Sūrių šventėje labiausiai sekėsi svečiams

Vi­li­jos MA­TI­JŪ­NIE­NĖS nuo­tr.
Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mui bu­vo pa­teik­ta pa­čių įvai­riau­sių sū­rių.
Sek­ma­die­nį Po­šu­pių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) nuai­dė­jo jau 11-oji sū­rių šven­tė, ku­rio­je bu­vo net ke­tu­rių ša­lių sū­rių. Sve­čiai ir iš­si­ve­žė pa­grin­di­nius pir­mos ir ant­ros vie­tos ap­do­va­no­ji­mus.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, iš­ra­ga­vu­si ke­lias­de­šimt sū­rių, nu­ga­lė­to­ju pa­skel­bė Šiau­lių uk­rai­nie­čių bend­ruo­me­nės „Kar­pa­tai“ ga­mi­nį, ku­ria­me su­si­ti­ko net trys sko­niai. Ant­rą vie­tą lai­mė­jo kai­my­nai lat­viai, kas­met da­ly­vau­jan­tys šio­je šven­tė­je ir at­si­ve­žan­tys sa­vo rū­ky­tų, ma­ri­nuo­tų sū­rių su įvai­riais ašt­riais ir švel­nes­niais prie­dais.

O tre­čio­ji vie­ta šie­met skir­ta pir­mą sy­kį šia­me kon­kur­se da­ly­va­vu­sioms Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­lio „Le­li­ja“ at­sto­vėms, ku­rios ver­ti­ni­mui at­ve­žė be­veik de­šimt ga­mi­nių. Sū­rius iš ko­lek­ty­vo na­rės Dia­nos Ri­mei­kie­nės ma­mos at­vež­to pie­no kas­dien slė­gė to nie­ka­da ne­da­riu­si ki­ta an­samb­lio dai­ni­nin­kė Vi­li­ja Ma­ti­jū­nie­nė. Ir ne bet ko­kius, bet su ne­ti­kė­tais prie­dais: su lio­fi­li­zuo­to­mis braš­kė­mis, su džio­vin­tais ab­ri­ko­sais ir ru­duo­ju cuk­ru­mi, su in­diš­kais prie­sko­niais, o pa­ti D. Ri­mei­kie­nė pa­ga­mi­no su any­žiais ir čiob­re­liais.

No­mi­na­ci­jas ga­vo ir ant li­žės su rū­tų ša­ke­le ir ša­lia pu­to­jan­čiu bo­ka­lu pa­teik­tas Min­dau­gių kai­mo bend­ruo­me­nės sū­ris, Ke­pa­lių kai­mo bend­ruo­me­nės ga­mi­nys, Sko­les­ti­jos Ber­na­ta­vi­čie­nės su­slėg­tas sū­ris su sau­lė­gą­žo­mis, kas­met ren­gi­ny­je da­ly­vau­jan­čio Sto­niū­nų kai­mo gy­ven­to­jo Ale­ber­to Žą­si­no „Naš­lių“ sū­ris, Ežei­kių kai­me gy­ve­nan­čios Da­nu­tės Ži­gu­lie­nės sal­dus sū­ris.

Ren­gi­ny­je sū­rių bū­ta pa­čių įvai­riau­sių, pa­teik­tų ne tik kon­kur­sui, jų bu­vo ga­li­ma ir nu­si­pirk­ti. Tad ir rin­ko­si žmo­nės iš gau­sy­bės įpras­tų su kmy­nais, su žo­le­lė­mis, vai­siais, kep­tų, rū­ky­tų, džio­vin­tų ir ki­to­kių.

Vil­mos BAR­TA­ŠIE­NĖS nuo­tr.
Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­lio „Le­li­ja“ at­sto­vėms yra ko džiaug­tis – jos lai­mė­jo tre­čią vie­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.