Kolektyvai pakvietė į rokenrolišką pasaką

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
"Rock and Roll" Ka­lė­das žiū­ro­vams su­ren­gė Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vai ir jų sve­čiai.
Kas­met Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re ren­gia­mas ka­lė­di­nis me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas šie­met bu­vo ki­toks nei anks­tes­niais me­tais.
Cent­re vei­kian­tys ko­lek­ty­vai ir jų sve­čiai žiū­ro­vus pa­kvie­tė į "Rock and Roll" Ka­lė­das.
Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jos ant­ro­kai ka­lė­di­nia­me ren­gi­ny­je vir­to nykš­tu­kais.

Ko­lek­ty­vų do­va­na rad­vi­liš­kie­čiams

Kas­me­ti­nis Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vei­kian­čių me­no ko­lek­ty­vų ka­lė­di­nis kon­cer­tas – sa­vo­tiš­ka jų ata­skai­ta žiū­ro­vams.

Šių­me­tis teat­ra­li­zuo­tas ka­lė­di­nis ren­gi­nys, kaip ir kas­met, su­lau­kė di­de­lio žiū­ro­vų dė­me­sio – kul­tū­ros cent­ro sa­lė vos tal­pi­no su­si­rin­ku­sius pa­si­žiū­rė­ti, ko­kį re­gi­nį jiems pa­do­va­nos vie­ną ar ki­tą me­no ko­lek­ty­vą lan­kan­tys ar­ti­mie­ji.

Šių­me­tis ka­lė­di­nis kon­cer­tas, ku­rį re­ži­sa­vo re­ži­sie­rė Gre­tė Kaž­dai­ly­tė, pa­kvie­tė į "Rock and Roll" Ka­lė­das, ku­rios iš anks­tes­nių me­tų pa­si­ro­dy­mų iš­si­sky­rė jau­nat­viš­ka pro­gra­ma, ori­gi­na­lu­mu, pa­grin­di­nės te­mos rea­li­za­vi­mo vien­ti­su­mu, gra­žia, spal­vin­ga da­ly­vių ap­ran­ga.

Ren­gi­ny­je pa­ka­ko ir dai­nų, ir šo­kių, ir mu­zi­kos. Čia se­no­vė py­nė­si su da­bar­ti­mi, pa­sa­ka – su rea­ly­be.

Sce­no­je – per 100 ar­tis­tų

Aš­tuo­nio­lik­to­jo gim­ta­die­nio su­lau­ku­sio prin­co ro­ken­ro­liš­ką gim­ta­die­nio šven­tę pa­puo­šė į puo­tą at­vy­ku­si mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu su ne­ri­bo­tu in­ter­ne­tu ap­do­va­no­ta Snie­guo­lė bei su svi­ta (folk­lo­ro an­samb­liu "Ai­di­ja" bei liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la "Rad­vi­ja") ir dviem sū­nu­mis ją ap­lan­kiu­si pa­mo­tė.

Sce­no­je siau­tė­jo ke­tur­ra­čiu at­va­žia­vę ro­ke­riai, ant sce­nos lyg ant po­diu­mo vaikš­čio­jo ori­gi­na­lią dra­bu­žių ko­lek­ci­ją de­monst­ruo­jan­tys mo­de­liai, su­pa­kuo­tas do­va­nas ne­šio­jo nykš­tu­kai, prin­cui at­si­pa­lai­duo­ti ne­lei­do aki­niuo­tų ap­sau­gi­nin­kų ko­man­da.

Vi­sus per­so­na­žus, ku­rių su­si­da­rė ge­ro­kai per 100, su­kū­rė nau­ja­me amp­lua pa­si­ro­dę iki tol rad­vi­liš­kie­čiams ge­rai pa­žįs­ta­mi ko­lek­ty­vai.

Šven­tė­je pa­si­ro­dė miš­rus cho­ras (va­do­vas Kęs­tu­tis Pakš­tas), liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Pat­rep­sė­lis" (va­do­vė Ro­mu­tė Baš­ke­vi­čie­nė), vai­kų šo­kių ko­lek­ty­vas "Fla­min­gas" (va­do­vė Dai­na Svirs­ky­tė), teat­ro stu­di­ja (va­do­vė Ra­sa At­ko­čiū­nie­nė), Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių avan­gar­di­nių ma­dų šou (mo­ky­to­ja Jad­vy­ga Kur­mans­kie­nė), li­ni­ji­nių šo­kių gru­pė "Iliu­zi­ja" ( va­do­vė Ro­mu­tė Baš­ke­vi­čie­nė), spor­ti­nių šo­kių klu­bas "Mi­lag­ras" (va­do­vė Ra­min­ta Gi­lė), šo­kių ko­lek­ty­vai "Šel­miai", "Šel­miu­kai", "Ver­pe­tu­kės" (va­do­vas Ed­mun­das Ver­pe­tins­kas), folk­lo­ro an­samb­lis "Ai­di­ja" (Do­na­tas Stak­vi­le­vi­čius), liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la "Se­ni pa­žįs­ta­mi" (To­mas Ka­na­pins­kas), liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la "Rad­vi­ja" (Jū­ra­tė Stak­vi­le­vi­čie­nė), mu­zi­ka­vi­mo stu­di­ja (Man­tas Mar­ku­šen­ka).

Ro­ken­ro­liš­kos pa­sa­kos per­so­na­žus kū­rė Eva Gin­ke­vi­čiū­tė, Ie­va Vai­čiu­ly­tė, Ai­mis Gin­ke­vi­čius, Gab­rie­lė Ka­zo­kai­ty­tė ir Gei­das Va­ro­nas.

Pa­si­bai­gus pa­sa­kai su lai­min­ga pa­bai­ga, vi­si jos da­ly­viai bu­vo pa­ma­lo­nin­ti sal­džio­mis svei­kuo­liš­ko­mis do­va­no­mis.