„Jievaras“ tapo šalies laureatu

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro an­samb­lis „Jie­va­ras“ ant­rą kar­tą iš ei­lės ta­po šeš­to­jo res­pub­li­ki­nio liau­diš­kų šo­kių an­samb­lių kon­kur­so „Ka­da­gys“ lau­rea­tu.

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro an­samb­lis „Jie­va­ras“ ta­po sa­vait­ga­lį Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ku­sios šeš­to­jo res­pub­li­ki­nio liau­diš­kų šo­kių an­samb­lių kon­kur­so „Ka­da­gys“ lau­rea­tu.

Ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas cho­reog­ra­fo Vi­tol­do Kra­ji­no, ant­rą kar­tą iš ei­lės mi­nė­ta­me kon­kur­se nu­ga­lė­jo sen­jo­rų gru­pė­je.

Jo­niš­kio at­sto­vai kon­kur­se tarp ki­tų šo­kių at­li­ko ir du su­kur­tus va­do­vo – „Šlei­vi­nę“ ir „Links­ma­šo­kį“. O „Da­bin­gas“ jie­va­rie­čiams at­ne­šė ap­do­va­no­ji­mą už ori­gi­na­liau­siai at­lik­tą šo­kį.

Su šo­kė­jais pa­si­ro­džiu­siai vo­ka­li­nei gru­pei „Jie­va­rė­lė“ (va­do­vė Alf­re­da Ga­vor­kie­nė) įteik­tas ap­do­va­no­ji­mas už iš­raiš­kin­giau­siai at­lik­tą kū­ri­nį „Per gi­rią gi­re­lę“.

Ge­riau­sios ko­lek­ty­vo šo­kė­jos ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Re­gi­nai Jo­ku­bo­nie­nei, pa­dė­kos raš­tai skir­ti ir trims vy­res­niems nei 80 me­tų šo­kė­jams – Onai Zas­tars­kie­nei, Si­gi­tui Ado­ma­vi­čiui, Bro­niui Zas­tars­kiui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos