Įteikta Mykolo Arkangelo statulėlė

Ri­čar­do NOR­KAUS nuo­tr.
Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius To­mas Ar­mo­na­vi­čius ta­ria pa­dė­kos žo­dį. Gre­ta – vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius (ant­ras iš de­ši­nės), Man­tas Pa­lu­bec­kas.
Va­sa­rio 16-ąją Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui To­mui Ar­mo­na­vi­čiui įteik­tas Sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mas – My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lė, ku­ri ski­ria­ma už nuo­pel­nus Jo­niš­kio ra­jo­no plėt­rai, pra­mo­nei, kul­tū­rai, švie­ti­mui, spor­tui, že­mės ūkiui, so­cia­li­nei rai­dai, vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mui, kraš­to ap­sau­gai ar ki­toms sri­tims.

Me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus po­tvar­kiu To­mas Ar­mo­na­vi­čius ap­do­va­no­tas už neį­ga­lių as­me­nų in­teg­ra­ci­ją, so­cia­li­nių pa­slau­gų plėt­rą Jo­niš­kio ra­jo­ne, vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą vai­kus su ne­ga­lia au­gi­nan­čioms šei­moms.

My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lės lau­rea­tu ta­pu­sio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus, Sut­ri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­ja „Jo­niš­kio vil­tis“, Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jos „Gu­bo­ja“ Šiau­lių kraš­to at­sto­vy­bė, Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­las, Jo­niš­kio ra­jo­no tė­vų, au­gi­nan­čių įvai­ria­pu­sių rai­dos su­tri­ki­mų tu­rin­čius vai­kus, sa­vi­pa­gal­bos gru­pės „Lie­taus vai­kai“ na­riai, Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja.

T. Ar­mo­na­vi­čiaus va­do­vau­ja­mo­je „Sau­lės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vei­kia la­vi­na­mo­sios kla­sės ir Die­nos užim­tu­mo cent­ras ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams. Pir­mo­ji la­vi­na­mo­ji kla­sė įsi­kū­rė 2004 me­tais, da­bar jų yra trys, o lan­ko šias kla­ses 22 neį­ga­lūs vai­kai.

Die­nos užim­tu­mo cent­ro idė­ją T. Ar­mo­na­vi­čiui at­ne­šė su­tri­ku­sio in­te­lek­to vai­kus glo­bo­jan­čios drau­gi­jos „Jo­niš­kio vil­tis“ at­sto­vas Ire­ni­jus Gied­rai­tis, kai jo duk­rai su­ka­ko 21-eri me­tais ir pa­gal įsta­ty­mą to­liau mo­ky­ti la­vi­na­mo­sio­se kla­sė­se ji ne­be­ga­lė­jo. Tad ką da­ry­ti tė­vams, kaip su­de­rin­ti dar­bą su ne­sa­va­ran­kiš­ko vai­ko prie­žiū­ra?

Mo­kyk­los di­rek­to­rius ėmė­si žings­nių, dis­ku­ta­vo su tuo­me­ti­nės Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vu ir, su­lau­kęs pa­si­pre­ši­ni­mo, ne­tgi kvie­tė jį dvi­ko­vai į te­le­vi­zi­ją. Ta­da sve­čias at­ly­žo ir pa­reiš­kė, kad spren­di­mą ga­li priim­ti Sa­vi­val­dy­bė.

Die­nos užim­tu­mo cent­ras ati­da­ry­tas 2013 me­tais. Tuo me­tu tai bu­vo pir­mo­ji ša­ly­je bend­ro­jo la­vi­ni­mo ug­dy­mo įstai­ga, tei­kian­ti ne tik švie­ti­mo, bet ir so­cia­li­nes die­nos užim­tu­mo pa­slau­gas. Jį da­bar lan­ko net 43 neį­ga­lie­ji.