min­da­mie­si ne­lai­mių, nu­spren­dė su­bur­ti Ak­me­nės mies­to sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių drau­gi­ją. Stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas bu­vo nu­ma­ty­tas 1919-ųjų ba­lan­džio mė­ne­sį. Ta­čiau anks­ty­vas pa­va­sa­ris pri­ver­tė su­si­rin­ki­mą ati­dė­ti, rei­kė­jo grieb­tis ūkio dar­bų.

Ga­liau­siai rugp­jū­čio mė­ne­sį pa­vy­ko su­šauk­ti su­si­rin­ki­mą. Ja­me iš­rink­ta įkur­tos drau­gi­jos ta­ry­ba ir pir­mi­nin­kas F. Meic­le­ris.

Drau­gi­jos na­riai mo­kė­jo mo­kes­čius. Už su­rink­tus pi­ni­gus pir­miau­sia nu­pirk­ta in­ven­to­riaus: ve­ži­mas, ran­ki­nis van­dens siurb­lys, sta­ti­nės van­de­niui, žar­nos, švirkš­tai.

Po de­šimt­me­čio dar nu­pirk­tas mo­to­ri­nis gais­ri­nis van­dens siurb­lys, dau­giau gais­ri­nių žar­nų, švirkš­tų. Ug­nia­ge­siams pa­siū­ta uni­for­ma, įsi­gy­ti va­di­na­mie­ji ko­vi­niai rū­bai.

Iš mo­kes­čių bu­vo at­si­ly­gi­na­ma žmo­nėms, pri­si­dė­ju­siems ge­si­nant gais­rus. Už pra­ne­ši­mą apie jį bu­vo mo­ka­mi 5 li­tai. Ūki­nin­kui, ku­ris grei­čiau­siai pri­sta­ty­da­vo ark­lius, tek­da­vo 10 li­tų.

Mies­te­ly­je prie gy­ve­na­mų­jų na­mų bu­vo pri­kal­tos len­te­lės su pie­ši­niais, ku­riuo­se pa­vaiz­duo­ta, ką rei­kia at­si­neš­ti į gais­rą: ko­pė­čios, lauž­tu­vas, kir­vis, kas­tu­vas, ki­bi­ras.

Pa­siū­ta drau­gi­jos vė­lia­va. Or­ga­ni­za­ci­jos su­bur­tas dū­dų or­kest­ras gro­da­vo ge­gu­ži­nė­se, mies­te­lio šven­tė­se, baž­ny­čio­je.

Drau­gi­jos na­riai anks­ty­va­me po­ka­ry­je ėmė į gais­rus va­žiuo­ti pir­muo­ju au­to­mo­bi­liu, va­di­na­muo­ju "po­lu­tar­ka".

1954 me­tais gau­tas gais­ri­nis au­to­mo­bi­lis, lai­ky­tas ga­ra­že. Į jį at­bėg­da­vo sa­va­no­ris ug­nia­ge­sys, pir­ma­sis pa­ste­bė­jęs gais­rą, ir ran­ki­nės si­re­nos pa­gal­ba su­kvies­da­vo ki­tus sa­va­no­rius.

1956 me­tais Ak­me­nės mies­to sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių drau­gi­ja bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta, pa­va­din­ta Ak­me­nės mies­to ug­nia­ge­sių ko­man­da.

1957 me­tais pa­sta­ty­tas gais­ri­nės de­po pa­sta­tas. Įkur­ta pa­sto­viai bu­din­ti pen­kių žmo­nių tar­ny­ba.

Da­bar Ak­me­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je – be­veik 40 dar­buo­to­jų. Jie pa­mai­no­mis bu­di Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je įsteig­to­je mo­der­nio­je ba­zė­je, vyks­ta į gais­rus ar ki­tų ne­lai­mių vie­tas ne vien ra­jo­ne, bet ir už jo ri­bų.

Šven­tė­je Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to ženk­lu "Už gar­bin­gą tar­ny­bą žy­min­čiu 20 tar­ny­bos me­tų" ap­do­va­no­ti Ak­me­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas Vac­lo­vas Nor­kus ir vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vai­do­tas Ado­mai­tis.

Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir jos pa­rei­gū­nų pa­dė­ko­mis pa­gerb­ti ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai Egi­di­jus Ab­ro­ma­vi­čius, Gin­ta­ras Lap­šys, Lai­mo­nas Ter­mi­nas, Ša­rū­nas Jo­nai­tis, Ge­di­mi­nas Po­vi­lai­tis, Da­rius Šau­lys, jau­nes­ny­sis spe­cia­lis­tas Rus­la­nas Tar­ba­ro­vas, pa­mai­nos va­das Val­das Ba­ra­naus­kas, ad­mi­nist­ra­to­rė Re­gi­na Šim­kie­nė, sky­ri­nin­kas Vy­tau­tas Ža­li­mas. Taip pat pa­svei­kin­ti bu­vęs il­ga­me­tis Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­sių ko­man­dos vir­ši­nin­kas Vla­dis­lo­vas Bal­kaus­kas, ug­nia­ge­siai sa­va­no­riai Ma­rius Šim­kus ir Ro­lan­das Jau­dže­nis.

Nau­jo­sios Ak­me­nės pa­ra­pi­jos kle­bo­no ir Ak­me­nės de­ka­na­to de­ka­no Oli­jand­ro Ju­re­vi­čiaus pa­dė­ką ga­vo vy­res­ny­sis ins­pek­to­rius Ma­rius Skers­to­nas – "už rū­pi­ni­mą­si de­ka­na­to Die­vo na­mų prieš­gais­ri­ne prie­žiū­ra". Dva­si­nin­kas pri­si­mi­nė pa­tir­tą be­jė­gys­tę dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų, kai su­de­gė tuo­met jo tar­nys­tės vie­ta bu­vu­si baž­ny­čia ki­ta­me Lie­tu­vos pa­kraš­ty­je nuo Ak­me­nės.

Ka­ma­nų gam­ti­nio vals­ty­bi­nio re­zer­va­to di­rek­to­rius Da­rius Triau­šys dė­ko­jo ug­nia­ge­siams už pro­fe­sio­na­lu­mą, kai per­nai įsi­plies­kė gais­ras pel­kės miš­kuo­se. "To­dėl pa­vy­ko iš­veng­ti pa­na­šaus li­ki­mo, kaip vie­na­me Lat­vi­jos sau­go­mo­je gam­tos te­ri­to­ri­jo­je daug jos su­pleš­kė­jo", – sa­kė D. Triau­šys. Jis įtei­kė pa­dė­kas tar­ny­bos vir­ši­nin­kui Da­riui Li­niaus­kui, ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams Rai­mun­dui Spu­du­liui, Ar­tū­rui Ul­miui.

Šven­tė­je pa­si­džiaug­ta, kad ko­lek­ty­ve dir­ba Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų rink­ti­nė­je pa­sau­lio ko­man­dų čem­pio­na­te per­nai bron­zos me­da­lį lai­mė­jęs Gin­tau­tas Sa­maus­kis.

Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Baut­ro­nis sa­kė, kad Ak­me­nės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba yra "pa­ti po­li­ciš­kiau­sia ap­skri­ty­je, nes, at­ro­do, kad vi­si pa­rei­gū­nai po dar­bo ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te atei­na į mū­sų tar­ny­bą".

K. Baut­ro­nis ap­gai­les­ta­vo, kad ug­nia­ge­siai dir­ba su se­na tech­ni­ka.

Sei­mo na­rys Va­lius Ąžuo­las tei­gė, kad minis­te­ri­jo­se vyks­ta pa­sku­ti­niai de­ri­ni­mai dėl nau­jo pir­ki­nio – apie 100 nau­jų gais­ri­nių. "Jos bus pa­skirs­ty­tos vi­siems ša­lies ug­nia­ge­siams, ir tai bus kaip sim­bo­li­nė do­va­na Lie­tu­vos šimt­me­čio pro­ga", – sa­kė par­la­men­ta­ras.