Pastatą tikisi išgelbėti europinėmis lėšomis

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Se­nas pa­sta­tas, ku­ria­me vei­kė tech­no­lo­gi­jų kla­sės, rei­ka­lau­ja ka­pi­ta­li­nio re­mon­to: rei­kia keis­ti sto­gą, lan­gus, du­ris, gal­būt elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją, šil­dy­mo ka­ti­lai per 20 me­tų taip pat su­si­dė­vė­ję.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos su­kvies­ta­me iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je Ža­ga­rė­je nu­spręs­ta ra­šy­ti pa­raiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos skel­bia­mam kon­kur­sui, sie­kiant su­tvar­ky­ti Dmit­ri­jaus Na­ryš­ki­no dva­ro an­samb­lio rau­do­nų ply­tų pa­sta­tą, ku­ria­me vei­kė gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų kla­sės, bet dėl pra­stos sta­ti­nio būk­lės jos iš­kraus­to­mos. Apie iš­kraus­ty­mo ap­lin­ky­bes „Šiau­lių kraš­tas“ jau ra­šė („Mo­ki­nius iš­kraus­to iš is­to­ri­nio pa­sta­to“, 2019 09 28).

Sku­biai rengs pa­raiš­ką

Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos, ku­riai va­do­vau­ja ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas Bal­čiū­nas, su­kvies­ta­me po­sė­dy­je da­ly­va­vo ra­jo­no val­džios, Ža­ga­rės gim­na­zi­jos at­sto­vai, vi­suo­me­ni­nin­kai, kle­bo­nas And­rius Val­čiu­kas.

Vi­si su­ta­rė – ge­riau­sia pa­sta­tą pri­tai­ky­ti kul­tū­ri­nėms reik­mėms, kas jis tap­tų mies­to ir ra­jo­no „me­nų in­ku­ba­to­riu­mi“. Pa­sak vi­suo­me­ni­nin­kės, or­ga­ni­za­ci­jos „Spal­vo­tas vei­das“ va­do­vės Sa­ros Mit­ri­kės, šis ang­liš­ko ko­te­džo sti­liaus pa­sta­tas tu­ri pui­kią sa­lę su ge­ra akus­ti­ka.

„Ža­ga­rė ga­lė­tų tap­ti šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos sos­ti­ne. Tu­riu daug kon­tak­tų, yra mu­zi­kan­tų iš vi­so pa­sau­lio, ieš­kan­čių vie­tų, tin­ka­mų sa­lių, kur gro­ti. Jie at­vyks­ta į Ry­gą, va­žiuo­ja į Vil­nių. O ga­lė­tų su­sto­ti Ža­ga­rė­je, – sa­kė S. Mit­ri­kė. – Čia taip pat ga­lė­tų veik­ti ir me­ni­nin­kų re­zi­den­ci­ja, tai yra, vie­ta, kur žmo­nės at­va­žiuo­ja, no­rė­da­mi ku­rį lai­ką ati­trūk­ti nuo kas­die­nės ap­lin­kos ir kur­ti.“

„Ža­ga­rės bal­se­lio“ va­do­vė J. Sa­bai­tė pa­tei­kė vi­siems da­ly­va­vu­siems la­biau­siai priim­ti­ną spren­di­mo va­rian­tą. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja kvie­čia teik­ti pa­raiš­kas fon­dui „The Ur­ban Lab of Eu­ro­pe“ („Eu­ro­pos mies­to la­bo­ra­to­ri­ja“), kur vie­na iš ga­li­mų nu­ma­ty­tų fi­nan­sa­vi­mo kryp­čių yra kul­tū­ra ir kul­tū­ros pa­vel­das. Tiks­las – at­ver­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus vi­suo­me­nei. Prio­ri­te­tai bus ski­ria­mi ino­va­ty­viems, nau­jo­viš­kiems pro­jek­tams, ku­rie ga­lė­tų bū­ti pi­lo­ti­niai – kaip pa­vyz­dys, o vė­liau pri­tai­ko­mi ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se.

Į pro­jek­tą ga­li jung­tis ke­lios sa­vi­val­dy­bės, tad ke­ti­na­ma kvies­ti pri­si­jung­ti par­tne­rius iš Eu­ro­pos ma­žų­jų mies­te­lių char­ti­jos, ku­riai pri­klau­so Ža­ga­rė, ar­ba su Jo­niš­kiu bend­ra­dar­biau­jan­čias sa­vi­val­dy­bes.

Nusp­ręs­ta kuo sku­biau reng­ti pa­raiš­ką, nes lai­ko nė­ra daug, kvie­ti­mai bai­gia­si 12 die­ną.

Prob­le­ma iš­ryš­kė­jo rug­sė­jį

Jei ne­pa­vyk­tų gau­ti fi­nan­sa­vi­mo, pa­sta­tą bū­ti­na kon­ser­vuo­ti, kad jis neir­tų to­liau. Gal­būt tam pa­kak­tų ir lė­šų, ku­rios per me­tus iš­lei­džia­mos pa­sta­to eksp­loa­ta­ci­jai: šil­dy­mui, kū­ri­kams, elekt­rai ir kt.

Prob­le­ma dėl mi­nė­to XIX am­žiaus vals­ty­bės sau­go­mo ne­kli­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to iš­ryš­kė­jo šių moks­lo me­tų pra­džio­je, kai pa­sta­to būk­lę pa­ma­tė ap­si­lan­kęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, ku­ris pa­reiš­kė, kad to­kio­mis są­ly­go­mis pa­mo­kos vyk­ti ne­ga­li.

„Pa­ti bend­ruo­me­nė pa­ro­dė pa­sta­tą. Neaiš­ku kiek lai­ko ne­va­ly­ti ka­mi­nai, pli­ki lai­dai, van­duo bė­ga“, – sa­kė me­ras. Net­ru­kus po to būk­lę, ar ga­li vyk­ti pa­mo­kos, įver­ti­no at­vy­kę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai ir in­for­muo­ta, kad mo­ki­nių tech­no­lo­gi­jų už­siė­mi­mai pri­va­lo bū­ti per­kel­ti ki­tur.

Se­nas pa­sta­tas rei­ka­lau­ja ka­pi­ta­li­nio re­mon­to: rei­kia keis­ti sto­gą, lan­gus, du­ris, gal­būt elekt­ros ins­ta­lia­ci­ją, šil­dy­mo ka­ti­lai per 20 me­tų taip pat su­si­dė­vė­ję.

2016 me­tais gim­na­zi­ja su sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gi­nin­ke or­ga­ni­za­vo pro­jek­to pa­ruo­ši­mą. Bu­vo pa­reng­ti Tvar­ko­mų­jų pa­vel­do­sau­gos dar­bų ir tvar­ko­mų­jų sta­ty­bos dar­bų pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, ki­taip ta­riant – pa­sta­to vi­zua­li­za­ci­ja, ku­rio­je nu­ma­ty­tos dau­gia­funk­ci­nės erd­vės. Šiuo do­ku­men­tu bus pa­si­nau­do­ta ir ren­giant pa­raiš­ką EK.

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Vi­suo­me­ni­nin­kės Sa­rah Mit­ri­kė (da­ši­nė­je) ir Jū­ra­tė Sa­bai­tė ma­to rea­lų šio pa­sta­to pri­tai­ky­mą kul­tū­ros reik­mėms ir pa­siū­lė, į ku­rį fon­dą sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų teik­ti pa­raiš­ką fi­nan­sa­vi­mui gau­ti.