Neįgalūs jaunuoliai ir patys sugeba padėti

Neįgalūs jaunuoliai ir patys sugeba padėti

Neį­ga­lūs jau­nuo­liai ir pa­tys su­ge­ba pa­dė­ti

Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jai su ne­ga­lia jau ant­rus me­tus tal­ki­na įvai­rio­se įstai­go­se, at­lik­da­mi smul­kius dar­bus pa­gal sa­vo ge­bė­ji­mus, o šie­met pa­gal­bą pa­siū­lė svei­ka­tos ne­tu­rin­čiai sen­jo­rei. Da­liai vi­suo­me­nės dar nau­jie­na, kad in­te­lek­to ne­ga­lią tu­rin­tys jau­nuo­liai jiems skir­tuo­se cent­ruo­se mo­ko­si ga­min­ti val­gį, so­din­ti, ra­vė­ti dar­žus, vyks­ta į sto­vyk­las, or­ga­ni­zuo­ja­mas ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se ša­ly­se, sa­va­no­riau­ja. Apie tai, kad jie taip pat ne­ma­žai su­ge­ba ir ga­li gy­ven­ti įdo­miai, pa­tys jau­nuo­liai iš skir­tin­gų ša­lies ra­jo­nų – Kau­no, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Jo­niš­kio – pa­sa­ko­jo „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los die­nos užim­tu­mo cent­ro or­ga­ni­zuo­to­je mokslinėje–praktinėje kon­fe­ren­ci­jo­je.

Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ

loretar@skrastas.lt

Sa­va­no­riau­ja įstai­go­se ir pa­de­da sen­jo­rei

„Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jų jau ant­rus me­tus iš ei­lės ga­li­ma su­tik­ti įvai­rio­se mies­to įstai­go­se, kur jie atei­na ne gau­ti pa­slau­gų, bet pa­tys sa­va­no­riau­ja.

In­te­lek­to ne­ga­lią tu­rin­tys jau­nuo­liai no­riai įsi­trau­kia į veik­las „Zap-o“ ba­re, kur įsi­jau­čia į pa­da­vė­jų vaid­me­nį: klien­tams at­ne­ša me­niu, nu­ne­ša pa­tie­ka­lus, nu­va­lo sta­lus, su­ren­ka in­dus, par­duo­tu­vė­je „Eg­lė“ ne­ša, dė­lio­ja pre­kes, kli­juo­ja kai­nas ar­ba Jo­no Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je „gy­do“ su­ply­šu­sias kny­gas, su­de­da jas len­ty­no­se, kli­juo­ja ko­dus. Jie sa­va­no­riau­ja ir sa­vo mo­kyk­los val­gyk­lo­je, kur pa­si­keis­da­mi bu­di per sa­vai­tę, šluos­to sta­lus, tvar­kin­gai su­ri­kiuo­ja kė­des.

„Mū­sų mies­te ap­skri­tai nė­ra daug įstai­gų, tad ne taip pa­pras­ta ras­ti, ku­rios priim­tų. Be to, tarp žmo­nių dar vy­rau­ja ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, ar jau­nuo­liams tu­rės veik­los pa­gal jų ge­bė­ji­mus, ir at­sa­ko­my­bė, kad jie ne­pa­tir­tų pa­ty­čių, ko­kių ki­tų ne­ma­lo­nu­mų. Ta­čiau yra drą­sių ko­lek­ty­vų“, – „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo neį­ga­lių­jų so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, pa­va­duo­jan­ti di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją Die­nos užim­tu­mo cent­rui, Alf­ri­da Ku­bec­kie­nė.

Die­nos užim­tu­mo cent­ro dar­buo­to­jai jau­nuo­lius pa­ly­di iki mi­nė­tų įstai­gų, kur jie sa­va­no­riau­ja, ir pa­lie­ka po­rai va­lan­dų. Pir­mus kar­tus bu­vo ne­drą­su, bet il­gai­niui su­si­bi­čiu­liau­ta. Kai šią žie­mą siau­tė gri­po epi­de­mi­ja ir Cent­ro lan­ky­to­jai taip pat sir­gu­lia­vo ir ne­ga­lė­jo sa­vo jau pa­mėg­to­mis veik­lo­mis už­siim­ti, bib­lio­te­ki­nin­kės jau tei­ra­vo­si, ka­da su­lauks sa­vo bi­čiu­lių.

Ka­dan­gi da­lis jau­nuo­lių yra stip­rūs, ener­gin­gi, ga­li ir dau­giau pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­čius dar­bus at­lik­ti. Tad su­mąs­ty­ta pa­dė­ti sen­jo­rams. Kol kas juos priė­mė vie­na jo­niš­kie­tė Da­nu­tė, ku­ri ne­be­pa­jė­gi ve­džio­ti sa­vo di­de­lio, bet ra­maus ir žmo­nes my­lin­čio šuns. Ke­tur­ko­jis drau­gas, ku­riam bū­ti­na pra­si­laks­ty­ti, vi­są žie­mą bu­vo ne­ve­džio­tas. Tad Cent­ro lan­ky­to­jai da­bar kas sa­vai­tę pa­sii­ma jos au­gin­ti­nį ir ve­džio­ja.

Sto­vyk­la­vo už­sie­ny­je

Apie šias pa­tir­tis mokslinėje–praktinėje kon­fe­ren­ci­jo­je „As­me­nų su in­te­lek­to ne­ga­lia įtrauk­tis: raiš­ka ir ga­li­my­bės“, Die­nos užim­tu­mo cent­ro or­ga­ni­zuo­to­je kar­tu su par­tne­riu – Šiau­lių vals­ty­bi­ne ko­le­gi­ja – sa­vo įspū­džiais da­li­no­si mi­nė­to cent­ro lan­ky­to­jai Ro­lan­das Pa­ža­raus­kas ir Vid­man­tas Ka­zu­lis.

Ki­ti jo­niš­kie­čiai, pa­ruoš­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, su en­tu­ziaz­mu kal­bė­jo apie iš­vy­kas dvi­ra­čiais, 10 ki­lo­met­rų žy­gį pės­čio­mis iki Svirp­lių kai­mo, apie tai, kaip jie ruo­šė že­mę, sė­jo dar­žą, ku­rį vė­liau lais­tė, ra­vė­jo.

Apie tai, kad in­te­lek­to ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės gy­ve­na tu­ri­nin­gą ir pa­gal sa­vo ga­li­my­bes la­bai įvai­rų gy­ve­ni­mą, liu­di­jo ir ki­tų mies­tų įvai­rių užim­tu­mo cent­rų bei bend­ruo­me­nių at­sto­vai.

Jo­niš­kie­čiai Va­len­tas Jan­kaus­kas ir Do­man­tas Na­vic­kas džiau­gė­si iš­mo­kę šo­kių, lip­dę iš mo­lio, ke­lia­vę sto­vyk­lo­je Jel­ga­vo­je (Lat­vi­ja), o ypač daug ova­ci­jų su­lau­kė Pa­ne­vė­žio jau­nuo­lių die­nos cent­ro lan­ky­to­jo Pau­liaus Mas­ka­lio­vo pa­sa­ko­ji­mas apie dvi sa­vai­tes tru­ku­sią sa­va­no­rys­tę Is­pa­ni­jo­je, kur jis, ly­di­mas pa­dė­jė­jos, su to­kiais pat jau­nuo­liais iš ki­tų ša­lių lanks­tė rū­bus, so­di­no čes­na­kus, pa­ka­vo sau­sai­nius. Vė­liau sau­sai­nių su to­kio­mis pa­kuo­tė­mis ma­tė įvai­rio­se par­duo­tu­vė­se. Be to jis mo­kė­si sa­va­ran­kiš­ku­mo: kaip už­si­sa­ky­ti mais­to ka­vi­nė­je, bend­rau­ti, ne­tgi iš­mo­ko ke­le­tą is­pa­niš­kų žo­džių ir šiuos su­ge­bė­ji­mus pa­de­monst­ra­vo kon­fe­ren­ci­jo­je, pa­dė­ko­da­mas žo­džiu „gra­cias“.

O Kau­no „Ar­kos“ bend­ruo­me­nės na­riai pa­sa­ko­jo, kaip jų gy­ve­ni­mas pa­si­kei­tė, atė­jus į šią or­ga­ni­za­ci­ją.

„Prieš tai bu­vau liūd­nas, tik iš­neš­da­vau šiukš­les, nuei­da­vau į par­duo­tu­vę ir žiū­rė­da­vau te­le­vi­zo­rių. Da­bar ir­gi da­rau tą pa­tį, bet esu links­mas,“ – at­vi­rai sa­kė „Ar­kos“ lan­ky­to­jas Re­na­tas Stumb­rys.

Pir­mo­ji to­kia kon­fe­ren­ci­ja

Kon­fe­ren­ci­jo­je pe­da­go­gai, Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos, Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jai kal­bė­jo apie žmo­nių su in­te­lek­to ne­ga­lia tei­ses pra­kti­ko­je, apie jų įtrauk­tį vi­suo­me­nė­je.

To­kia kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je pra­ne­ši­mus skai­tė ne tik dir­ban­tie­ji ar moks­li­nin­kai, bet ir Die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jai, da­ly­va­vo jų tė­ve­liai, se­ne­liai, Jo­niš­ky­je vy­ko pir­mą kar­tą. „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius To­mas Ar­mo­na­vi­čius sa­kė, kad idė­ja bu­vo pa­si­klau­sy­ti ne tik dir­ban­čių­jų, bet pa­čių pa­slau­gas gau­nan­čių­jų nuo­mo­nių, iš­girs­ti min­čių, kas jiems pa­tin­ka, džiu­gi­na, yra svar­bu.

Cent­ro ar­chy­vo nuo­tr.

Die­nos užim­tu­mo cent­ro lan­ky­to­jai lau­kia­mi ir Jo­no Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je

Mokslinėje–praktinėje kon­fe­ren­ci­jo­je pir­mą kar­tą pra­ne­ši­mus skai­tė ir pa­tys Die­nos užim­tu­mo cent­rų lan­ky­to­jai, jiems bei va­do­vams įteik­tos do­va­nė­lės