Moliūgai iš Kuršėnų jomarko virs gardžia moliūgiene

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Kur­šė­nų se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai at­ve­žė vai­kams pil­ną ba­ga­ži­nę mo­liū­gų.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Kur­šė­nuo­se vy­ko ru­dens gė­ry­bių mu­gė - jo­mar­kas, ku­rio erd­vės bu­vo iš­de­ko­ruo­tos įvai­riau­siais mo­liū­gais. Oran­ži­nius ir ža­lius, di­de­lius ir ma­žus mo­liū­gus šven­tei pa­do­va­no­jo, at­si­lie­pę į Sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mą so­cia­li­nia­me tink­le bei Kur­šė­nų mies­to se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų krei­pi­mą­si, ge­ra­no­riš­ki ir bend­ruo­me­niš­ki ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Šven­tė­je mo­liū­gai puo­šė sce­ną, nau­jas erd­ves – imp­ro­vi­zuo­tas ka­vi­nes, ku­rias įvai­riais au­ga­lais iš­de­ko­ra­vo kū­ry­bin­ga me­ni­nin­kė – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­ja Ne­ri­lė Ber­no­tie­nė.

Pa­si­bai­gus šven­tei li­ko pui­kių mo­liū­gų. Kur­šė­nų mies­to se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas su­ti­ko su idė­ja, kad mo­liū­gai bū­tų pa­do­va­no­ti Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mams.

Tuoj po šven­tės Kur­šė­nų mies­to se­niū­ni­jos dar­buo­to­jas Al­bi­nas Šli­čius pil­ną ba­ga­ži­nę šven­ti­nių mo­liū­gų nu­ve­žė į Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mus.

Šių na­mų di­rek­to­rius Fe­lik­sas Ru­dzins­kas džiau­gė­si, kad žvarbs­tant ru­de­niui vai­kų glo­bos na­muo­se ga­ruos gar­di mo­liū­gų sriu­ba ir mo­liū­gie­nė.

Taip ra­jo­no žmo­nių, do­va­no­ju­sių jo­mar­ko šven­tei mo­liū­gų, ge­ru­mas pra­si­tę­sė, pa­si­dau­gi­no ir su­tei­kė džiaugs­mo ma­žie­siems.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos