Mato Slančiausko surinktos dainos – kompaktinėje plokštelėje

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro nuo­tr.
Dai­ną trau­kia folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Ku­pars“ vy­rai.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re skam­bė­jo tau­to­sa­ki­nin­ko, švie­suo­lio Ma­to Slan­čiaus­ko su­rink­tos kraš­to dai­nos, smul­kio­ji tau­to­sa­ka. Ren­gi­ny­je pri­sta­ty­ta ko­lek­ty­vo „Ku­pars“ ir bi­čiu­lių įra­šy­ta kom­pak­ti­nė plokš­te­lė „Aš iš­dai­nia­vau vi­sas dai­ne­les“, skir­ta spau­dos drau­di­mo lai­ko­tar­piu vei­ku­sios švie­tė­jiš­kos drau­gi­jos „At­ga­ja“ 130 me­tų įkū­ri­mo su­kak­čiai ir Ma­to Slan­čiaus­ko 170-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Kom­pak­ti­nė­je plokš­te­lė­je, ku­rią iš­lei­do Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ras, pa­nau­do­jant Ma­to Slan­čiaus­ko su­rink­tus žo­di­nius, mu­zi­ki­nius lo­by­nus įra­šy­tas 21 dai­nuo­ja­mo­sios ir pa­sa­ko­ja­mo­sios tau­to­sa­kos kū­ri­nys. Juos at­li­ko Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro ko­lek­ty­vai „Rud­ba­la“ (va­do­vės Ele­na Kar­ni­šaus­kie­nė ir Ing­ri­da Buo­žiu­vie­nė), „Ku­pars“, „Aša­lia“, „Pla­to­nė“ (vi­siems va­do­vau­ja Ri­ta Kipšaitė–Balčiūnienė). Vai­kiš­kos dai­ne­lės su­skam­bė­jo tri­jų mi­nė­tų an­samb­lių va­do­vės sū­nų Ro­jaus ir Jo­rio bal­sais.

„Ma­tas Slan­čiaus­kas jau dau­ge­lį me­tų ke­liau­ja kar­tu su mu­mis. Dar prieš du de­šimt­me­čius pa­gal jo su­rink­tą me­džia­gą pa­ren­gė­me pro­gra­mą „Švents laiks su Ma­teu­ša pri­si­mi­ni­mais“, už ku­rią Ku­piš­ky­je vy­ku­sia­me res­pub­li­ki­nia­me kraš­to­ty­ri­nin­kių se­se­rų Glem­žai­čių pa­ger­bi­mo ren­gi­ny­je bu­vo­me ap­do­va­no­ti no­mi­na­ci­ja už au­ten­tiš­ku­mą. Ta pro­gra­ma nie­ka­da ne­bu­vo įra­šy­ta, tad ga­lė­jo­me da­lį jos pa­nau­do­ti. Įra­šus at­li­ko Do­na­to Biel­kaus­ko mo­bi­li et­ni­nės mu­zi­kos įra­šų stu­di­ja, – pa­sa­ko­ja Ri­ta Kipšaitė–Balčiūnienė. – Plokš­te­lė­je yra so­li­nių ir dau­gia­bal­sių, vai­kų, jaunimo–meilės,ves­tu­vi­nių, karinių–istorinių dai­nų. Taip pat „Aša­lios“ mu­zi­kan­tai įgro­jo švie­saus at­mi­ni­mo mū­sų ko­lek­ty­vo na­rio Pra­no Ste­po­na­vi­čiaus už­ra­šy­tą mar­šą. Plokš­te­lė iš­leis­ta 500 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu kar­tu su įra­šy­tos tau­to­sa­kos teks­tų kny­ge­le.“

Ren­gi­ny­je plokš­te­lę įra­šiu­sių ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mus pa­pil­dė gru­pė „Šiau­liai Uni­ted“, ku­rio­je gro­jan­tis tau­to­dai­li­nin­kas Al­ber­tas Mar­ti­nai­tis at­ve­žė spe­cia­liai iš Ma­to Slan­čiau­so so­dy­bo­je su­rink­tų ak­me­nu­kų pa­ga­min­tų su­ve­ny­rų – ak­me­ni­nių sa­gų – „gu­zi­kų“. Vai­kams jis de­monst­ra­vo sa­vo at­kur­tus se­nuo­sius me­di­nius žais­lus – špū­lę, ma­lū­nė­lį, pa­ti­ku­siems dai­ni­nin­kams do­va­no­jo pa­ka­bu­kų, pa­da­ry­tų pa­gal žiem­ga­liš­kus ar­cheo­lo­gi­nius ra­di­nius.

Pro­jek­to „Ren­gi­nių cik­las „At­ga­jos pėd­sa­kais“, pa­gal ku­rį iš­leis­ta ir kom­pak­ti­nė plokš­te­lė, va­do­vė, KC di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ilo­na Osi­po­va, ku­ri bu­vo ir plokš­te­lės teks­tų re­dak­to­rė, trum­pai pri­sta­tė pa­sie­ki­mus. Apie plokš­te­lę kal­bė­jo re­per­tua­ro su­da­ry­to­ja Ri­ta Kipšaitė–Balčiūnienė. I. Osi­po­va do­va­nė­les įtei­kė pri­si­dė­ju­sioms prie pro­jek­to dar­buo­to­joms, kul­tū­ros puo­se­lė­to­joms Ele­nai Kar­ni­šaus­kie­nei, Emi­li­jai Kve­da­rie­nei, o dau­giau­sia dė­ko­ta Ri­tai Kipšaitei–Balčiūnienei, ku­rios dė­ka yra ma­to­mas ir ap­čiuo­pia­mas re­zul­ta­tas, tu­rin­tis iš­lie­ka­mą­ją ver­tę. Sa­vo veik­lo­mis ji pra­tę­sė „At­ga­jos“ ir Ma­to Slan­čiaus­ko kul­tū­ri­nės at­min­ties na­ra­ty­vą, puo­se­lė­ja mū­sų kraš­to et­ni­nės kul­tū­ros sa­vi­tu­mą.

Kom­pak­ti­nė plokš­te­lė įteik­ta vi­sų įra­šy­me da­ly­va­vu­sių ko­lek­ty­vų na­riams. „Ku­pa­ro“ ko­lek­ty­vas į šven­tę at­si­ve­žė krep­šą obuo­lių iš M. Slan­čiaus­ko Trum­pai­čų so­dy­bos ir juos da­li­no įmi­nu­siems už­duo­tas mįs­les.

Pa­gal aukš­čiau pro­jek­tą ne tik iš­leis­ta kom­pak­ti­nė plokš­te­lė, bet ir su­reng­ta „At­ga­jos“ drau­gi­jos veik­los 130 me­tų mi­nė­tu­vių šven­tė Trum­pai­čiuo­se, su­kur­tas Ru­diš­kiuo­se pa­sta­ty­tas ąžuo­li­nis skulp­tū­ri­nis objektas– sto­gas­tul­pis, skir­tas „At­ga­jai“ ir šių die­nų Jo­niš­kio kraš­to „dai­nų ne­šė­jams“, vy­ko Sek­mi­nių šven­tė su jai bū­din­go­mis vie­tos tra­di­ci­jo­mis Skaist­gi­ry­je, or­ga­ni­zuo­ta Jo­niš­kio kraš­to mė­gė­jų teat­rų tru­pių šven­tė „Spin­du­lys“.