Lauryno Ivinskio gimnazijai – Taikos vėliava

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Tai­kos vė­lia­vą gim­na­zi­jai įtei­kė Tai­kos vė­lia­vos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, Tarp­tau­ti­nio tai­kos vė­lia­vos ko­mi­te­to prie Jung­ti­nių Tau­tų koor­di­na­to­rė Lie­tu­vo­je Auk­sė Nar­vi­lie­nė.
Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, pra­dė­da­ma nau­juo­sius moks­lo me­tus, su­lau­kė ypa­tin­go įver­ti­ni­mo – įteik­ta Tai­kos vė­lia­va, o gim­na­zi­jai su­teik­tas gar­bin­gas Tai­kos mo­kyk­los var­das.

Tai­kos vė­lia­vą į iš­kil­min­gą moks­lo me­tų ati­da­ry­mo šven­tę at­ve­žė ir įtei­kė Tai­kos vė­lia­vos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, Tarp­tau­ti­nio tai­kos vė­lia­vos ko­mi­te­to prie Jung­ti­nių Tau­tų koor­di­na­to­rė Lie­tu­vo­je Auk­sė Nar­vi­lie­nė.

Šie­met gim­na­zi­jos du­ris pra­vė­rė apie 370 gim­na­zis­tų, iš ku­rių – apie 100 pir­mo­kų – 4 kla­sių komp­lek­tai bei 99 bū­si­mi abi­tu­rien­tai – ket­vir­tos gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­niai.

Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė pri­sta­ty­da­ma vieš­nią dr. Auk­sę Nar­vi­lie­nę ir jos gar­bin­gą mi­si­ją įteik­ti mo­kyk­lai Tai­kos ir Kul­tū­ros vė­lia­vą, pa­brė­žė, kad bū­tent Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, jos ta­len­tin­gi ir su­ma­nūs mo­ky­to­jai išug­dė to­kius mo­ki­nius, ku­rie su­ge­bė­jo sa­vo ži­nio­mis ir ta­len­tu nu­ste­bin­ti net tarp­tau­ti­nį Tai­kos vė­lia­vos ko­mi­te­tą, tuo ga­li džiaug­tis gim­na­zi­ja, Šiau­lių ra­jo­nas ir vi­sa Lie­tu­va.

Bū­tent šios gim­na­zi­jos gim­na­zis­tas Ado­mas Au­ga, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Rai­mon­dos Rum­bi­nai­tės auk­lė­ti­nis, lai­mė­jo Tarp­tau­ti­nio tai­kos vė­lia­vos ko­mi­te­to prie Jung­ti­nių Tau­tų sky­riaus Lie­tu­vo­je skelb­tą res­pub­li­ki­nį mo­ki­nių ra­ši­nių kon­kur­są "Kaip su­pras­ti žo­džius – Tai­kos vė­lia­va kvie­čia kur­ti gro­žį?", skir­tą Pa­sau­li­nei kul­tū­ros die­nai ir tuo mo­kyk­lai pel­nė Tai­kos vė­lia­vą.

2006 me­tų lie­pos 19 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas priė­mė įsta­ty­mą, ku­riuo ba­lan­džio 15-oji įtei­sin­ta Kul­tū­ros die­na kaip at­min­ti­na die­na. Šią die­ną 1935 me­tais Va­šing­to­ne dvi­de­šimt vie­na Ame­ri­kos že­my­no ša­lis ra­ti­fi­ka­vo Re­ri­cho Pak­tą – su­tar­tį dėl me­no, moks­lo įstai­gų ir is­to­ri­nių pa­mink­lų ap­sau­gos ka­ro ir tai­kos me­tu nau­do­jant Tai­kos vė­lia­vą. Jos sim­bo­liu "Tai­ka per kul­tū­rą" pa­si­rink­tas ru­bi­no spal­vos žie­das, juo­sian­tis tris ru­bi­no spal­vos skri­tu­lius bal­ta­me fo­ne.

"Tai­kos vė­lia­va sim­bo­li­zuo­ja pa­grin­di­nes ir aukš­čiau­sias žmo­ni­jos ver­ty­bes. Tai – kul­tū­ros žie­de ap­juos­tos re­li­gi­ja, moks­las ir me­nas. Tai – praei­tis, atei­tis ir da­bar­tis am­ži­ny­bės ra­te. Tai ir šven­čiau­sia Tre­jy­bė krikš­čio­ny­bė­je. Tai ir šei­ma – tė­tis ma­ma vai­kai, šei­mos mei­lės žie­de. Šį ypa­tin­gą sim­bo­lį – Tai­kos vė­lia­vą sie­kė tu­rė­ti ir švie­siau­si tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos žmo­nės, o šian­dien jos nu­si­pel­nė­te jūs", – pa­si­džiau­gė Tai­kos vė­lia­vos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja yra 20-oji mo­kyk­la Lie­tu­vo­je, ku­riai įteik­ta Tai­kos vė­lia­va. Ją prie gim­na­zi­jos iš­kė­lė šios gar­bės nu­si­pel­nę gim­na­zis­tai įvai­rių kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jai ir dip­lo­man­tai Ado­mas Au­ga ir Da­nu­tė Ples­kū­nai­tė.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.