"Patrepsėlis" šoka du dešimtmečius

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Fes­ti­va­lį "Ir ne tik iš Lie­tu­vos" ati­da­rė dvi­de­šimt­me­tį šven­čian­tis Rad­vi­liš­kio liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas "Pat­rep­sė­lis".
Rad­vi­liš­kio vy­res­nio am­žiaus žmo­nių liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vas "Pat­rep­sė­lis" 20-ies me­tų su­kak­tį at­šven­tė tarp bend­ra­min­čių – tarp­tau­ti­nia­me šo­kių fes­ti­va­ly­je "Ir ne tik iš Lie­tu­vos".

Šo­kių fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jai

Šių­me­čia­me Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je "Ir ne tik iš Lie­tu­vos" po ke­lis sa­vo šo­kius žiū­ro­vams do­va­no­jo de­šimt ko­lek­ty­vų, tarp ku­rių – ir ko­lek­ty­vas iš Es­ti­jos.

"Pat­rep­sė­ly­je" prieš ke­lio­li­ka me­tų gi­mus idė­jai su­reng­ti suau­gu­sių­jų šo­kių ko­lek­ty­vų fes­ti­va­lį, iš pra­džių į jį bu­vo kvie­čia­mi tik ša­lies ko­lek­ty­vai. Tuo­met jis va­di­no­si "Iš vi­sos Lie­tu­vos".

Į fes­ti­va­lį pir­mą kar­tą at­vy­kus lat­vių ko­lek­ty­vams, po ke­le­rių me­tų fes­ti­va­lis ta­po tarp­tau­ti­niu, tad te­ko keis­ti ir jo pa­va­di­ni­mą į fes­ti­va­lį "Ir ne tik iš Lie­tu­vos". Fes­ti­va­lio da­ly­viai – lat­viai, es­tai, yra šo­kęs olan­dų ko­lek­ty­vas.

Šių­me­tį fes­ti­va­lį pra­dė­ję šven­tės šei­mi­nin­kai, 20-ies me­tų gy­va­vi­mo su­kak­tį šven­čian­tys "Pat­rep­sė­lio" šo­kė­jai, ger­bė­jams do­va­no­jo ke­lis šo­kius.

Vie­nas iš jų bu­vo skir­tas bu­vu­siems ko­lek­ty­vo na­riams, tarp ku­rių – ir 18 me­tų "Pat­rep­sė­liui" va­do­va­vu­si Vi­da Gi­lie­nė.

Ki­tas šo­kis su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė ko­lek­ty­vo pa­va­di­ni­mo at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją – pir­mą­kart vie­šai su­šo­kę šo­kį "Pat­rep­sė­lis", šo­kė­jai to­kį pa­va­di­ni­mą da­vė ir ko­lek­ty­vui.

Ko­lek­ty­vas at­jau­nė­jo

Va­do­va­vi­mo"Pat­rep­sė­liui" vai­rą prieš po­rą me­tų pe­rė­mė va­do­vė Ro­mu­tė Baš­ke­vi­čie­nė.

Pas­ta­rai­siais me­tais ge­ro­kai at­jau­nė­jo ir pa­ts ko­lek­ty­vas, kei­tė­si jo re­per­tua­ras. Ko­lek­ty­vas juo­kau­ja: kuo dau­giau jam me­tų, tuo "Pat­rep­sė­lis" jau­nė­ja ir šiuo me­tu ja­me šo­ka tik vie­na pen­si­jo­je esan­ti šo­kė­ja.

At­jau­nė­ju­sia­me ko­lek­ty­ve il­giau­siai šo­ka Lai­mu­tė ir Gin­tau­tas In­di­lai, Rū­ta Kli­šo­nie­nė, Re­mi­gi­jus Luk­šas, Aud­ro­nė ir Val­das Slanks­niai.

Sa­lė­je sė­dė­jo ir ne­ma­žai ko­lek­ty­vo sen­bu­vių, ja­me jau ne­be­šo­kan­čių na­rių.

Bu­vu­si ko­lek­ty­vo va­do­vė V. Gi­lie­nė džiau­gė­si, kad per tiek me­tų ko­lek­ty­vas nei­ši­ro, su­ge­bė­jo at­lai­ky­ti vi­sus sun­ku­mus.

"Ke­tu­rias "Dai­nų šven­tes" at­šven­tėm su tais pa­čiais pa­grin­di­niais šo­kė­jais. Vė­liau su­dė­tis kei­tė­si – vy­res­nius šo­kė­jus kei­tė jau­nes­ni, tad ko­lek­ty­vas na­tū­ra­liai ėmė jau­nė­ti. Yra ir gy­ven­ti ki­tur iš­vy­ku­sių šo­kė­jų, ir iš­ke­lia­vu­sių Ana­pi­lin. Vi­su lai­ko­tar­piu dau­giau­sia šo­ko šei­my­ni­nės po­ros. Ko ge­ro, tai op­ti­ma­liau­sias po­ri­nių šo­kių ko­lek­ty­vo va­rian­tas", – sa­vo va­do­va­vi­mo lai­ko­tar­pį pri­si­mi­nė V. Gi­lie­nė.

Šian­die­ni­nia­me "Pat­rep­sė­ly­je" iš sep­ty­nių po­rų ir­gi šo­ka še­šios šei­my­ni­nės po­ros.

Du kar­tus per sa­vai­tę re­pe­ti­ci­jo­se su­si­tin­kan­tys "Pat­rep­sė­lio" šo­kė­jai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se fes­ti­va­liuo­se, kon­kur­suo­se, ne­ma­žai kon­cer­tuo­ja.

Ko­lek­ty­vas yra kon­kur­so "Po­ra už po­ros" pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jas, Es­ti­jo­je ren­gia­mo tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio "Mar­ja­maa folk dan­ce", Gar­lia­vos fes­ti­va­lio "Ati­da­ry­kim var­te­lius" da­ly­vis, o šie­met kon­kur­se "Suk, suk ra­te­lį" Kur­šė­nuo­se lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą.

Per du de­šimt­me­čius "Pat­rep­sė­lio" na­riams te­ko šok­ti įvai­rio­se sa­lė­se, ne kar­tą yra te­kę su­ktis ir iš įvai­rių si­tua­ci­jų.

Tie, ku­rie šo­ko ko­lek­ty­ve per jo de­šimt­me­tį, iki šiol juo­kia­si pri­si­mi­nę, kaip te­ko su­šok­ti šo­kį ne pa­gal tą mu­zi­ką. Ta­čiau šo­kė­jai ne­pa­si­me­tė ir kuo pui­kiau­siai "iš­si­vy­nio­jo" iš ku­rio­zi­nės si­tua­ci­jos.

Mei­lės mu­zi­kai ir liau­diš­kam šo­kiui su­vie­ny­tą dvi­de­šimt­me­tį ko­lek­ty­vą su ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no ir dar ne vie­ne­rius me­tus šok­ti ir gar­sin­ti ra­jo­ną lin­kė­jo ra­jo­no va­do­vai, ko­le­gos, bend­ra­min­čiai.