Įvertinta už lietuvių kalbos puoselėjimą

As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Luk­šai­tė-La­pins­kie­nė ap­do­va­no­ta už Lie­tu­vių kal­bos die­nų po­pu­lia­ri­ni­mą Jo­niš­kio ra­jo­ne.
Jo­niš­kio sa­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Luk­šai­tė-La­pins­kie­nė Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je ap­do­va­no­ta už Lie­tu­vių kal­bos die­nų po­pu­lia­ri­ni­mą.

Jo­niš­kie­tei įteik­tas Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pro­f. Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos pa­dė­kos raš­tas.

Lie­tu­vių kal­bos die­nų, ku­rias nuo 2015 me­tų ini­ci­ja­vo Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja, ren­gi­niai ska­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į gim­to­sios kal­bos svar­bą, ją puo­se­lė­ti, rū­pin­tis jos tai­syk­lin­gu­mu ir iš­sau­go­ji­mu, ak­tua­li­zuo­ti kal­bai ir kul­tū­rai svar­bių is­to­ri­nių as­me­ny­bių veik­lą, at­si­gręž­ti į tar­mių gro­žį ir steng­tis jas iš­sau­go­ti atei­ties kar­toms.

2017 me­tais Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­je pra­dė­ju­siai dirb­ti A. Luk­šai­tei-La­pins­kie­nei bu­vo pa­skir­ta rū­pin­tis, koor­di­nuo­ti ra­jo­ne Lie­tu­vių kal­bos die­nas ir tam skir­tus or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius.

Pir­mai­siais me­tais jai pra­dė­jus dar­bus ra­jo­ne įvy­ko 29 to­kie ren­gi­niai, o štai 2020-ai­siais jau su­pla­nuo­ti net 98, vyks­tan­tys nuo Va­sa­rio 16-osios iki Ko­vo 11-osios.

„Pir­mai­siais me­tais man pra­dė­jus dirb­ti Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo su­reng­tas ir bai­gia­ma­sis tų die­nų ren­gi­nys – ra­jo­ni­nė moks­lei­vių kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je jie pri­sta­tė sa­vo dar­bus apie žy­mius ra­jo­no žmo­nes: Juo­zą Žla­bį-Žen­gę, Ma­rių Ka­ti­liš­kį, Mar­cę Ka­ti­liū­tę ir ki­tus. Džiu­gi­na Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je kas­met or­ga­ni­zuo­ja­mos šiai as­me­ny­bei skir­tos ren­gi­nių sa­vai­tės. Šie­met be­ne aš­tuo­nis kal­bos die­nų ren­gi­nius į są­ra­šą įtrau­kė sen­jo­rų na­mai „San­ta­ra“, – sa­kė A. Lauk­šai­tė-La­pins­kie­nė.

Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, kad ji sklei­džia in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vių kal­bos die­nas įstai­goms ir koor­di­nuo­ja ren­gi­nius, o juos ren­gia įvai­rios įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos. Ak­ty­viau­si or­ga­ni­za­to­riai ra­jo­ne – ug­dy­mo įstai­gos, Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka.