Kalnelyje išvirta daugiau kaip pusė tūkstančio cepelinų

Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės „Si­dab­rė“ nuo­tr.
Tai – tik da­lis iš 515 pa­ga­min­tų ce­pe­li­nų.
Šeš­ta­die­nį Kal­ne­lio kai­mas (Joniškio r.) kve­pė­jo ce­pe­li­nais ir prie jų de­ran­čiais pa­da­žais. Vie­tos bend­ruo­me­nė iš­vi­rė net 515 didž­ku­ku­lių, ku­rie vi­si bu­vo su­val­gy­ti, o ki­tais me­tais or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nį jau gal­vo­ja­ma apie ga­li­my­bę siek­ti re­kor­do.

Šven­tės pa­va­di­ni­mas „Nuo bul­vės iki ce­pe­li­no“ pui­kiai ati­ti­ko ren­gi­nio es­mę. Ja­me šis lie­tu­vai­čių pa­mėg­tas pa­tie­ka­las tie­siog gi­mė prieš akis: vie­to­je bu­vo sku­ta­mos ir tar­kuo­ja­mos bul­vės, nu­spau­džia­mi tar­kiai, ruo­šia­mas įda­ras, lip­do­mi didž­ku­ku­liai ir ver­da­mi ant kū­re­na­mų lau­žų kais­tan­čiuo­se puo­duo­se.

Prie dar­bo sto­jo ne tik mo­te­rys, bet at­si­ra­do ir no­rin­čių tal­kin­ti vy­rų. Maž­daug 15 žmo­nių bū­rys plu­šė­jo pa­si­rai­tę ran­ko­ves, o ce­pe­li­nai su varš­ke, mė­sa, ne­tgi mor­kų įda­ru, pa­gar­din­ti spir­gu­čiais, grie­ti­ne, rau­gin­tais ko­pūs­tais ir ki­to­kiais pa­da­žais, ke­lia­vo į lėkš­tes, o šios – į ren­gi­nio da­ly­vių ran­kas.

Šven­tė­je bu­vo ren­ka­ma ge­riau­sia šei­mi­nin­kė, gra­žiau­sia pri­juos­tė, ku­rių su­ka­bin­ta prieš žiū­ro­vų akis apie dvi­de­šimt, ir dai­liau­sias du­be­nė­lis. Už pa­ti­ku­sius žmo­nės ga­lė­jo bal­suo­ti, įra­šy­da­mi sa­vo nuo­mo­nę ant la­pe­lių. Tarp du­be­nė­lių puoš­niau­siu pri­pa­žin­tas An­ge­lės Zig­man­tie­nės de­ku­pa­žu puoš­tas in­das. O štai šei­mi­nin­kių šei­mi­nin­kės var­dą pel­nė Da­nu­tė Rakš­tie­nė, taip pat lai­mė­ju­si ap­do­va­no­ji­mą už gra­žiau­sią pri­juos­tę. Jos pri­kyš­tė iš­si­sky­rė siu­vi­nė­to­mis braš­kė­mis. Ce­pe­li­nus mo­te­ris vi­rė su varš­ke ir pri­tai­kė jiems la­bai ti­ku­sį bal­tą pa­da­žą su la­ši­nu­kais.

Iš vi­so pa­ga­min­ta ir su­val­gy­ta 515 ce­pe­li­nų.

Bend­ruo­me­nė ne­pa­mir­šo ir sa­vo na­rių, ku­rie ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti, sun­kiai ju­da, tu­ri svei­ka­tos ar ki­tų pro­ble­mų. Tad dau­giau kaip 20 po­rci­jų vir­tų ce­pe­li­nų iš­ve­žio­ta tie­siai po na­mus.

Re­gi­na Brie­dy­tė da­li­no iš pa­čios su­skin­tų žo­le­lių vir­tą ar­ba­tą, prie ku­rios ki­ti bend­ruo­me­nės na­riai su­ne­šė na­mi­nių kep­tų py­ra­gų, sau­sai­nių.

Žiū­ro­vams kon­cer­ta­vo Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Ki­birkš­tė­lė“ (va­do­vė Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė), Kriu­kų vo­ka­li­nis mo­te­rų ko­lek­ty­vas „Nos­tal­gi­ja“ (va­do­vė Rai­mon­da Ža­rie­nė), kal­ne­liš­kis Že­nia Ro­ma­no­vas ir moks­lei­viai.

Ce­pe­li­nų šven­tė Kal­ne­ly­je vy­ko ant­rus me­tus iš ei­lės. Pa­sak bend­ruo­me­nės „Si­dab­rė“ pir­mi­nin­kės Ir­mos Ra­si­kie­nės, vi­suo­ti­nia­me na­rių su­si­rin­ki­me, ku­ris vy­ko pa­va­sa­rį, nu­tar­ta, kad to­kia šven­tė tap­tų tra­di­ci­ne ir vyk­tų kas­met. Ki­tą­met ne­tgi gal­vo­ja­ma siek­ti ce­pe­li­nų vi­ri­mo re­kor­do.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.