Pakruojo rajone audra vertė medžius, plėšė stogus

Pak­ruo­jo dva­ro ar­chy­vo nuo­tr.
Prieš sti­chi­ją neat­si­lai­kė se­ni Pak­ruo­jo dva­ro par­ko me­džiai.
Penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę Pak­ruo­jo apy­lin­kes už­klu­pu­si aud­ra nu­siau­bė Pak­ruo­jo dva­ro par­ką, Klo­vai­niuo­se mies­te­ly­je ir Lai­puš­kiuo­se plė­šė gy­ve­na­mų­jų na­mų sto­gus.

Apie sep­ty­nio­lik­tą va­lan­dą nuo Šiau­lių at­slin­ku­si vėt­ra ir smar­kus lie­tus pir­miau­siai už­griu­vo Pak­ruo­jo dva­ro par­ką, iš­lau­žė ke­lias de­šim­tis se­nų me­džių, iš­var­tė da­lį dva­re vyks­tan­čio gė­lių fes­ti­va­lio kom­po­zi­ci­jų.

Ren­gi­nys bu­vo sku­biai už­da­ry­tas, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Po aud­ros par­ke ir Mei­lės sa­lo­je gu­lė­jo vė­jo nu­lauž­ti šim­ta­me­čiai me­džiai, vi­sur mė­tė­si pa­vie­nės ša­kos, ku­rios kris­da­mos už­kliu­dė ir gė­lių kom­po­zi­ci­jas. Dva­ro ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad di­des­nių nuo­sto­lių iš­veng­ti pa­vy­ko: rim­čiau bu­vo ap­griau­tas iš gė­lių pa­sta­ty­tas Kva­pų na­me­lis.

Nuo dva­ro aud­ros fron­tas pa­su­ko de­ši­niau. Už sep­ty­nių ki­lo­met­rų esan­čiuo­se Klo­vai­niuo­se liū­tis ir vėt­ra už­griu­vo pa­čia­me mies­te­lio pa­kraš­ty­je sto­vin­tį gar­baus am­žiaus mo­ters na­mą. Gū­siai nu­plė­šė da­lį apy­nau­jo sto­go, vis­ką su­ver­tė ant kie­mo šu­li­nio. Šei­mi­nin­kė ir jos ar­ti­mie­ji tuo me­tu bu­vo na­muo­se.

Ne­lai­mę pa­ma­čiu­siai ir pir­ma­jai į kie­mą at­sku­bė­ju­siai Klo­vai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Ra­mu­nei Šums­kie­nei žmo­nės sa­kė, jog iš­gir­dę tik ga­lin­gą ūži­mą ir triukš­mą ant sto­go.

"Mo­ters na­mas sto­vi vi­siš­kai neap­sau­go­tas nuo di­de­lių vė­jų: to­kio­je vie­to­je, kur ap­link dau­giau­siai lau­kai, nė­ra stam­bes­nių me­džių, ga­lin­čių pri­stab­dy­ti gū­sius. Bend­ruo­me­nė­je tar­si­mės, kaip ga­lė­tu­me kai­my­nei pa­dė­ti. Ap­ga­din­ta­sis sto­gas nė­ra se­nas: bu­vo per­deng­tas apy­tik­riai prieš aš­tuo­ne­tą me­tų, kai se­na­sis nu­de­gė, į na­mą tren­kus žai­bui. Ir anuo­met bend­ruo­me­nė­je rin­ko­me au­kas", – sa­kė R. Šums­kie­nė.

Lai­puš­kių kai­me, už tre­je­to ki­lo­met­rų nuo Klo­vai­nių, aud­ra už­griu­vo pen­si­nin­kų šei­mos na­mą. Nup­lė­šė sto­go ši­fe­rį, jo lakš­tus iš­mė­tė po so­dy­bą ir gat­vė­je. Pras­lin­kus sti­chi­jai, sto­gą re­mon­tuo­ti su­lė­kė pen­si­nin­kų ar­ti­mie­ji, dir­bę iki vė­lu­mos.

Susijusios naujienos