"Patrepsėlis" šoka du dešimtmečius

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Fes­ti­va­lį "Ir ne tik iš Lie­tu­vos" ati­da­rė dvi­de­šimt­me­tį šven­čian­tis Rad­vi­liš­kio liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas "Pat­rep­sė­lis".
Rad­vi­liš­kio vy­res­nio am­žiaus žmo­nių liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas "Pat­rep­sė­lis" 20-ies me­tų su­kak­tį at­šven­tė tarp bend­ra­min­čių – tarp­tau­ti­nia­me šo­kių fes­ti­va­ly­je "Ir ne tik iš Lie­tu­vos".

Šo­kių fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jai

Šių­me­čia­me Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je "Ir ne tik iš Lie­tu­vos" po ke­lis sa­vo šo­kius žiū­ro­vams do­va­no­jo de­šimt ko­lek­ty­vų, tarp ku­rių – ir ko­lek­ty­vas iš Es­ti­jos.

"Pat­rep­sė­ly­je" prieš ke­lio­li­ka me­tų gi­mus idė­jai su­reng­ti suau­gu­sių­jų šo­kių ko­lek­ty­vų fes­ti­va­lį, iš pra­džių į jį bu­vo kvie­čia­mi tik ša­lies ko­lek­ty­vai. Tuo­met jis va­di­no­si "Iš vi­sos Lie­tu­vos".

Į fes­ti­va­lį pir­mą kar­tą at­vy­kus lat­vių ko­lek­ty­vams, po ke­le­rių me­tų fes­ti­va­lis ta­po tarp­tau­ti­niu, tad te­ko keis­ti ir jo pa­va­di­ni­mą į fes­ti­va­lį "Ir ne tik iš Lie­tu­vos". Fes­ti­va­lio da­ly­viai – lat­viai, es­tai, yra šo­kęs olan­dų ko­lek­ty­vas.

Šių­me­tį fes­ti­va­lį pra­dė­ję šven­tės šei­mi­nin­kai, 20-ies me­tų gy­va­vi­mo su­kak­tį šven­čian­tys "Pat­rep­sė­lio" šo­kė­jai, ger­bė­jams do­va­no­jo ke­lis šo­kius.

Vie­nas iš jų bu­vo skir­tas bu­vu­siems ko­lek­ty­vo na­riams, tarp ku­rių – ir 18 me­tų "Pat­rep­sė­liui" va­do­va­vu­si Vi­da Gi­lie­nė.

Ki­tas šo­kis su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė ko­lek­ty­vo pa­va­di­ni­mo at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją – pir­mą­kart vie­šai su­šo­kę šo­kį "Pat­rep­sė­lis", šo­kė­jai to­kį pa­va­di­ni­mą da­vė ir ko­lek­ty­vui.

Ko­lek­ty­vas at­jau­nė­jo

Va­do­va­vi­mo"Pat­rep­sė­liui" vai­rą prieš po­rą me­tų pe­rė­mė va­do­vė Ro­mu­tė Baš­ke­vi­čie­nė.

Pas­ta­rai­siais me­tais ge­ro­kai at­jau­nė­jo ir pa­ts ko­lek­ty­vas, kei­tė­si jo re­per­tua­ras. Ko­lek­ty­vas juo­kau­ja: kuo dau­giau jam me­tų, tuo "Pat­rep­sė­lis" jau­nė­ja ir šiuo me­tu ja­me šo­ka tik vie­na pen­si­jo­je esan­ti šo­kė­ja.

At­jau­nė­ju­sia­me ko­lek­ty­ve il­giau­siai šo­ka Lai­mu­tė ir Gin­tau­tas In­di­lai, Rū­ta Kli­šo­nie­nė, Re­mi­gi­jus Luk­šas, Aud­ro­nė ir Val­das Slanks­niai.

Sa­lė­je sė­dė­jo ir ne­ma­žai ko­lek­ty­vo sen­bu­vių, ja­me jau ne­be­šo­kan­čių na­rių.

Bu­vu­si ko­lek­ty­vo va­do­vė V. Gi­lie­nė džiau­gė­si, kad per tiek me­tų ko­lek­ty­vas nei­ši­ro, su­ge­bė­jo at­lai­ky­ti vi­sus sun­ku­mus.

