Laisvei skirtas respublikinis dainų konkursas

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Di­džių­jų vo­ka­li­nių an­samb­lių gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą užė­mė Šiau­lių „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos vo­ka­li­nis an­samb­lis „Fres­co“.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­ta­me res­pub­li­ki­nia­me vo­ka­li­nių an­samb­lių kon­kur­se „Lais­vė – Lie­tu­vos šir­dis“, ku­ris tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuo­ja­mas, pa­mi­nint Sau­sio 13-osios įvy­kius, pa­si­ro­dė 19 ko­lek­ty­vų iš vi­sos Lie­tu­vos. Dvie­jose skir­tin­go­se ka­te­go­ri­jo­se iš­rink­ti nu­ga­lė­to­jai iš Ku­piš­kio ir Šiau­lių.

Iš­rin­ko ge­riau­sius dvie­jo­se gru­pė­se

Di­džių­jų vo­ka­li­nių an­samb­lių gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą, pa­brė­žiant ko­lek­ty­vo jau­nat­viš­ką po­lė­kį, ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Šiau­lių Uni­ver­si­te­to do­cen­to, cho­ro „Pa­va­sa­ris“ va­do­vo Ge­di­mi­no Ra­ma­naus­ko, nu­spren­dė skir­ti Šiau­lių „Ro­mu­vos“ gim­na­zi­jos vo­ka­li­niam an­samb­liui „Fres­co“ (va­do­vė Auš­ra Kar­da­šie­nė). Ant­rą vie­tą lai­mė­jo ir ap­do­va­no­ji­mą iš­si­ve­žė Ku­piš­kio kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Vers­mė“ (va­do­vė Li­di­ja San­kaus­kie­nė). Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Uk­mer­gės kul­tū­ros cent­ro miš­riam vo­ka­li­niam an­samb­liui „Kla­si­ka“ (va­do­vė Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė).

Ma­žų­jų vo­ka­li­nių an­samb­lių gru­pė­je pir­mą­ja vie­ta bu­vo įver­tin­tas Ku­piš­kio kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nio an­samb­lio „Duo“ (va­do­vė Ni­di­ja San­kaus­kie­nė) pa­si­ro­dy­mas. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Kel­mės ra­jo­no Kra­žių Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­niam kvar­te­tui „Vi­va­ce“ (va­do­vė Jur­gi­ta Ge­lum­bic­kie­nė), tre­čio­ji – Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro due­tui Sand­rai ir Al­fon­sui Gied­roms (va­do­vė S. Gied­rė).

Uk­mer­gės ra­jo­no Žel­vos gim­na­zi­jos vai­ki­nų vo­ka­li­nis an­samb­lis ap­do­va­no­tas už ge­riau­siai at­lik­tą lie­tu­viš­ką pa­trio­ti­nę dai­ną. Ge­riau­sio­jo kon­cer­meis­te­rio var­das šia­me kon­kur­se ati­te­ko Da­nu­tei Strec­kie­nei iš Šiau­lių ra­jo­no.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro miš­riam vo­ka­li­niam an­samb­liui „Ko­le­gos“ ati­te­ko vie­nas iš Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro sim­pa­ti­jų pri­zų. Dar vie­ną pri­zą Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da Gu­di­nai­tė įtei­kė jau mi­nėtam Uk­mer­gės ra­jo­no Žel­vos gim­na­zi­jos vai­ki­nų vo­ka­li­nio an­samb­lio va­do­vui Vil­man­tui Driu­kui.

Iš­da­lin­ta daug pri­zų

Sei­mo na­rio Liu­do Jo­nai­čio pa­ska­ti­na­muo­sius dip­lo­mus jo pa­dė­jė­ja In­ga Brū­žie­nė įtei­kė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro vo­ka­li­niam an­samb­liui „Jie­va­rė­lė“ (va­do­vės Alf­re­da Ga­vor­kie­nė) ir Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro vo­ka­li­nam ter­ce­tui „Ani­ma“ (va­do­vas Ai­das Ka­lin­či­kas).

Me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus sim­pa­ti­jų pri­zas iš vi­ce­me­rės Vai­dos Alek­na­vi­čie­nės ran­kų ke­lia­vo Gargž­dų kul­tū­ros cent­ro šiuo­lai­ki­nio dai­na­vi­mo stu­di­jos suau­gu­sių­jų an­samb­lio va­do­vei Eri­kai Kri­pie­nei.

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to va­do­vės Da­lia Ži­le­vi­čie­nė sim­pa­ti­jų pri­zą sky­rė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Bai­so­ga­los kul­tū­ros cent­ro vo­ka­li­niam mo­te­rų an­samb­liui (va­do­vė Ne­rin­ga Ber­na­dic­kie­nė). Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus di­re­ko­rės Ra­sos Ali­šaus­kie­nės pri­zas įteik­tas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Bri­dų fi­lia­lo Vo­ve­riš­kių mo­te­rų vo­ka­li­niam an­samb­liui „Vo­vin­gė“ (va­do­vė Dai­va Kemb­rie­nė).

Kol bu­vo ren­ka­mi nu­ga­lė­to­jai, žiū­ro­vams nuo­bo­džiau­ti ne­lei­do Jo­niš­kio ku­ltū­ros cent­ro tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vai „Ra­ti­lis“ ir „Jie­va­ras“ (va­do­vas Vi­tol­das Kra­ji­nas), bei kul­tū­ros cent­ro ETC gru­pės (va­do­vė Do­vi­lė Juk­nie­nė) so­lis­tės Jo­lan­tos Gi­žie­nės ir gi­ta­ris­to Ma­riaus Vit­kaus­ko due­tas. Pa­si­ro­dė ir Sig­mos Jo­nu­šie­nės va­do­vau­ja­mos jau­no­sios šo­kė­jos.

Šiuo kon­kur­su sie­kia­ma ak­ty­vin­ti vo­ka­li­nio žan­ro veik­lą, ska­tin­ti an­samb­lius to­bu­lė­ti, pro­pa­guo­ti lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių, teks­tų kū­rė­jų au­to­ri­nę kū­ry­bą pi­lie­ti­ne te­ma­ti­ka, lie­tu­vių liau­dies dai­nas.

Komentarai

Organizatoriams    Pen, 2020-01-17 / 12:45
Organizatoriams reiktų rimtai pagalvoti apie platesnį kategorijų įvedimą šiame renginyje. Visų pirma, atskiroje kategorijoje turėtų varžytis suaugusiųjų ir jaunimo kolektyvai. Taipogi labai nelygios miestų ir mažų miestelių kolektyvų jėgos, jei mieste kolektyvo dalyvius galima rinktis iš turinčių muzikinį išsilavinimą, tai miesteliuose dirbama su tuo, kas nori dainuoti. Dar kažkaip reiktų išspręsti profesionalų (muzikos mokytojų, specialistų ir kviestinių atlikėjų) ir saviveiklininkų varžymosi vienoje kategorijoje klausimą, jis opus ne tik Joniškio, bet visos Lietuvos mastu. Ir dar tai buvo labai varginantis renginys - kelionėje iki JOniškio praleidus 2-3 valandas, laukti išėjimo į sceną dar 5-6 valandas šurmulyje, kur nėra atskirų persirengimo kambarių, kur stovi fortepijonas ir bet kas dainuoja bet ką, yra labai sunku. Visumoje renginys buvo aukšto lygio, ačiū organizatoriams.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.