Maisto paketai tik tiems, kam reikia

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais gau­nan­čios šei­mos la­biau­siai džiau­gia­si mil­tais, nes iš jų ga­li­ma daug ką pa­ga­min­ti vai­kams.
Baig­ti da­lin­ti pir­mie­ji šių me­tų mais­to pa­ke­tai, ku­riuos ski­ria Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims fon­das. Kel­mės ra­jo­ne mais­to pro­duk­tų rin­ki­nius ga­vo 3 367 žmo­nės. Skurs­tan­čių­jų, pa­ly­gi­nus su praė­ju­siais me­tais, su­ma­žė­jo 102.
So­cia­li­niai dar­buo­to­jai sa­ko, jog prieš ke­le­tą me­tų, su­griež­ti­nus kont­ro­lę, pa­ra­mą mais­tu gau­na tik tos šei­mos, ku­rioms pa­gal­bos tik­rai rei­kia. Tuo tar­pu prieš ke­le­tą me­tų ne­mo­ka­mų mil­tų ir ma­ka­ro­nų bran­giais au­to­mo­bi­liais at­va­žiuo­da­vo ir už­sie­ny­je už­dar­biau­jan­čių žmo­nių.

Ženk­li pa­ra­ma

Šie­met mais­to pa­ke­tai pra­dė­ti da­lin­ti va­sa­rio 13-ąją. Ne­pa­si­tu­rin­čios šei­mos ir vie­ni­ši as­me­nys ga­vo mil­tų, ma­ka­ro­nų, ry­žių kruo­pų, kiau­lie­nos kon­ser­vų, kon­ser­vuo­tos bu­ro­kė­lių sriu­bos, kon­ser­vuo­tų ža­lių­jų žir­ne­lių ir sal­džių sau­sų pus­ry­čių.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Dau­si­nie­nė in­for­ma­vo, jog ant­ra­sis mais­to pa­ke­tas bus da­li­ja­mas ba­lan­džio mė­ne­sį. Jo tu­ri­nys bus kiek ki­toks: gri­kių kruo­pos, grei­tai pa­ruo­šia­ma avi­žų ko­šė su uo­go­mis, rap­sų alie­jus, viš­tie­nos kon­ser­vai, kon­ser­vuo­ta bu­ro­kė­lių sriu­ba, kon­ser­vuo­tos pu­pe­lės po­mi­do­rų pa­da­že, avi­ži­niai sau­sai­niai, kon­den­suo­tas pie­nas ir cuk­rus.

Bir­že­lio ir gruo­džio mė­ne­siais ša­lia mais­to pro­duk­tų bus da­li­ja­mos ir hi­gie­nos pre­kės: dan­tų še­pe­tė­lis ir pa­sta, mui­las, skal­bi­mo prie­mo­nės. Pas­ta­rų­jų, pa­sak spe­cia­lis­tės, žmo­nės la­biau­siai lau­kia. Mat, pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais daž­niau­sia gau­na ma­žas pa­ja­mas tu­rin­čios vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos. Skalb­ti ten­ka daug. O skal­bi­mo prie­mo­nės pa­ly­gin­ti bran­gios.

Pil­nas pa­ke­tas pri­klau­so kiek­vie­nam šei­mos na­riui. Tad pa­ra­ma su­si­da­ro ga­na ženk­li.

"Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ra­ma mais­tu gy­ven­to­jai la­bai pa­ten­kin­ti, – pa­sa­ko­ja Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė so­cia­li­niam dar­bui Ele­na Kas­pa­ra­vi­čie­nė. – Mais­tą na­muo­se ga­mi­nan­čios šei­mi­nin­kės vis­ką iki tru­pi­nio pa­nau­do­ja. Si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė, kai iš pa­ra­mą mais­tu no­rin­čių gau­ti gy­ven­to­jų pra­dė­ta pra­šy­ti pa­ja­mas pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų. Da­bar pa­ke­tus gau­na tik tie, ku­riems tik­rai jų rei­kia."

Ne vie­nos se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė so­cia­li­niam dar­bui tvir­ti­na, jog anks­čiau, kai už­tek­da­vo tik gy­ven­to­jo pra­šy­mo, į pa­ja­mas ne­bū­da­vo krei­pia­ma dė­me­sio, pa­si­tai­ky­da­vo vis­ko. Pa­siim­ti mais­to pa­ke­tų pra­ban­giais au­to­mo­bi­liais at­va­žiuo­da­vo ir už­sie­ny­je už­dar­biau­jan­tys žmo­nės. Kai ku­rie reikš­da­vo pre­ten­zi­jas dėl pa­ke­tų tu­ri­nio ir ko­ky­bės ar­ba at­vi­rai pri­si­pa­žin­da­vo, kad gau­tus ma­ka­ro­nus ir kruo­pas su­šers šu­nims.

Mais­to pa­ke­tų po­rei­kis ma­žė­ja

Šie­met Kel­mės ra­jo­ne iš­da­lin­ta 3 367 mais­to pa­ke­tai. Praė­ju­sių me­tų pa­sku­ti­nį­jį ket­vir­tį iš­da­lin­ta 3 469 pa­ke­tai. Skai­čiai ro­dy­tų, jog skurs­tan­čių­jų su­ma­žė­jo 102. Ta­čiau se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tai dar ne­trykš­ta op­ti­miz­mu.