"Ke­tu­rias "Dai­nų šven­tes" at­šven­tėm su tais pa­čiais pa­grin­di­niais šo­kė­jais. Vė­liau su­dė­tis kei­tė­si – vy­res­nius šo­kė­jus kei­tė jau­nes­ni, tad ko­lek­ty­vas na­tū­ra­liai ėmė jau­nė­ti. Yra ir gy­ven­ti ki­tur iš­vy­ku­sių šo­kė­jų, ir iš­ke­lia­vu­sių Ana­pi­lin. Vi­su lai­ko­tar­piu dau­giau­sia šo­ko šei­my­ni­nės po­ros. Ko ge­ro, tai op­ti­ma­liau­sias po­ri­nių šo­kių ko­lek­ty­vo va­rian­tas", – sa­vo va­do­va­vi­mo lai­ko­tar­pį pri­si­mi­nė V. Gi­lie­nė.

Šian­die­ni­nia­me "Pat­rep­sė­ly­je" iš sep­ty­nių po­rų ir­gi šo­ka še­šios šei­my­ni­nės po­ros.

Du kar­tus per sa­vai­tę re­pe­ti­ci­jo­se su­si­tin­kan­tys "Pat­rep­sė­lio" šo­kė­jai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se fes­ti­va­liuo­se, kon­kur­suo­se, ne­ma­žai kon­cer­tuo­ja.

Ko­lek­ty­vas yra kon­kur­so "Po­ra už po­ros" pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jas, Es­ti­jo­je ren­gia­mo tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio "Mar­ja­maa folk dan­ce", Gar­lia­vos fes­ti­va­lio "Ati­da­ry­kim var­te­lius" da­ly­vis, o šie­met kon­kur­se "Suk, suk ra­te­lį" Kur­šė­nuo­se lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą.

Per du de­šimt­me­čius "Pat­rep­sė­lio" na­riams te­ko šok­ti įvai­rio­se sa­lė­se, ne kar­tą yra te­kę su­ktis ir iš įvai­rių si­tua­ci­jų.

Tie, ku­rie šo­ko ko­lek­ty­ve per jo de­šimt­me­tį, iki šiol juo­kia­si pri­si­mi­nę, kaip te­ko su­šok­ti šo­kį ne pa­gal tą mu­zi­ką. Ta­čiau šo­kė­jai ne­pa­si­me­tė ir kuo pui­kiau­siai "iš­si­vy­nio­jo" iš ku­rio­zi­nės si­tua­ci­jos.

Mei­lės mu­zi­kai ir liau­diš­kam šo­kiui su­vie­ny­tą dvi­de­šimt­me­tį ko­lek­ty­vą su ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no ir dar ne vie­ne­rius me­tus šok­ti ir gar­sin­ti ra­jo­ną lin­kė­jo ra­jo­no va­do­vai, ko­le­gos, bend­ra­min­čiai.

Komentarai

jocis    Ant, 2019-12-03 / 09:35
nemazai koncertuoja...jei ne paslaptis-kiek ir uz kokias lesas?manau, kad uz savas....
Jociui    Tre, 2019-12-04 / 15:02
Visi už savas koncertuoja, anokia čia paslaptis. Visų rajono saviveiklininkų situacija panaši - savi rūbai, savi instrumentai, savas transportas, patys vairuotojai, patys derintojai, patys scenaristai, grimeriai, dizaineriai...
jocis    Tre, 2019-12-04 / 16:22
atstovauja radviliskiui uz savas lesas....yra teke girdeti, kad kolektyvui per metus skiriama viena kelione. ka daugiau veikti visus metus, galbut valgyti maziau, kad leisti sau vykti i kelione? siulau uzrakinti visas kc su tokiu poziuriu ir ieskoti kitu miestu, kuriems rimtai tie zmogeliukai rupi. nes dabar radviliskyje gerai gyvena tik dainoriai is baisogalos, partiniai. net zvangulis per tv jubiliejine laida pasake, kad panevezys juos labiau myli
Jociui    Pen, 2019-12-06 / 12:07
Kai kuriuos KC jau seniai reikėjo uždaryti, nes darbuotojų minia, o esame kviečiami tik į neaiškios kilmės atvykstančių atlikėjų koncertus arba filmus, kuriuos ir namie galime pasižiūrėti. Žiūrint, kaip dirba kitų rajonų kultūros įstaigos, net pavydu - ir sezono atydarymai, ir spektakliai, miuziklai, kalėdinės pasakos, ir vis naujos išraiškos formos, ir naujovių ir netradicinių sprendimų paieška. O pas mus tas pats per tą patį, metai iš metų. Todėl ir pustuštės salės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.