"Poezijos pavasaris" – visą dieną

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Kau­no dra­mos teatro ak­to­rė Dai­va Ške­le­vai­tė pri­sta­tė "Poe­zi­jos pa­va­sa­rio" teks­tų, au­to­ri­nę kū­ry­bą skai­tė Vy­tau­tas Ka­zie­la iš Mo­lė­tų (kai­rė­je), Vla­das Bra­ziū­nas iš Vil­niaus.

Dvi sa­vai­tes ša­ly­je tru­ku­sių poe­zi­jos fes­ti­va­lio "Poe­zi­jos pa­va­sa­ris 2019" ren­gi­nių vie­ni iš pa­sku­ti­nių­jų praė­ju­sį šeš­ta­die­nį vy­ko Ak­me­nės ra­jo­ne.

Die­ną ei­lė­raš­čiai bu­vo skai­to­mi Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je, va­ka­re – Pa­pi­lės Lakš­tin­ga­lų slė­ny­je prie Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­jaus.

Au­to­ri­nę kū­ry­bą pri­sta­tė Vil­niaus, Mo­lė­tų bei Ak­me­nės ir kai­my­ni­nių ra­jo­nų poe­tai. Skam­bė­jo pro­fe­sio­na­lių mu­zi­kan­tų at­lie­ka­mi kū­ri­niai.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.