An­tai Lio­lių se­niū­ni­jo­je va­sa­rio mė­ne­sį pa­ra­mos mais­tu pri­rei­kė tik 129 gy­ven­to­jams. Spe­cia­lis­tė so­cia­li­niam dar­bui Vir­gi­ni­ja Tre­pens­kie­nė sa­ko, jog ba­lan­džio mė­ne­sį no­rin­čių gau­ti pa­ke­tus bus ke­lio­mis de­šim­ti­mis dau­giau. Šei­mos jau da­bar ne­ša do­ku­men­tus ir pra­šy­mus.

Praė­ju­sių me­tų pa­sku­ti­nį­jį ket­vir­tį dau­ge­lis že­mės tu­rin­čių šei­mų ga­vo tie­sio­gi­nes iš­mo­kas už jos dir­bi­mą, to­dėl paau­go pa­ja­mos ir pa­ra­ma mais­tu ne­prik­lau­sė. Taip yra ir ki­to­se se­niū­ni­jo­se.

Pa­ra­ma mais­tu pri­klau­so tuo­met, kai vie­nam šei­mos na­riui ne­ten­ka 187, 5 eu­ro pa­ja­mų per mė­ne­sį.

Va­sa­rį dau­giau­sia pa­ke­tų iš­da­ly­ta Kel­mės mies­te – 517. Tu­rint ome­ny­je gy­ven­to­jų skai­čių, pa­ra­ma pri­klau­sė vie­nam iš pen­kio­li­kos gy­ven­to­jų. 382 mais­to pa­ke­tus ga­vo Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai. Pa­ra­ma te­ko 169 šei­moms. Gy­ven­to­jų šio­je se­niū­ni­jo­je yra 2785.

Šau­kė­niš­kiams te­ko 240, už­ven­tiš­kiams – 218, kra­žiš­kiams – 190, pa­kra­žan­tiš­kiams – 179, Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams – 170, Ku­ke­čių – 139, Lio­lių – 129, Vai­gu­vos – 120, Ty­tu­vė­nų mies­to – 101 mais­to pa­ke­tas.

"Man pri­klau­so"

Daž­niau­sia pa­ra­mos mais­tu pra­šo šei­mos au­gi­nan­čios vai­kus. Jei­gu ke­tu­rių as­me­nų šei­mo­je dir­ba tik vie­nas iš tė­vų, pa­ra­ma daž­niau­sia pri­klau­so, nes at­ly­gi­ni­mai Kel­mės ra­jo­ne nė­ra di­de­li.

Pa­ra­ma mais­tu pri­klau­so ir pa­šal­pas gau­nan­čioms šei­moms. "Jei­gu vai­kai gau­na pa­ra­mą mo­kyk­los reik­me­nims ir ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­je, šei­mai pri­klau­so ir mais­to pa­ke­tai, – pa­sa­ko­ja Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė so­cia­li­niam dar­bui Vil­ma Po­ce­vi­čie­nė. – Kar­tais net pa­pil­do­mų do­ku­men­tų ne­pra­šo­me. Ap­link Ty­tu­vė­nus gy­ve­nan­tys žmo­nės pa­ke­tus pa­sii­ma iš se­niū­ni­jos. Bud­rai­čių, Šed­ba­rų, Pa­šiau­šės gy­ven­to­jai pa­ke­tus pa­sii­ma bend­ruo­me­nių na­muo­se. Kai ku­riems ne­ga­lin­tiems pa­siim­ti par­ve­ža kai­my­nai. Ki­tiems nu­ve­ža­me mes pa­tys. Bū­ti­ną­jį dar­bo sta­žą tu­rin­tys pen­si­nin­kai jau ne­bep­ra­šo pa­ra­mos mais­tu. Re­mia­me tik ke­le­tą vie­ni­šų šal­pos pen­si­jos ga­vė­jų."

Lio­lių se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė so­cia­li­niam dar­bui V. Tre­pens­kie­nė sa­ko, jog pa­ra­mą mais­tu ten­ka skir­ti ir jau­niems, svei­kiems žmo­nėms, ku­rie ne­mo­ty­vuo­ti ar­ba ne­tu­ri są­ly­gų dirb­ti: gy­ve­na ato­kiuo­se vien­kie­miuo­se, ne­tu­ri sa­vo au­to­mo­bi­lio, o au­to­bu­sai ne­kur­suo­ja, nė­ra kaip nu­vyk­ti į dar­bą.

Tą pa­tį tvir­ti­na ir Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė so­cia­li­niam dar­bui E. Kas­pa­ra­vi­čie­nė: "Iš Gri­nių mais­to pa­ke­tus gau­na vos trys ar ke­tu­ri gy­ven­to­jai. Pa­ra­mos pri­rei­kia gy­ve­nan­tiems kai­mo glū­du­mo­je, kai sun­ku pa­siek­ti dar­bo­vie­tę, o ūki­nin­kau­ti ne­pa­kan­ka že­mės ar­ba ūkis la­bai ne­di­de­lis ir duo­da men­kai pa­ja­mų."

Ar yra šei­mų, ku­rios gė­di­ja­si im­ti mais­to pa­ke­tus? Se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tės tvir­ti­na, jog vie­na ki­ta šei­ma yra. Vie­nos la­bai ne­drą­siai at­ne­ša pra­šy­mus, ki­tos vi­sai nei­ma, sa­ko: "Man gė­da".

Ta­čiau dau­gu­ma tie­siog atei­na at­siim­ti to, kas pri­klau­so.