Politiko poelgį įvertino kaip nepažymėtą reklamą

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Vai­čiu­lis sa­kė, kad tie du kan­di­da­tai la­biau­siai nu­si­pel­nė bū­ti pa­mi­nė­ti dėl sa­vo veik­lų, be to, jie rea­liau­si kan­di­da­tai į Pre­zi­den­to po­stą, ką pa­tvir­ti­no ir pir­mo­jo tu­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tai.
Jo­niš­kio ra­jo­no rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ja ra­jo­no ta­ry­bos na­rio Ed­mun­do Vai­čiu­lio poel­gį, kai jis ve­žio­jo­si ant au­to­mo­bi­lio sto­go pri­tvir­tin­tus du sten­dus, ku­riuo­se iš­reiš­kė nuo­mo­nę apie kan­di­da­tus į Pre­zi­den­tus Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę ir Gi­ta­ną Nau­sė­dą, įver­ti­no kaip ne­pa­žy­mė­tą po­li­ti­nę rek­la­mą. Kas konk­re­čiai dėl šių veiks­mų gre­sia ką tik „iš­kep­tam“ ra­jo­no po­li­ti­kui, ga­lu­ti­nai spręs Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Va­di­na ne­pa­žy­mė­ta rek­la­ma

Jo­niš­kio ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­jo iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos gau­tą ir pa­gal įvy­kio vie­tą per­siųs­tą skun­dą dėl Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rio Ed­mun­do Vai­čiu­lio veiks­mų.

Pa­sak ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Ing­ri­dos Ma­čiu­lie­nės, priei­ta iš­va­dos, kad ant au­to­mo­bi­lio pri­tvir­tin­tus sten­dus reik­tų ver­tin­ti kaip ne­pa­žy­mė­tą po­li­ti­nę rek­la­mą.

„Mes skun­dą iš­nag­ri­nė­jo­me ir iš­va­dą pa­teik­si­me Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, ku­rios kom­pe­ten­ci­ja spręs­ti, ko­kios pa­sek­mės bus ta­ry­bos na­riui: ar ski­ria­ma bau­da, ar įspė­ji­mas, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė I. Ma­čiu­lie­nė. – Apie ga­li­mą gar­bės ar oru­mo įžei­di­mą dėl už­ra­šy­tų teks­tų mes ne­svars­to­me. Ten mi­ni­mi kan­di­da­tai pa­tys tu­rė­tų kreip­tis į teis­mą, jei­gu ma­ny­tų esant rei­ka­lą.“

Įdė­jo nuo­mo­nę į kan­di­da­tų lū­pas

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Vai­čiu­lis sa­vo nuo­mo­nę apie du kan­di­da­tus į Lie­tu­vos Pre­zi­den­tus ori­gi­na­liai iš­reiš­kė dar ge­ro­kai iki pir­mo­jo rin­ki­mų eta­po. Pa­si­da­ręs pla­ka­tus su už­ra­šais ir juos pri­tvir­ti­nęs ant au­to­mo­bi­lio sto­go, jis taip at­vy­ko į ba­lan­džio 30 die­ną vy­ku­sį ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį.

Vie­nas pla­ka­tas, ku­ris skir­tas Ing­ri­dai Ši­mo­ny­tei, skel­bė: „Aš, Ku­bi­liaus drau­gė, no­riu jus, run­ke­liai, val­dy­ti. Tar­nau­siu ne Lie­tu­vai, o stam­biam ir la­bai stam­biam ka­pi­ta­lui, ban­kams. Ir neinkš­kit.“, ki­to teks­tas, skir­tas Gi­ta­nui Nau­sė­dai, bu­vo toks: „Rin­ki­te ma­ne! Nes aš gra­žus. Tu­riu gra­žų na­mą, vi­sas jė­gas skir­siu ban­kų pel­no di­di­ni­mui ir sa­vo. Steng­siuo­si, stip­res­niems įsi­teik­siu, pa­tai­kau­siu...“ Taip po­li­ti­kas įdė­jo sa­vo nuo­mo­nę į kan­di­da­tų lū­pas. Apie tai „Šiau­lių kraš­tas“ jau ra­šė („Vie­ša po­li­ti­ko nuo­mo­nė apie kan­di­da­tus į Pre­zi­den­tus“, 2019 05 02)

Į klau­si­mą, ko­dėl pa­si­rin­ko vie­šai nuo­mo­nę pa­reikš­ti bū­tent apie šiuos du kan­di­da­tus, ku­rie, be­je, pa­te­ko į ant­rą­jį rin­ki­mų eta­pą, E. Vai­čiu­lis at­sa­kė, kad jie la­biau­siai nu­si­pel­nė, te­rei­kia pri­si­min­ti kri­zę ir ban­kų griū­tis bei ki­tus ak­tua­lius gy­ven­to­jams da­ly­kus. Be to, jie rea­liau­si ga­li­mi lai­mė­to­jai. Pir­ma­sis rin­ki­mų tu­ras pa­ro­dė, kad jis ne­kly­do.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.