Ką tik teis­tu­mo iš­ven­gęs po­li­ti­kas vai­ra­vo gir­tu­tė­lis

Soc. pa­sky­ros nuo­tr.
Vos prieš sa­vai­tę iš­ven­gęs teis­tu­mo už smur­ti­nį nu­si­kal­ti­mą, il­ga­me­tis Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Al­vi­das Va­si­liaus­kas ir vėl pri­si­dir­bo. Šį­kart prieš įsta­ty­mą ga­li tek­ti at­sa­ky­ti vi­su stip­ru­mu.
Tre­čia­die­nį Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Pet­ra­šiū­nų kai­me, su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis "Vol­vo" ku­rį vai­ra­vo gir­tas (2,18 pro­mi­lės) il­ga­me­tis Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos Pak­ruo­jo sky­riaus na­rys 59 me­tų Al­vi­das Va­si­liaus­kas. Po­li­ti­kas tik prieš sa­vai­tę iš­gir­do nuo­spren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ir bu­vo at­leis­tas nuo at­sa­ko­my­bės pa­gal Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tar­ci­jos Eri­kos Ki­žie­nės lai­da­vi­mą.

2,18 pro­mi­lės prie vai­ro

Į Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius ne­sėk­min­gai kan­di­da­ta­vu­sio A. Va­si­liaus­ko at­žvil­giu ir vėl iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la. Šį­syk už tai, kad vai­ra­vo gir­tes­nis ne­gu 1,5 pro­mi­lės.

Nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį "Vol­vo XC90" vai­ruo­jan­tis po­li­ti­kas su­stab­dy­tas ke­lios mi­nu­tės iki 16 va­lan­dos. Al­ko­tes­te­ris pa­ro­dė vi­du­ti­nį – 2,18 pro­mi­lės – gir­tu­mą.

A. Va­si­liaus­ko au­to­mo­bi­lis bu­vo nu­ga­ben­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

Gre­sia rim­ti ne­ma­lo­nu­mai

Po­li­ti­kui da­bar ga­li at­sa­ky­ti ne tik dėl vai­ra­vi­mo esant gir­tam, bet ir už anks­tes­nį nu­si­kal­ti­mą, nuo ku­rio jis bu­vo at­leis­tas pa­gal lai­da­vi­mą – už jį vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui lai­da­vo bend­ra­par­tie­tė, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė E. Ki­žie­nė.

Teis­mas A. Va­si­liaus­kui ta­da sky­rė bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nę – 10 MGL (500 eu­rų) dy­džio įmo­ką į Nu­ken­tė­ju­sių nuo nu­si­kal­ti­mų as­me­nų fon­dą, su­mo­kant ją per tris mė­ne­sius nuo nuo­spren­džio įsi­tei­sė­ji­mo die­nos.

Nut­rauk­da­mas bau­džia­mą­ją by­lą, teis­mas A. Va­si­liaus­kui ak­cen­ta­vo, kad lai­da­vi­mo me­tu jam pa­da­rius nau­ją bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą ar neat­sar­gų nu­si­kal­ti­mą, ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas spren­di­mas dėl at­lei­di­mo nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ir ga­li tek­ti spręs­ti dėl jo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už vi­sas pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

Lai­da­vi­mo me­tu po­li­ti­kui pa­da­rius nau­ją ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą, anot teis­mo, anks­tes­nis spren­di­mas at­leis­ti jį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės nu­sto­ja ga­lio­ti ir yra spren­džia­ma dėl jo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už vi­sas pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

A. Va­si­liaus­kas šių me­tų sau­sio 29 die­nos va­ka­rą žo­di­nio konf­lik­to me­tu ty­čia vie­ną kar­tą de­ši­nės ran­kos kumš­čiu su­da­vė sa­vo 44 me­tų drau­gei į kai­rės pu­sės skruos­tą ir taip jai su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą.

Ne­pa­te­ko į Ta­ry­bą, iš­mes­tas iš par­ti­jos

Il­ga­me­čiui Pak­ruo­jo ra­jo­no ta­ry­bos na­riui pa­sta­rie­ji rin­ki­mai sėk­min­gi ne­bu­vo – rin­kė­jų bal­sai nu­lė­mė, kad iš penk­tos są­ra­šo vie­tos po rin­ki­mų A. Va­si­liaus­kas at­si­dū­rė sep­tin­to­je vie­to­je, tai­gi į Ta­ry­bą, ku­rio­je kon­ser­va­to­riai lai­mė­jo tik dvi vie­tas, ne­pa­te­ko.

Įs­ta­ty­mą ig­no­ra­vu­siam pa­kruo­jie­čiui tre­čia­die­nį te­ko ap­skri­tai pa­lik­ti par­ti­jos gre­tas – bend­ra­par­tie­čių spren­di­mu jis iš par­ti­jos gre­tų bu­vo pa­ša­lin­tas.