Pakruojyje apdovanoti aktyviausi policijos rėmėjai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te su­si­rin­kę rė­mė­jai ap­ta­rė nu­veik­tus dar­bus, pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi ir ga­vo do­va­nų iš po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.
2019-uo­sius Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai už­bai­gė po­li­ci­jos rė­mė­jams skir­tais kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sais – pa­dė­kos po­pie­te. Į ko­mi­sa­ria­tą su­si­rin­ko net 12 sa­va­no­rių iš 16 esa­mų Pak­ruo­jo ra­jo­ne.

Su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo ga­li­ma tiek jaus­ti ne­di­de­lę įtam­pą, tiek pa­si­sem­ti daug ge­rų emo­ci­jų: po­li­ci­jos rė­mė­jai spren­dė teo­ri­nių ži­nių pa­tik­ri­ni­mo ir psi­cho­lo­gi­nį tes­tus, kal­bė­jo­si apie 2019 me­tais nu­veik­tus dar­bus, da­ly­ta­si pa­tir­ti­mi ku­riant sau­gią ap­lin­ką Pak­ruo­jo ra­jo­ne. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su sa­va­no­riais ap­ta­rė ar­ti­miau­siu lai­ku nu­ma­to­mus ren­gi­nius ir prie­mo­nes, ku­rių me­tu bus rei­ka­lin­ga po­li­ci­jos rė­mė­jų pa­gal­ba.

Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Min­dau­gas Ber­žans­kis nuo­šir­džiai dė­ko­jo po­li­ci­jos rė­mė­jams už sa­va­no­riš­ką, neat­ly­gin­ti­ną veik­lą, pa­de­dant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką ir eis­mo sau­gu­mą ma­si­nių ren­gi­nių me­tu, taip pat vyk­dant pre­ven­ci­nę veik­lą ir tiks­li­nes po­li­ci­nes prie­mo­nes ra­jo­ne.

Pa­dė­kos po­pie­tės me­tu pa­ska­tin­ti še­ši ak­ty­viau­si po­li­ci­jos rė­mė­jai. Lais­vi­dai Ba­daus­kie­nei, Si­do­nai Sa­ke­vi­čiū­tei ir Vai­do­tui Za­vac­kiui už pa­gal­bą ir glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą įteik­ti Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko Ra­mū­no Sa­ra­po pa­dė­kos raš­tai ir at­mi­ni­mo do­va­nos. Do­va­nos įteik­tos ir Rū­tai Sau­sie­nei, Žid­rū­nei Nak­čiū­nai­tei bei Re­mi­gi­jui Le­saus­kui. Ki­ti sa­va­no­riai ga­vo pra­ktiš­kas do­va­nė­les su Lie­tu­vos po­li­ci­jos sim­bo­li­ka.

Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pi­lie­tiš­kus as­me­nis, nea­be­jin­gus sa­va­no­riš­kai veik­lai ir no­rin­čius pri­si­dė­ti prie sau­ges­nės ap­lin­kos kū­ri­mo ra­jo­ne, kvie­čia tap­ti po­li­ci­jos rė­mė­jais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.