Paveikslai iš įspūdžių kolekcijos

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Dai­li­nin­kė Dia­na Zvied­rie­nė per me­tus su­ren­gia iki de­šim­ties per­so­na­li­nių pa­ro­dų ša­ly­je bei už­sie­ny­je, da­ly­vau­ja ple­ne­ruo­se, įkvė­pi­mo se­mia­si ke­lio­nė­se.
Nau­jo­sios Ak­me­nės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, eks­po­nuo­ja­mi vil­nie­tės dai­li­nin­kės Dia­nos Zvied­rie­nės pa­veiks­lai.

Į pa­ro­dos ati­da­ry­mą at­vy­ku­si au­to­rė pa­brė­žė: „Ei­nu per pa­sau­lį, ste­biu ap­lin­ką, ko­lek­cio­nuo­ju įspū­džius“.

Me­ni­nin­kė juos iš­reiš­kia ne vien ta­py­ba, bet ir teks­tais, ku­rie pa­tei­kia­mi prie kiek­vie­no eks­po­nuo­ja­mo pa­veiks­lo.

Dai­li­nin­kė il­go­kus pa­sa­ko­ji­mus va­di­na įspū­džių is­to­ri­jo­mis.

Pa­ro­do­je vy­rau­ja gam­tos te­ma. Ne­ma­žai abst­rak­ci­jų. Du pa­veiks­lai yra nu­ta­py­ti prieš ke­lis mė­ne­sius ne­to­li Nau­jo­sios Ak­me­nės esan­čiuo­se Vie­šu­čiuo­se vy­ku­siame ple­ne­re. Čia gim­to­jo kai­mo lau­kuo­se ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Al­ma­nis au­gi­na miš­ką, vei­sia so­dus..

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je eks­po­nuo­ja­mas pa­veiks­las, ku­rį Dia­na Zvied­rie­nė prieš ke­lis mė­ne­sius nu­ta­pė Vie­šu­čiuo­se.