Joniškio krašto kultūrą skleidė Estijoje

Eri­kos ŠI­VIC­KAI­TĖS nuo­tr.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lio „Ku­pars“ (va­do­vė Ri­ta Kip­šai­tė Bal­čiū­nie­nė) pa­kvies­ti fes­ti­va­ly­je tra­di­ci­nių lie­tu­vių liau­dies šo­kių mo­kė­si įvai­raus am­žiaus Tar­tu gy­ven­to­jai.
Ba­lan­džio 27–28 die­no­mis jo­niš­kie­čiai tarp­tau­ti­nia­me Tar­tu (Es­ti­ja) fes­ti­va­ly­je „Su­pi­li­no bal­sai 2019“ pri­sta­tė kul­tū­rą: folk­lo­rą, tra­di­ci­nius val­gius, nu­ve­žė su­ve­ny­rų, kny­gų apie Jo­niš­kio kraš­tą.

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Ku­pars“ (va­do­vė Ri­ta Kip­šai­tė Bal­čiū­nie­nė) fes­ti­va­ly­je, ku­rio tiks­las – Tar­tu lie­tu­vių bend­ruo­me­nės veik­los sklai­da, Tar­tu mies­to tarp­tau­ti­nių ry­šių stip­ri­ni­mas, įvai­rių kul­tū­rų rep­re­zen­ta­ci­ja, su­lau­kė itin daug vie­ti­nių gy­ven­to­jų dė­me­sio, tra­di­ci­nių lie­tu­vių liau­dies šo­kių mie­lai mo­kė­si įvai­raus am­žiaus Tar­tu mies­to gy­ven­to­jai. Jo­niš­kio tau­to­dai­li­nin­kės Ju­zė Šu­kie­nė, Bi­ru­tė Ky­bar­tie­nė, Da­lia Pet­rai­tie­nė eks­po­na­vo sa­vo dar­bus mu­gė­je.

Ant­rą­ją vi­zi­to die­ną jo­niš­kie­čių de­le­ga­ci­ja lan­kė­si Na­cio­na­li­nia­me Tar­tu mies­to mu­zie­ju­je, kur taip pat pa­si­ro­dė folk­lo­ro an­samb­lis „Ku­pars“, at­li­kęs tau­to­sa­ki­nin­ko Ma­to Slan­čiaus­ko dai­nų, su­tar­ti­nių, pa­ro­dęs įvai­rių lie­tu­vių liau­dies žai­di­mų. Mu­zie­ju­je jo­niš­kie­čiai kar­tu su lie­tu­vių bend­ruo­me­nės, va­do­vau­ja­mos Si­gi­tos Ma­tu­le­vi­čie­nės, na­riais Tar­tu mies­te gy­ve­nan­čius už­sie­nie­čius su­pa­žin­di­no su At­ve­ly­kio tra­di­ci­ja – mo­kė mar­gin­ti mar­gu­čius, ga­min­ti šal­ti­barš­čius, įda­ry­ti kiau­ši­nius. Mu­zie­jaus dar­buo­to­jams ir bend­ruo­me­nės na­riams pa­do­va­no­ta kny­gų apie Jo­niš­kio kraš­tą, su­ve­ny­rų, o Jo­niš­kio že­mai­čiai nu­ve­žė juo­dos duo­nos ke­pa­lą.

Po kon­cer­to Jo­niš­kio kraš­to kul­tū­ros at­sto­vams bu­vo su­reng­ta eks­kur­si­ja po 2016 me­tais ati­da­ry­tą Es­ti­jos na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.

Ke­lio­nę į Tar­tu mies­tą or­ga­ni­za­vo Jo­niš­kio Ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.