Laisvei skirtas respublikinis dainų konkursas

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Di­džių­jų vo­ka­li­nių an­samb­lių gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą užė­mė Šiau­lių „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos vo­ka­li­nis an­samb­lis „Fres­co“.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­ta­me res­pub­li­ki­nia­me vo­ka­li­nių an­samb­lių kon­kur­se „Lais­vė – Lie­tu­vos šir­dis“, ku­ris tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuo­ja­mas, pa­mi­nint Sau­sio 13-osios įvy­kius, pa­si­ro­dė 19 ko­lek­ty­vų iš vi­sos Lie­tu­vos. Dvie­jose skir­tin­go­se ka­te­go­ri­jo­se iš­rink­ti nu­ga­lė­to­jai iš Ku­piš­kio ir Šiau­lių.

Iš­rin­ko ge­riau­sius dvie­jo­se gru­pė­se

Di­džių­jų vo­ka­li­nių an­samb­lių gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą, pa­brė­žiant ko­lek­ty­vo jau­nat­viš­ką po­lė­kį, ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Šiau­lių Uni­ver­si­te­to do­cen­to, cho­ro „Pa­va­sa­ris“ va­do­vo Ge­di­mi­no Ra­ma­naus­ko, nu­spren­dė skir­ti Šiau­lių „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos vo­ka­li­niam an­samb­liui „Fres­co“ (va­do­vė Auš­ra Kar­da­šie­nė). Ant­rą vie­tą lai­mė­jo ir ap­do­va­no­ji­mą iš­si­ve­žė Ku­piš­kio kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Vers­mė“ (va­do­vė Li­di­ja San­kaus­kie­nė). Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Uk­mer­gės kul­tū­ros cent­ro miš­riam vo­ka­li­niam an­samb­liui „Kla­si­ka“ (va­do­vė Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė).

Ma­žų­jų vo­ka­li­nių an­samb­lių gru­pė­je pir­mą­ja vie­ta bu­vo įver­tin­tas Ku­piš­kio kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nio an­samb­lio „Duo“ (va­do­vė Ni­di­ja San­kaus­kie­nė) pa­si­ro­dy­mas. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Kel­mės ra­jo­no Kra­žių Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­niam kvar­te­tui „Vi­va­ce“ (va­do­vė Jur­gi­ta Ge­lum­bic­kie­nė), tre­čio­ji – Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro due­tui Sand­rai ir Al­fon­sui Gied­roms (va­do­vė S. Gied­rė).

Uk­mer­gės ra­jo­no Žel­vos gim­na­zi­jos vai­ki­nų vo­ka­li­nis an­samb­lis ap­do­va­no­tas už ge­riau­siai at­lik­tą lie­tu­viš­ką pa­trio­ti­nę dai­ną. Ge­riau­sio­jo kon­cer­meis­te­rio var­das šia­me kon­kur­se ati­te­ko Da­nu­tei Strec­kie­nei iš Šiau­lių ra­jo­no.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro miš­riam vo­ka­li­niam an­samb­liui „Ko­le­gos“ ati­te­ko vie­nas iš Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro sim­pa­ti­jų pri­zų. Dar vie­ną pri­zą Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da Gu­di­nai­tė įtei­kė jau mi­nėtam Uk­mer­gės ra­jo­no Žel­vos gim­na­zi­jos vai­ki­nų vo­ka­li­nio an­samb­lio va­do­vui Vil­man­tui Driu­kui.

Iš­da­lin­ta daug pri­zų

Sei­mo na­rio Liu­do Jo­nai­čio pa­ska­ti­na­muo­sius dip­lo­mus jo pa­dė­jė­ja In­ga Brū­žie­nė įtei­kė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro vo­ka­li­niam an­samb­liui „Jie­va­rė­lė“ (va­do­vės Alf­re­da Ga­vor­kie­nė) ir Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro vo­ka­li­nam ter­ce­tui „Ani­ma“ (va­do­vas Ai­das Ka­lin­či­kas).

Me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus sim­pa­ti­jų pri­zas iš vi­ce­me­rės Vai­dos Alek­na­vi­čie­nės ran­kų ke­lia­vo Gargž­dų kul­tū­ros cent­ro šiuo­lai­ki­nio dai­na­vi­mo stu­di­jos suau­gu­sių­jų an­samb­lio va­do­vei Eri­kai Kri­pie­nei.

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to va­do­vės Da­lia Ži­le­vi­čie­nė sim­pa­ti­jų pri­zą sky­rė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Bai­so­ga­los kul­tū­ros cent­ro vo­ka­li­niam mo­te­rų an­samb­liui (va­do­vė Ne­rin­ga Ber­na­dic­kie­nė). Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus di­re­ko­rės Ra­sos Ali­šaus­kie­nės pri­zas įteik­tas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo Vo­ve­riš­kių mo­te­rų vo­ka­li­niam an­samb­liui „Vo­vin­gė“ (va­do­vė Dai­va Kemb­rie­nė).

Kol bu­vo ren­ka­mi nu­ga­lė­to­jai, žiū­ro­vams nuo­bo­džiau­ti ne­lei­do Jo­niš­kio ku­ltū­ros cent­ro tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vai „Ra­ti­lis“ ir „Jie­va­ras“ (va­do­vas Vi­tol­das Kra­ji­nas), bei kul­tū­ros cent­ro ETC gru­pės (va­do­vė Do­vi­lė Juk­nie­nė) so­lis­tės Jo­lan­tos Gi­žie­nės ir gi­ta­ris­to Ma­riaus Vit­kaus­ko due­tas. Pa­si­ro­dė ir Sig­mos Jo­nu­šie­nės va­do­vau­ja­mos jau­no­sios šo­kė­jos.

Šiuo kon­kur­su sie­kia­ma ak­ty­vin­ti vo­ka­li­nio žan­ro veik­lą, ska­tin­ti an­samb­lius to­bu­lė­ti, pro­pa­guo­ti lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių, teks­tų kū­rė­jų au­to­ri­nę kū­ry­bą pi­lie­ti­ne te­ma­ti­ka, lie­tu­vių liau­dies dai­nas.