Nauji politikai Radviliškio rajono taryboje

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ar­vy­das Bud­ri­kas – šeš­tas me­di­kas ra­jo­no Ta­ry­bo­je.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­bo­je – nau­ji po­ky­čiai. Vėl pa­si­kei­tė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) par­ti­jai at­sto­vau­jan­čių po­li­ti­kų są­ra­šas. Ja­me at­si­ra­do dvi nau­jos pa­var­dės.
Nau­jo­kai, kaip ir ki­ti val­dan­tie­ji, bal­sa­vo už 1,3 pro­cen­to že­mės mo­kes­čio ta­ri­fą.

Pri­sie­kė du nau­ji na­riai

Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sie­kė ir man­da­tus ga­vo du nau­ji TS-LKD par­ti­jos na­riai – šiuo me­tu bran­dos eg­za­mi­nus lai­kan­tis Liz­dei­kos gim­na­zi­jos ket­vir­to­kas Gab­rie­lius Ver­din­gas ir 31-erių me­tų Še­du­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro šei­mos gy­dy­to­jas Ar­vy­das Bud­ri­kas.

G. Ver­din­gas ta­po vie­nu jau­niau­sių po­li­ti­kų ša­lies sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se – jam šių me­tų gruo­dį su­kaks 19 me­tų.

TS-LKD są­ra­šą Ta­ry­bo­je te­ko keis­ti po to, kai ką tik po­li­ti­ko man­da­tą ga­vęs šios par­ti­jos na­rys Vai­das Sma­lins­kas lai­mė­jo kon­kur­są į Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir vie­toj po­li­ti­ko duo­nos pa­si­rin­ko li­go­ni­nės va­do­vo kė­dę. Jo kė­dę ra­jo­no Ta­ry­bo­je užė­mė G. Ver­din­gas.

Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jos kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Dai­va Staš­kū­nie­nė tie­siog ne­pa­no­ro tap­ti Ta­ry­bos na­re, nors ir bu­vo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še, o rin­kė­jai ją iš 26-osios vie­tos iš­rei­tin­ga­vo į 15-ąją.

Ta­ry­bos na­rio man­da­to dėl ne­su­de­ri­na­mų su po­li­ti­ka pa­rei­gų prieš tai te­ko at­si­sa­ky­ti ir Jo­lan­tai Mar­gai­tie­nei, užė­mu­siai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės kė­dę, bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju ta­pu­siam Er­nes­tui Mon­čaus­kui.

Ki­tų par­ti­jų są­ra­šai Ta­ry­bo­je ne­si­kei­tė.

A. Bud­ri­kas dirbs Biu­dže­to, eko­no­mi­kos ir ūkio rei­ka­lų ko­mi­te­te, G. Ver­din­gas – In­ves­ti­ci­jų ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te.

"Šiaulių krašto" pa­klaus­tas, ar su­ge­bės dirb­ti šia­me ga­na svar­bia­me ko­mi­te­te, G. Ver­din­gas pri­pa­ži­no, jog kol kas neiš­ma­no nei in­ves­ti­ci­jų, nei kai­mo rei­ka­lų, ta­čiau pa­ti­ki­no, jog mo­ky­sis ir steng­sis įgy­ti rei­kia­mų ži­nių.

Už ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mą bal­sa­vo tik val­dan­tie­ji

Ką tik pri­sie­ku­siems kon­ser­va­to­rių par­ti­jos at­sto­vams te­ko iš kar­to įsi­jung­ti į Ta­ry­bos dar­bą ir bal­suo­ti už po­sė­dy­je svars­ty­tus spren­di­mų pro­jek­tus.

Kaip jau bu­vo aiš­ku ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se, dau­giau­sia svars­ty­mų ir dis­ku­si­jų su­lau­kė že­mės mo­kes­čio klau­si­mas. Ka­dan­gi Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se at­si­ra­do net ke­li šio mo­kes­čio ta­ri­fo pa­kei­ti­mų pa­siū­ly­mai, po­li­ti­kams te­ko bal­suo­ti už vie­ną iš tri­jų pa­siū­ly­tų.

Pir­mi­nia­me va­rian­te, dar iki Ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džių, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lė 1,5 pro­cen­to že­mės mo­kes­čio ta­ri­fą. Vė­liau val­dan­tie­ji (kon­ser­va­to­riai ir "vals­tie­čiai") nu­si­lei­do iki 1,3 pro­cen­to.

Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas "Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems" pa­siū­lė že­mės ūkio ir so­dų pa­skir­ties skly­pams tai­ky­ti ne di­des­nį nei 1 pro­cen­to ta­ri­fą, o ko­mer­ci­nės ir gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties že­mės ta­ri­fą nuo siū­lo­mo 0,8 su­ma­žin­ti iki 0,5 pro­cen­to.

So­cial­de­mok­ra­tai ir "dar­bie­čiai" siū­lė bal­suo­ti už komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą – 1,1 pro­cen­to, kad ra­jo­no ūki­nin­kai neat­si­dur­tų ne­vie­no­do­se kon­ku­ren­ci­jos są­ly­go­se, tu­rint ome­ny ki­tus ap­skri­ties ra­jo­nus.

Dau­giau­sia pa­lai­ky­mo bal­sų (14) su­lau­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mas, ku­rį pa­lai­kė vi­si po­sė­dy­je bal­sa­vę kon­ser­va­to­riai bei "vals­tie­čiai".

Prieš bal­sa­vi­mą pa­si­sa­kęs "vals­tie­tis" Jo­nas Po­vi­lai­tis ko­le­gas pa­ti­ki­no, jog dėl 1,3 pro­cen­to že­mės mo­kes­čio ta­ri­fo "vals­tie­čiai" ta­rė­si su ūki­nin­kais ir esą su­lau­kė jų pri­ta­ri­mo.

Šiuo jo tei­gi­niu sua­be­jo­jo ko­mi­te­to "Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems" at­sto­vai bei so­cial­de­mok­ra­tai, pa­sak ku­rių, ko­mi­te­tuo­se da­ly­va­vęs Rad­vi­liš­kio kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ig­nas Hof­ma­nas pra­šė Ta­ry­bos že­mės mo­kes­tį su­ma­žin­ti iki 0,9 pro­cen­to, o vė­liau su­ti­ko, kad jis ga­lė­tų bū­ti ir 1,1 pro­cen­to.

Ki­tus du pa­siū­ly­mus po­sė­dy­je pa­lai­kė tik pa­tys siū­ly­to­jai. Jie, su­lau­kę per ma­žai bal­sų, ne­bu­vo priim­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.