Kelmėje surengta mokslinė praktinė konferencija

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Be­veik kiek­vie­nais me­tais Kel­mė­je vyks­tan­čio­se moks­li­nė­se pra­kti­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se da­ly­vau­jan­tis Po­vi­las Vy­te­nis And­riu­kai­tis siū­lė Lie­tu­vai tap­ti svei­kų mies­tų ša­li­mi.
Kel­mė­je Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ini­cia­ty­va su­reng­ta Al­mos Mon­kaus­kai­tės var­do moks­li­nė pra­kti­nė kon­fe­ren­ci­ja "Dvi­de­šim­ties me­tų pa­tir­tis – in­ves­ti­ci­ja į žmo­gaus svei­ka­tą ir ge­ro­vę".
To­kios vi­suo­me­nės svei­ka­ti­ni­mui skir­tos moks­li­nės pra­kti­nės kon­fe­ren­ci­jos yra vie­nos iš uni­ka­liau­sių­jų Lie­tu­vo­je. Jų pra­di­nin­kė bu­vo il­gą lai­ką Kel­mės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­re, vė­liau Sei­mo na­re dir­bu­si Al­ma Mon­kaus­kai­tė. Šie­met, pa­ger­biant jos at­mi­ni­mą, kon­fe­ren­ci­ja pa­va­din­ta Al­mos Mon­kaus­kai­tės var­du.

Svei­kų mies­tų ša­lis?

Kon­fe­ren­ci­jai pir­mo­je da­ly­je pir­mi­nin­ka­vo Vil­niaus mies­to psi­chi­kos sveiak­tos cent­ro Psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ona Da­vi­do­nie­nė ir Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­rė Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tė dr. Da­lia Mi­niaus­kie­nė, ant­ro­je da­ly­je – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to doc.dr. Liu­bo­vė Mu­raus­kie­nė ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė Lie­tu­vo­je bei Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rė Ing­ri­da Zur­ly­tė.

Pra­ne­ši­mą "Kli­ma­to kai­tos įsi­pa­rei­go­ji­mai, pir­mi­nė svei­ka­tos prie­žiū­ra, vi­suo­ti­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros aprėptis– įran­kiai įgy­ven­di­nant JT Dar­naus vys­ty­mo­si tiks­lus ir už­da­vi­nius" pa­ren­gė bu­vęs Eu­ro­pos są­jun­gos ko­mi­sa­ras, at­sa­kin­gas už svei­ka­tą ir mais­to sau­gą, Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis.

Jis kal­bė­jo apie bū­ti­ny­bę pe­rei­ti prie mi­ni­ma­liai tar­šių tech­no­lo­gi­jų, iki 2030 me­tų per­pus su­ma­žin­ti ang­lies dvi­de­gi­nio iš­me­ti­mą, nes atei­na nau­jos epi­de­mi­jos, su­si­ju­sios su kli­ma­to kai­ta. Oro už­terš­tu­mas – vie­nas iš svar­biau­sių svei­ka­tos veiks­nių.

Lie­tu­vos žmo­nių svei­ka­tos ro­dik­liai nė­ra pui­kūs. Tai le­mia ir ne­pa­kakn­ka­ma so­cia­li­nė ge­ro­vė. V. P. And­riu­kai­tis, sa­kė, jog, baig­da­mas ka­den­ci­ją Lie­tu­vos me­rams iš­siun­ti­nė­jo laiš­kus, ku­riuo­se ra­gi­no pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą "Lie­tu­va – svei­kų mies­tų ša­lis". Tai ga­lė­tų bū­ti mū­sų ša­lies iš­skir­ti­nu­mas. O pa­tei­sin­ti to­kį var­dą pa­dė­tų daž­nes­nis nau­do­ji­ma­sis vie­šuo­ju trans­por­tu, svei­kes­nė mi­ty­ba, per­kant vie­tos ūki­nin­kų pro­duk­ci­ją, ja mai­ti­nan­tis ne tik šei­mo­se, bet ir mo­kyk­lo­se.

Kaip vie­ną svar­biau­sių svei­kų mies­tų po­žy­mių pra­ne­šė­jas iš­sky­rė ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ska­ti­ni­mą, sie­kį kur­ti mies­tus be ta­ba­ko, nes vie­na gat­vė­je nu­mes­ta nuo­rū­ka už­ter­šia tok­si­nais 150 lit­rų van­dens. O kiek nuo­rū­kų pa­lie­ka­ma, pa­vyz­džiui, Pa­lan­gos pa­plū­di­miuo­se!

