Moksleivių darbuose – šiuolaikinės technologijos ir dėmesys istorijai

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Kon­fe­rec­ni­jo­je "Ap­lin­ka ir žmo­gus" moks­lei­viai iš Jo­niš­kio ir Pak­ruo­jo ra­jo­no mo­kyk­lųs pri­sta­tė 26 ti­ria­muo­sius dar­bus.
Jo­niš­kio eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro ir Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos or­ga­ni­zuo­to­je moks­lei­vių dar­bų kon­fe­ren­ci­jo­je "Aplinka ir žmo­gus" pri­sta­ty­ti 26 ti­ria­mie­ji dar­bai. Juo­se – nuo nit­ri­tų ir nit­ra­tų paieš­kų vai­siuo­se bei dar­žo­vė­se iki au­to­mo­bi­lio mo­de­lio kū­ri­mo, ku­rį ult­ra­gar­si­nis ju­tik­lis su­stab­do, pa­ju­tęs ar­tė­jan­čią kliū­tį.

Pa­nau­do­jo ult­ra­gar­si­nį ju­tik­lį

Kon­fe­ren­ci­ja "Ap­lin­ka ir žmo­gus" or­ga­ni­zuo­ta jau 16-ą kar­tą, jo­je pa­si­rink­tas itin pla­tus te­mų ra­tas iš fi­zi­kos, geog­ra­fi­jos, bio­lo­gi­jos, che­mi­jos, is­to­ri­jos ir ki­tų sri­čių.

Ža­ga­rės gim­na­zi­jos moks­lei­vė Pau­li­na Kris­ti­ny­tė (dar­bo va­do­vė As­ta Radž­vi­lie­nė) ėmė­si ult­ra­gar­si­nių ju­tik­lių pri­tai­ky­mo. Iš pra­džių ro­bo­ti­kos kla­sė­je tir­ta, kaip ro­bo­tu­kas su mi­nė­tu prie­tai­su rea­guo­ja į skir­tin­go plo­čio ir me­džia­gų kliū­tis: po­pie­riaus lakš­tą, siau­res­nes jo juos­te­les, skaid­rią plė­ve­lę, siū­lą.

Va­do­vau­da­ma­si re­zul­ta­tais ji su­kū­rė mo­de­liu­ką, ku­ris ult­ra­gar­su nu­sta­tęs kliū­tį tu­rė­jo duo­ti sig­na­lą, priar­tė­jus iki jos per 50 cen­ti­met­rų ir vi­siš­kai su­sto­ti – kai be­li­ko 20 cen­ti­met­rų. Eks­pe­ri­men­tas pa­vy­ko. To­kie ju­tik­liai įdie­gia­mi au­to­mo­bi­liuo­se, jie pa­de­da ma­tuo­ti at­stu­mus, rea­guo­da­mi ga­li skai­čiuo­ti praei­vius.

Gam­tos duo­ta ult­ra­gar­si­ne sis­te­ma skrai­dy­da­mi nau­do­ja­si šikš­nos­par­niai.

Apie nit­ra­tus ir kon­ser­va­vi­mo bū­dus

Pir­mą sy­kį kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­sios Pak­ruo­jo ra­jo­no Paš­vi­ti­nio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nės Ai­ri­da Uo­gin­tai­tė ir Ive­ta Mik­šy­tė (mo­ky­to­ja Mo­ni­ka Nak­čiū­nie­nė) ieš­ko­jo nit­ri­tų ir nit­ra­tų vai­siuo­se bei dar­žo­vė­se. Nit­ri­tų mer­gi­nos ne­ra­do, ne­pa­vo­jin­gi, lei­džia­mi kie­kiai nit­ra­tų ap­tik­ti mor­ko­se, bul­vė­se, kai ku­rio­se ki­to­se dar­žo­vė­se, ta­čiau dau­giau nei leis­ti­na jų bu­vo agur­kuo­se, bu­ro­kė­liuo­se.

