Karikatūristas ir grafikas surengė išskirtinę parodą

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Nors Ama­li­jus Nar­bu­tas tu­ri in­ži­ne­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, o me­no mo­kė­si sa­va­ran­kiš­kai, jo dar­bai ne kar­tą eks­po­nuo­ti pa­ro­do­se vi­so­je Lie­tu­vo­je, jo dar­bų yra įsi­gi­ję me­no mė­gė­jai iš Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos, Pran­cū­zi­jos, Ka­na­dos.
Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis gra­fi­kas, ka­ri­ka­tū­rų meist­ras Ama­li­jus Nar­bu­tas pa­kvie­tė į sa­vo kū­ry­bos dar­bų pa­ro­dą „Ap­link sau­lę 85 kar­tus“. Au­to­rius tu­ri in­ži­ne­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, me­no mo­kė­si sa­va­ran­kiš­kai, jo dar­bai ne kar­tą eks­po­nuo­ti pa­ro­do­se vi­so­je Lie­tu­vo­je, jo dar­bų yra įsi­gi­ję me­no mė­gė­jai iš Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos, Pran­cū­zi­jos, Ka­na­dos.
Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ši Ama­li­jaus Nar­bu­to ka­ri­ka­tū­ra 2018 me­tais jam pel­nė ap­do­va­no­ji­mą tarp­tau­ti­nia­me Kip­ro –Turkijos ka­ri­ka­tū­ris­tų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ta­me kon­kur­se.

Port­re­tas įra­šy­tas į ka­ra­lie­nės mu­zie­jaus kar­to­te­ką

Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je ati­da­ry­to­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mos ke­lios de­šim­tys Ama­li­jaus Nar­bu­to dar­bų: gra­fi­kos, ku­rio­je sa­vi­tai pa­žvel­gia­ma į su­pan­tį pa­sau­lį, žmo­nių san­ty­kius, iš­gy­ve­ni­mus, ka­ri­ka­tū­rų, iš­juo­kian­čių gy­ve­ni­mo ne­ge­ro­ves, ne­vy­ku­sius po­li­ti­kų spren­di­mus. Li­no­rai­ži­niuo­se įam­žin­ti žvel­gia vals­ty­bės ko­ri­fė­jai: Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, Vin­cas Ku­dir­ka, pa­teik­ta buk­le­tų įvai­rių tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų, ku­rio­se au­to­rius da­ly­va­vo, ka­ta­lo­gų. V. Ku­dir­kos pla­ka­ti­nis po­rtre­tas nuo 1991 me­tų įra­šy­tas į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Vik­to­ri­jos ir Al­ber­to“ (ka­ra­lie­nės Vik­to­ri­jos) mu­zie­jaus kar­to­te­ką.

Me­no­ty­ri­nin­kė Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė pa­ro­dos pri­sta­ty­me sa­kė, kad „Ama­li­jus yra mū­sų“, jo as­me­niu su­jung­da­ma Šiau­lius ir Jo­niš­kį, nes me­ni­nin­kas da­bar jau ta­pęs jo­niš­kie­čiu, bet daug me­tų gy­ve­no Šiau­liuo­se. Sa­vu jį va­di­no ir Šiau­lių kraš­to ba­jo­rų są­jun­gos va­do­vė Dia­na Vals­kie­nė, nes pa­ro­dos au­to­rius ki­lęs iš gar­sios Nar­bu­tų gi­mi­nės, ga­vu­sios her­bą su liū­to gal­va ir de­gan­čiu lie­žu­viu nuo 1413 me­tų.

Kon­kur­sų dip­lo­man­tas

Ama­li­jus Nar­bu­tas gi­mė 1934 me­tais Klai­pė­do­je, tad pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas „Ap­link sau­lę 85 kar­tus“ sim­bo­liš­kai pri­me­na apie ka­ri­ka­tū­ris­to, gra­fi­ko am­žių, ku­rį įpras­mi­na kū­ry­ba. Bū­tent ji lie­ja­si kaip iš gau­sy­bės ra­go.

Ama­li­jus Nar­bu­tas jau tre­jus me­tus iš ei­lės nuo 2016-ųjų ta­po tarp­tau­ti­nio Kip­ro –Turkijos ka­ri­ka­tū­ris­tų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so dip­lo­man­tu. Jam at­siųs­ti ap­do­va­no­ji­mai – me­da­lis ir pri­zas. Šia­me kon­kur­se jis bu­vo vie­nin­te­lis ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos at­sto­vas, pa­te­kęs tarp gau­saus bū­rio lai­mė­to­jų iš pa­čių įvai­riau­sių pa­sau­lio kam­pe­lių: Tur­ki­jos, Ira­no, Ru­si­jos, Mek­si­kos, In­do­ne­zi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Al­žy­ro ir kt. Taip sa­vo dar­bais jis gar­si­na Lie­tu­vos var­dą už­sie­ny­je.

Me­ni­nin­kas pa­gal pa­šau­ki­mą

A. Nar­bu­tas yra su­ren­gęs ne vie­ną per­so­na­li­nę pa­ro­dą, da­ly­va­vęs gru­pi­nė­se ka­ri­ka­tū­ris­tų pa­ro­do­se Bel­gi­jo­je, Ita­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Tur­ki­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Ira­ne, Ja­po­ni­jo­je, Ka­na­do­je, Bra­zi­li­jo­je, Mek­si­ko­je ir ki­tur. Au­to­riaus dar­bų yra par­duo­ta Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Ka­na­do­je.

Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – in­ži­nie­rius, o pa­gal pa­šau­ki­mą – me­ni­nin­kas, gra­fi­kas ir ka­ri­ka­tū­ris­tas Ama­li­jus Nar­bu­tas vi­sa­da jau­tė, kad jam ar­ti­ma gra­fi­ka, ku­ri at­ve­dė ir į ka­ri­ka­tū­ris­to ke­lią. Be gra­fi­kos dar­bų jis yra su­kū­ręs vin­je­čių, sim­bo­li­nių ženk­le­lių, buk­le­tų, kvie­ti­mų, kny­gų vir­še­lių, in­ter­je­rų. A. Nar­bu­tas dir­bo bu­vu­sio Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­to Šau­lių va­ka­ri­nia­me fa­kul­te­te, ga­myk­lo­se, lei­dy­bos sri­ty­je. Yra pa­ren­gęs ke­le­tą kny­gų, ra­šo pamf­le­tus, hu­mo­res­kas. Lei­do hu­mo­ro ir sa­ty­ros žur­na­lą „Tit­na­gas“. Me­no pa­ži­ni­mą stu­di­ja­vo sa­va­ran­kiš­kai.

Pa­ro­da Jo­niš­ky­je Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je veiks iki lapk­ri­čio 23 die­nos.

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ama­li­jaus su­kur­tas Ku­dir­kos pla­ka­ti­nis po­rtre­tas nuo 1991 me­tų įra­šy­tas į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Vik­to­ri­jos ir Al­ber­to“ (ka­ra­lie­nės Vik­to­ri­jos) mu­zie­jaus kar­to­te­ką.