Mobiliesiems laiškininkams – septyni nauji automobiliai

To­mo GAI­DAUS­KO nuo­tr.
Nau­ji au­to­mo­bi­liai jau lau­kia mo­bi­lių­jų pa­šti­nin­kų. Da­lis jų Kel­mė­je, da­lis – Kra­žiuo­se. Kel­mės pa­što vir­ši­nin­kas Zig­mas Gai­daus­kas sa­ko, jog po­ky­čiai pa­šte bu­vo rei­ka­lin­gi.
Kel­mės pa­štas ga­vo sep­ty­nis nau­jus Lie­tu­vos pa­što lo­go­ti­pu pa­žy­mė­tus tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius „Da­cia Step­way“. Jais va­ži­nės sep­ty­ni nau­ji mo­bi­lie­ji laiš­ki­nin­kai.

Kel­mės dau­gia­funk­cia­me spor­to cent­re pro­fe­si­nių pa­slap­čių mo­ko­mi Kel­mės ir Ra­sei­nių ra­jo­no mo­bi­lie­ji laiš­ki­nin­kai. Jie star­tuos sau­sio 28 -ąją.

Pert­var­ko­mi kai­mo pa­štai

Šiuo me­tu per­tvar­ko­mi ke­tu­ri Kel­mės ra­jo­no kai­mų ir Kel­mės mies­to pir­ma­sis kil­no­ja­ma­sis pa­štai. Kai­muo­se per­tvar­ko­mi Lio­lių, Pak­ra­žan­čio, Šau­kė­nų ir Vai­gu­vos pa­štai. Nuo sau­sio 28 – osios di­džią­ją da­lį jų funk­ci­jų pe­ri­ma mo­bi­lie­ji laiš­ki­nin­kai. Nai­ki­na­mi 6,7 kai­mo laiš­ki­nin­kų eta­tai ir įstei­gia­mi 6,9 mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko eta­to.

Mo­bi­lie­ji laiš­ki­nin­kai gaus ne tik nau­jus au­to­mo­bi­lius, bet ir plan­še­tes bei ki­tą dar­bui rei­ka­lin­gą įran­gą.

Ne­di­de­lę da­lį sa­vo dar­bo lai­ko mo­bi­lie­ji pa­šti­nin­kai pra­leis bu­vu­siuo­se pa­štuo­se, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų už­sa­ky­ti spau­dą, iš­siųs­ti siun­tas, laiš­kus, po to va­žiuos į gy­ven­to­jų na­mus: nu­veš už­pre­nu­me­ruo­tus lei­di­nius, siun­ti­nius, laiš­kus, iš­mo­kės pa­šal­pas, priims pre­nu­me­ra­tą, siun­tas, per pa­šti­nin­ką gy­ven­to­jas ga­lės su­mo­kė­ti mo­kes­čius ir gau­ti dau­ge­lį ki­tų uni­ver­sa­lių pa­slau­gų.

Tie gy­ven­to­jai, pas ku­riuos laiš­ki­nin­kas neuž­su­ka, nes jie neuž­si­sa­kę laik­raš­čių ir žur­na­lų, laiš­ki­nin­ką ga­lės iš­si­kvies­ti.

Ant­ra­sis eta­pas

Tai jau ant­ra­sis mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko pro­jek­to eta­pas. Pir­ma­sis vy­ko prieš dve­jus me­tus. Kel­mės ra­jo­ne bu­vo įsteig­tas vie­nas mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko eta­tas. Laiš­ki­nin­kas dir­ba Pak­ra­žan­čio kraš­te.

Įgy­ven­di­nus mo­bi­laus laiš­ki­nin­ko pro­jek­to ant­rą­jį eta­pą, kai­miš­kų vie­to­vių pa­štai bus per­tvar­ko­mi, mies­to pa­štai liks ne­pa­ki­tę.

Vie­ne­ri me­tai ski­ria­mi pe­rei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui, kad gy­ven­to­jai pri­pras­tų prie po­ky­čių: įpras­tas pa­štas jų mies­te­ly­je dirbs trum­piau, jo pa­tal­po­se tam tik­ro­mis va­lan­do­mis lauks mo­bi­lu­sis laiš­ki­nin­kas, ku­ris su­teiks vi­sas pa­što pa­slau­gas.

Po pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio liks tik Kel­mės cent­ri­nis pa­štas, iš ku­rio kas­ryt pas gy­ven­to­jus iš­vyks mo­bi­lūs laiš­ki­nin­kai.

Pro­jek­tas su­gal­vo­tas tau­pu­mo su­me­ti­mais. Į kai­mų pa­štus atei­na vis ma­žiau gy­ven­to­jų. Jau ir iki šiol 70 pro­cen­tų vi­sų pa­što pa­slau­gų teik­da­vo laiš­ki­nin­kai. To­dėl neap­si­mo­ka iš­lai­ky­ti pa­sta­tų. Laiš­ki­nin­kas pa­slau­gas ga­li teik­ti ir klien­to na­muo­se. Taip pa­štas dar la­biau priar­tė­ja prie žmo­gaus.

Ne­rei­kės "dau­žy­ti" sa­vų au­to­mo­bi­lių

Iki šiol laiš­ki­nin­kai kai­mo gy­ven­to­jams laik­raš­čius, laiš­kus, pa­šal­pas, da­lį pen­si­jų ir siun­tas ve­žio­jo se­nais nuo­sa­vais au­to­mo­bi­liais. Už tai pa­štas jiems mo­kė­jo nuo­mos mo­kes­tį.

Ta­čiau daž­nas laiš­ki­nin­kas sa­ky­da­vo, jog ten­ka tu­rė­ti bent du nuo­sa­vus au­to­mo­bi­lius, kad vie­nam su­ge­dus, ga­lė­tum sės­ti į ki­tą ir lai­ku at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas.

Da­bar pa­šti­nin­kai per­sės į nau­jus ge­ro pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lius. Jų vi­siems Lie­tu­vos mo­bi­lie­siems laiš­ki­nin­kams nu­pirk­ta 440.

Au­to­mo­bi­liai bus pa­žy­mė­ti Lie­tu­vos pa­što ski­ria­mo­sio­mis spal­vo­mis bei lo­go­ti­pu, tad ato­kio­se so­dy­bo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės iš to­lo at­pa­žins pa­što dar­buo­to­ją.

Au­to­mo­bi­liai pri­tai­ky­ti sau­giai va­ži­nė­ti re­gio­ni­niais bei kai­mo ke­liais ir yra tal­pūs. Juo­se tilps daug siun­tų ir dar­bo prie­mo­nės. Jei au­to­mo­bi­lis su­ges­tų, tech­ni­nę pa­gal­bą laiš­ki­nin­kai gaus bet ku­riuo pa­ros me­tu, o įvy­kus rim­tam ge­di­mui, au­to­mo­bi­lis bus pa­keis­tas ki­tu to­kiu pat tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu, kad pa­što pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos ne­nut­rūks­ta­mai.

Mo­bi­lu­sis pa­štas pa­sieks ir neį­ga­lius, ser­gan­čius, gar­baus am­žiaus žmo­nes, ku­riems nuei­ti iki pa­što bū­da­vo sun­ku ar­ba iš vi­so neį­ma­no­ma. To­dėl pa­gal­bos tek­da­vo pra­šy­ti kai­my­nų ar ar­ti­mų­jų.

Po pir­mo­jo mo­bi­lio­jo laiš­ki­nin­ko įve­di­mo eta­po at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, jog 73 pro­cen­tai gy­ven­to­jų pa­ten­kin­ti pa­slau­go­mis. Dau­ge­lis no­rė­tų ir pa­pil­do­mų pa­slau­gų: kad pa­šti­nin­kas į na­mus pri­sta­ty­tų vais­tus, pa­dė­tų iš­siųs­ti ir gau­ti pi­ni­gus, pa­dė­tų su­da­ry­ti li­zin­go bend­ro­vių kre­di­to su­tar­tis, pri­sta­ty­tų į na­mus mais­tą.