V.P. And­riu­kai­tios kė­lė ir mais­to švais­ty­mo pro­ble­mą. Eu­ro­pos są­jun­go­je kas­met iš­me­ta­ma po 88 mi­li­jo­nus to­nų ge­ro mais­to, ku­rio ver­tė 143 mi­li­jar­dai eu­rų. Pra­ne­šė­jas siū­lė sa­vi­val­dy­bėms jung­tis, reng­ti bend­rus pro­jek­tus ir drau­ge ko­vo­ti prieš mais­to švais­ty­mą , o tuo pa­čiu ir tar­šą.

Svei­ka­tą le­mia fi­nan­si­nė ge­ro­vė ir tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mas

PSO at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vė I. Zur­ly­tė pra­ne­ši­me Žmo­gaus svei­ka­ta ir ge­ro­vė" ak­cen­ta­vo, jog Lie­tu­vo­je dau­giau­sia prieš­lai­ki­nių mir­čių įvyks­ta dėl šir­dies krau­ja­gys­lių, on­ko­lo­gi­nių ir in­fek­ci­nių li­gų. Mo­te­rys re­čiau bū­na pa­ten­kin­tos gy­ve­ni­mu ir daž­niau ser­ga psi­chi­nė­mis li­go­mis ne­gu vy­rai. Tai daž­niau­sia vyks­ta to­se gy­ven­to­jų gru­pė­se, ku­rios tu­ri ma­žiau­sias pa­ja­mas. Psi­chi­nei svei­ka­tai daug įta­kos tu­ri ir men­kas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas vie­nas ki­tu.

Kel­mės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė sa­vo pra­ne­ši­me kal­bė­da­ma apie in­ves­ti­ci­jas į žmo­gaus svei­ka­tą, pa­si­džiau­gė, jog ra­jo­ne su­ma­žė­jo ser­gan­čių šir­dies krau­ja­gys­lių li­go­mis bei II ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu, ma­žiau mir­čių nuo vė­žio, o vai­kų dan­tu­kai – vie­ni svei­kiau­sių Lie­tu­vo­je.

L. Mu­raus­kie­nė pa­ne­ši­me "Fi­nan­si­nė gy­ven­to­jų ap­sau­ga" tei­gė, jog skur­das daž­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui vis dar truk­do pa­si­nau­do­ti svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­go­mis. Daž­nas gy­ven­to­jas svei­ka­ti­ni­mui skir­tas sa­vo lė­šas iš­lei­džia vais­tams, odon­to­lo­go pa­slau­goms, diag­nos­ti­niams ty­ri­mams ir sta­cio­na­ro pa­gal­bai. Ta­čiau na­mų ūkio ty­ri­mai ro­do, jog dau­gu­mai gy­ven­to­jų pi­ni­gų už­ten­ka tik vais­tams. Pas­te­bė­ta, jog re­cep­ti­nių vais­tų lie­tu­viai su­var­to­ja ma­žiau ne­gu ES vi­dur­kis, ta­čiau ne­re­cep­ti­nių vais­tų su­var­to­ja­ma dau­giau ne­gu ki­to­se bend­ri­jos ša­ly­se.

Pra­ne­ši­mus kon­fe­ren­ci­jai pa­ren­gė ir Vil­niaus univ­ver­si­te­to Geo­moks­lų ins­ti­tu­to doc.dr. Jus­tas Ka­žys, kal­bė­jęs apie kli­ma­to kai­tos po­vei­kį vi­suo­me­nės svei­ka­tai, O. Da­vi­do­nie­nė, ana­li­za­vu­si glo­ba­li­za­ci­jos reikš­mę žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kiams, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos pro­f. Kas­ty­tis Šmi­gels­kas, iš­kė­lęs moks­lei­vių gy­ven­se­nos pro­ble­mas, D. Mi­niaus­kie­nė, kal­bė­ju­si apie pre­ven­ci­jos pro­gra­mas, Šiau­lių res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos gy­dy­to­jas Mar­ty­nas Ged­mi­nas, kal­bė­jęs apie "auk­si­nes in­sul­to mi­nu­tes" bei fa­ra­ma­ko­lo­gas, fi­to­te­ra­peu­tas Vir­gi­li­jus Skir­ke­vi­čius, pri­sta­tęs gam­tos po­ten­cia­lo reikš­mę žmo­gaus svei­ka­tai.

Susijusios naujienos