Kalba – mūsų žodžių Tėvynė

Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriaus nuotr.
„Mūsų tikslas ugdyti kalbinį sąmoningumą, skatinti didžiuotis savo kalba, bendradarbiauti su užsienyje gyvenančiais lietuviais“, – sako Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriaus pirmininkė Alma Paulauskienė.
Sekmadienį Kelmėje nuotoliniu būdu paminėta Tarptautinė gimtosios kalbos ir tarmių diena. Šventę virtualioje erdvėje surengė Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyrius.

Kad neišnyktų turtas, kurį mums išsaugojo protėviai

Renginį vedusi Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriaus pirmininkė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Alma Paulauskienė pristatė dalyvius, tarp kurių buvo Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė, profesorė Genovaitė Kačiuškienė, neseniai pelniusi Gabrielės Petkevičaitės Bitės medalį už savanorišką švietėjišką veiklą, rajono savivaldybės, žiniasklaidos, švietimo įstaigų atstovai.

Lietuvių kalbos komisijos iniciatyva Lietuvoje rengiamos lietuvių kalbos dienos, kurių tikslas didinti lietuvių kalbos prestižą, akcentuoti jos kaip seniausios indoeuropiečių kalbos prasmę.Tarptautinės gimtosios kalbos dienos paminėjimas Kelmėje – taip pat indėlis į šią iniciatyvą.

„Kražantės“ progimnazijos šeštokė Smiltė Trijonytė renginį pradėjo eilėmis apie gimtąją kalbą. Jos bendraamžė Brigita Butkutė paskaitė progimnazijos mokinių mintis apie gimtąją kalbą. Mokiniai lietuvių kalbą lygino su daina, vadino ją didžiausiu savo turtu, dėkojo protėviams, kad ją išlaikė ir suteikė galimybę ja kalbėti šiandieninėms kartoms, apgailestavo, jog kai kurie bendraamžiai deramai nemoka lietuvių kalbos ir baiminosi, kad ji neišnyktų.

Išklausiusi moksleivių minčių profesorė G. Kačiuškienė pasidžiaugė, jog jos visiškai priešingos nei buvo publikuota viename „Gimtosios kalbos“ straipsnių, kur pradinukai prisipažino, kad lietuvių kalba jiems nėra brangi, geresnė ir patogesnė užsienio kalba, ypač anglų.

Todėl sveikindama visus su Tarptautine gimtosios kalbos diena linkėjo, jog mūsų vaikus visą gyvenimą lydėtų būtent kelmiškių moksleivių žodžiai apie gimtąją kalbą, pasidžiaugė, kad Kelmės skyrius – vienas iš aktyviausiųjų Lietuvių kalbos draugijos skyrių. Sėkmę lemia skyriaus pirmininkės Almos Paulauskienės ir rajono savivaldybės vyriausiosios kalbos tvarkytojos, Lietuvių kalbos draugijos tarybos pirmininkės, dr. Onos Laimos Gudzinevičiūtės bei kitų draugijos narių aktyvi veikla.

G. Kačiuškienė pakvietė visus dalyvauti ir kituose virtualiuose renginiuose, rašinio konkurse, „Metų posakio“ ir „Metų žodžio“ rinkimuose, džiaugėsi, jog į draugijos veiklą įsijungia ne vien lituanistai, bet ir kitų profesijų žmonės.

Mero pareigas laikinai einantis vicemeras Egidijus Ūksas apgailestavo, jog kai kurie mokiniai lietuviškai kalba su anglišku akcentu tarsi gyventų ne Lietuvoje, o Anglijoje. O gražiausiuoju lietuvišku žodžiu siūlė išrinkti žodį „kantrybė“, kuris pandemijos laikotarpiu labai populiarus ir reikalingas.

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Emilija Kvietkuvienė į susirinkusius kreipėsi žemaičių tarme, kadangi vasario 21 –oji ne tik gimtosios kalbos, bet ir tarmių diena. „Tarmė – tai žmogaus išskirtinumas, savitumas. Kas nemoka savo tarmės, neturi gimtinės.“

Lietuviško žodžio sargyboje

Renginyje pateikta ir Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriaus ataskaita.

2017 metais įkurtas skyrius jau turi 35 narius. Kasmet rajone rengiamas diktanto konkursas, kuriame jau dalyvavo 65 penktųjų – dešimtųjų klasių mokiniai iš vienuolikos mokyklų. Septyni iš jų diktantą parašė be klaidų, 20 padarė po vieną – tris klaidas.

Raštingiausieji rajono moksleiviai pagerbiami per Vasario 16 dienos minėjimus.

Nacionalinio diktanto pirmajame etape noriai dalyvauja ir savivaldybės tarnautojai.

Draugijos nariai kviečia visuomenę pakeliauti Kelmės krašto šviesuolių keliais. Viena kelionių surengta į Žalpius. Iš šio krašto kilę pirmasis Homero „Iliados“ ir „Odisėjos“ vertėjas į lietuvių kalbą Jeronimas Ralys, politikas, mokyklos steigėjas Kazimieras Ralys, vargonų meistras ir sklandytuvo konstruotojas Jonas Garalevičius. Čia klebonu dirbo buvęs tremtinys, Kelmės rajono garbės pilietis Juozapas Razmantas.

Saugoti lietuvišką žodį draugijai padeda rajono bibliotekos, organizuojančios nemažai kalbos populiarinimui ir jos prestižo kėlimui skirtų renginių bei mokyklos. Pavyzdžiui, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokytojos E. Kvietkuvienės mokiniai respublikiniams filologų konkursams parengia solidžių darbų ir gauna prizų. O Akvilė Staražinskaitė skaitė pranešimą respublikinėje konferencijoje „Gimtoji kalba mokykloje“.

Spaudos dienos proga buvo surengta telefono ryšio grandinėlė, nes dėl pandemijos nebuvo galima rengti paminėjimo.

Kalbos draugijos pirmininkė Alma Paulauskienė dalyvavo Lietuvių kalbos draugijos rengtoje virtualioje konferencijoje ir laimėjo trečiąją vietą. Minėta ir tarptautinė raštingumo diena.

Apie draugijos veiklą kalbėję Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas ir Švietimo, kultūros bei sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stonienė dėkojo Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriui už aktyvią veiklą.

Savivaldybės vyriausioji kalbos tvarkytoja dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė informavo, jog bus renkamas lietuvių kalbos bičiulis žurnalistas. Verčiausias bus apdovanotas per Spaudos atgavimo ir knygos dieną.