La­bai ma­žai nit­ra­tų ap­tik­ta cit­ru­si­niuo­se vai­siuo­se, bet, pa­sak dar­bą at­li­ku­sių moks­lei­vių, pa­pras­tai šie to­li ga­be­na­mi vai­siai yra purš­kia­mi spe­cia­liais pre­pa­ra­tais, kad iš­si­lai­ky­tų ge­ros ko­ky­bės, dėl jų po­vei­kio nit­ra­tai virs­ta ki­to­mis me­džia­go­mis.

Ru­gi­lė Zu­baus­ky­tė (mo­ky­to­ja Rū­ta Stan­kū­nie­nė) iš "Auš­ros" gim­na­zi­jos pri­mi­nė apie kon­ser­va­vi­mo bū­dus nuo se­niau­sių – šal­dy­mo, sū­dy­mo, džio­vi­ni­mo – iki nau­jau­sio – lio­fi­li­za­ci­jos, kai pro­duk­tai iš­džio­vi­na­mi di­de­liu šal­čiu.

Do­mė­jo­si is­to­ri­ja

Ža­ga­rės gim­na­zis­tai Va­ne­sa Me­rec­ky­tė ir Jus­tas Stab­raus­kas pri­sta­tė gru­pės mo­ki­nių dar­bą "Ža­ga­rie­čiai va­da­vo Lie­tu­vos sos­ti­nę Vil­nių". Idė­ją dar­bui da­vė ir va­do­va­vo mo­ky­to­ja Al­ma Kan­čels­kie­nė, sau­gan­ti tė­ve­lio Vac­lo­vo Ei­tu­čio, tar­na­vu­sio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, liu­di­ji­mo apie is­to­ri­nį 1939-ųjų žy­gį į Vil­nių ko­pi­ją.

Pe­da­go­gės va­do­vau­ja­ma mo­ki­nių gru­pė da­ly­va­vo na­cio­na­li­na­me kon­kur­se "Praei­ties stip­ry­bė – da­bar­čiai" ir su­bran­di­no idė­ją ras­ti bei pa­kal­bin­ti dau­giau to­kį pat do­ku­men­tą tu­rin­čių žmo­nių ar­ba jų pa­vel­dė­to­jų. Apie tai ra­šė­me ir "Šiau­lių kraš­te" ("Ieš­ko is­to­ri­nio žy­gio į Vil­nių liu­dy­to­jų", 2018 11 17). Po pub­li­ka­ci­jos at­si­lie­pė jo­niš­kie­tis Jo­nas Ju­re­vi­čius, jo tė­vas, tan­kis­tų va­das, taip pat bu­vo mi­nė­ta­me žy­gy­je.

1939 me­tų spa­lio 27–29 die­no­mis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Vil­niaus rink­ti­nė, va­do­vau­ja­ma ge­ne­ro­lo V. Vit­kaus­ko, pra­dė­jo žy­gį iš įvai­rių pa­sie­nio vie­tų į Vil­nių. 1939 me­tų spa­lio 27 die­ną Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­riai per­žen­gė de­mar­ka­ci­nę li­ni­ją, sky­ru­sią Vil­nių ir ki­tas ry­ti­nes lie­tu­vių et­ni­nes že­mes nuo ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos, spa­lio 28 die­ną jie įžen­gė į sos­ti­nę, o spa­lio 29-ąją Ge­di­mi­no kal­ne iš­ki­lo tris­pal­vė.

Ne vie­nas dar­bas skir­tas ra­jo­no gam­tos pa­vel­do ob­jek­tams, sėk­min­gam dar­žo­vių au­gi­ni­mui, skie­pi­ji­mui, pa­sa­ko­ta apie vie­to­var­džius, van­den­var­džius, na­mi­nius gy­dū­nus ir net gy­ve­ni­mą mė­nu­ly­je.

Taip pat ren­gi­ny­je ap­do­va­no­ti gra­žiau­sių in­ki­lų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai, me­ni­nę pro­gra­mą pa­ro­dė mo­ky­to­jos Ali­nos Jo­nai­tie­nės pa­ruoš­ti moks­lei­viai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.